Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Nyvepria

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Nyvepria 6 mg süstelahus

pegfilgrastiim


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.


Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Nyvepria ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Nyvepria kasutamist

 3. Kuidas Nyvepriat kasutada

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Nyvepriat säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Nyvepria ja milleks seda kasutatakse


  Nyvepria sisaldab toimeainena pegfilgrastiimi. Seda kasutatakse tsütotoksilist keemiaravi (kiiresti kasvavaid rakke hävitavad ravimid) saavatel patsientidel neutropeenia (teatud tüüpi valgeliblede – neutrofiilide – arvu vähenemine) kestuse lühendamiseks ja palavikuga neutropeenia (vere valgeliblede arvu vähenemine koos palavikuga) ennetamiseks. Nyvepria on mõeldud kasutamiseks 18-aastastel ja vanematel täiskasvanutel.


  Vere valgelibled on olulised infektsioonide vastu võitlemisel. Kui vere valgeliblede arv väheneb tsütotoksilise keemiaravi tõttu liiga palju, ei pruugi teie organism suuta võidelda mikroorganismidega ja see suurendab infektsiooni tekkevõimalust. Pegfilgrastiim on väga sarnane teie organismis leiduvale looduslikule proteiinile, mida nimetatakse granulotsüütide kolooniat stimuleerivaks faktoriks ja mille toime ergutab luuüdi tootma rohkem vere valgeliblesid, mis aitavad kehal infektsiooniga võidelda.


 2. Mida on vaja teada enne Nyvepria kasutamist Nyvepriat ei tohi kasutada

  • kui olete pegfilgrastiimi, filgrastiimi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud


   Enne Nyvepria kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

  • kui teil oli hiljuti tõsine kopsuinfektsioon (kopsupõletik ehk pneumoonia), vedelik kopsus (kopsuturse), põletik kopsudes (interstitsiaalne kopsuhaigus) või ebatavaline leid rindkere röntgenülesvõttel (kopsuinfiltraadid);

  • kui teil tekivad mis tahes kõrvalekalded vererakkude arvus (nt vere valgeliblede arvu suurenemine või kehvveresus ehk aneemia) või vereliistakute arvu vähenemine, mistõttu väheneb vere hüübimisvõime (trombotsütopeenia). Arst võib pidada vajalikuks teie põhjalikumat jälgimist.

  • kui teil on sirprakuline aneemia. Arst võib pidada vajalikuks teie seisundi põhjalikumat jälgimist.


   Nyvepria kasutamise ajal pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

  • kui teil on rinna- või kopsuvähk, võib pegfilgrastiimi manustamine keemiaravi ja/või kiiritusravi ajal suurendada müelodüsplastilise sündroomi (MDS) nimelise vere vähieelse seisundi või

   ägeda müeloidse leukeemia (acute myeloid leukaemia, AML) nimelise verevähi riski.

   Sümptomite hulka võivad kuuluda väsimus, palavik ja kergesti tekkivad verevalumid või veritsus.

  • kui teil tekib allergiline reaktsioon, sh nõrkus, vererõhu langus, hingamisraskus; näo, huulte, keele või teiste kehaosade turse (anafülaksia), nahapunetus ja -õhetus, nahalööve või nõgestõbi,

   sügelevad piirkonnad nahal;

  • kui teil tekib köha või palavik ja hingamisraskus. See võib olla ägeda respiratoorse distressi sündroomi (acute respiratory distress syndrome, ARDS) näht;

  • kui teil tekib mis tahes järgmine kõrvaltoime:

   paistetus või tursed, harvem urineerimine, hingamisraskus, kõhu paistetus ja täitumistunne ning üldine väsimustunne.

   Need võivad olla kapillaaride lekke sündroomiks nimetatava seisundi sümptomid, mis põhjustab vere leket väikestest veresoontest teie kehasse. Vt lõik 4.

  • kui teil tekib valu ülakõhus või valu vasaku õla tipus. See võib olla põrnaprobleemi näht (põrna suurenemine ehk splenomegaalia).

  • kui teil tekib palavik, kõhuvalu, halb enesetunne ja seljavalu, sest need võivad olla aordi (südamest organismi verd viiva suure veresoone) põletiku sümptomid. See haigus võib esineda

   harva vähiga patsientidel ja tervetel doonoritel.


   Teie arst määrab teile sageli vere ja uriini kontrollanalüüsid, sest Nyvepria võib kahjustada teie neere (glomerulonefriit).


   Seoses Nyvepria kasutamisega on teatatud rasketest nahareaktsioonidest (Stevensi-Johnsoni sündroom – nahahaigus, mille tagajärjel tekivad nahale ja limaskestadele (eriti suhu) valulikud villid ja haavandid). Lõpetage Nyvepria kasutamine ja pöörduge viivitamata arsti poole, kui märkate ükskõik millist järgmist sümptomit: punakad märklauataolised või ringjad laigud, mille keskel esineb kehatüvel sageli ville, naha koorumine ning haavandid suus, kõris, ninas, suguelunditel ja silmas, võimalik et koos eelneva palaviku ja gripile iseloomulike sümptomitega. Vt lõik 4.


   Te peate arstiga arutama verevähi tekke ohtu. Kui teil on verevähk või arst on teile öelnud, et teil on verevähi tekkerisk, ei tohi te Nyvepriat kasutada, välja arvatud arsti soovitusel.


   Ravivastuse kadumine pegfilgrastiimile

   Kui ravi pegfilgrastiimiga ei toimi või lõpetab toimimise, uurib teie arst, mis on selle põhjused, k.a seda, kas teil on tekkinud antikehad, mis neutraliseerivad pegfilgrastiimi toime.


   Lapsed ja noorukid

   Nyvepriat ei ole soovitatav kasutada lastel ja noorukitel, kuna ohutuse ja efektiivsuse kohta ei ole piisavalt teavet.


   Muud ravimid ja Nyvepria

   Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.


   Rasedus ja imetamine

   Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arst või apteekriga.


   Nyvepriat ei ole rasedatel uuritud. Seetõttu võib arst otsustada, et te ei tohi seda ravimit kasutada. Kui te rasestute Nyvepriaga ravi ajal, teatage sellest oma arstile.

   Nyvepria kasutamisel peate rinnaga toitmise katkestama, välja arvatud juhul, kui arst ütleb teisiti.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Nyvepria ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.


   Nyvepria sisaldab sorbitooli (E420) ja naatriumi

   Ravim sisaldab 30 mg sorbitooli ühes süstlis, mis vastab 50 mg/ml. Tuleb arvestada sorbitooli (või fruktoosi) sisaldavate ravimite ja toiduga saadava sorbitooli (või fruktoosi) samaaegsel kasutamisel

   tekkiva liittoimega.


   Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi 6 mg annuses, see tähendab põhimõtteliselt

   „naatriumivaba”.


 3. Kuidas Nyvepriat kasutada


  Nyvepria on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutel, kes on 18-aastased ja vanemad.


  Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Soovitatav annus on 6 mg ühe subkutaanse (nahaaluse) süstena, kasutades süstlit, vähemalt 24 tundi pärast viimast keemiaravi annust iga keemiaravitsükli lõpus.


  Nyvepria süstimine endale

  Arst võib otsustada, et võite Nyvepriat endale ise süstida. Arst või meditsiiniõde näitab, kuidas ennast süstida. Ärge püüdke seda endale ise süstida, kui seda pole teile õpetatud.


  Juhiste saamiseks Nyvepria süstimise kohta lugege lõiku käesoleva infolehe lõpus. Ärge raputage Nyvepriat tugevasti, sest see võib mõjutada ravimi aktiivsust.

  Kui te kasutate Nyvepriat rohkem, kui ette nähtud

  Kui kasutate Nyvepriat rohkem, kui ette nähtud, pidage nõu arsti, apteekri või meditsiiniõega.


  Kui te unustate Nyvepriat süstida

  Kui te süstite end ise ja unustasite Nyvepria annuse manustamata, konsulteerige arstiga, millal peaksite süstima järgmise annuse.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed

  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Teatage kohe oma arstile, kui teil on mis tahes järgnev kõrvaltoime:

  • paistetus või tursed, harvem urineerimine, hingamisraskus, kõhu paistetus ja täitumistunne ning üldine väsimustunne; need sümptomid tekivad tavaliselt kiiresti.


   Need võivad olla aeg-ajalt (kuni ühel inimesel 100-st) tekkiva seisundi sümptomid, mida nimetatakse kapillaaride lekke sündroomiks; see põhjustab vere lekkimist väikestest veresoontest teie kehasse ja vajab kiiresti ravi.

   Vägasage:võibtekkidaenamkuiühelinimesel10-st

  • luuvalu; teie arst soovitab, millist ravimit saate luuvalu leevendamiseks võtta;

  • iiveldus ja peavalu.


   Sage:võibtekkidakuniühelinimesel10-st

  • valu süstekohal;

  • üldine valu ning liigeste ja lihaste valu;

  • teie veres võivad tekkida muutused, mis on leitavad tavapäraste vereproovidega; teie vere valgeliblede sisaldus võib lühiajaliselt tõusta; teie vereliistakute arv võib langeda, mis võib põhjustada verevalumeid;

  • südame häiretega mitteseotud valu rindkeres.


   Aeg-ajalt:võibtekkidakuniühel inimesel100-st

  • allergilist tüüpi reaktsioonid, k.a punetus ja õhetus, nahalööve ja kõrgenenud sügelevad nahapiirkonnad;

  • tõsised allergilised reaktsioonid, k.a anafülaksia (nõrkus, vererõhu langus, hingamisraskus, näoturse);

  • põrna suurenemine (põrn on elund, mis paikneb kõhuõõnes maost vasakul ja mis osaleb vererakkude tootmises ja eemaldamises ning mis on osa teie immuunsüsteemist). Teatage oma arstile, kui täheldate suurenemist vasakul ülakõhus.

  • põrnarebend, mis võib lõppeda surmaga. On tähtis, et võtate arstiga otsekohe ühendust, kui tunnete valu vasakul ülakõhus või vasemas õlas, sest tegemist võib olla põrna probleemiga.

  • hingamishäired; kui teil on köha, palavik ja hingamisraskus, teatage sellest oma arstile;

  • Sweeti sündroom (nahapinnast kõrgemad valulikud ploomikarva nahakahjustused jäsemetel ja mõnikord ka näol ning palavik);

  • naha vaskuliit (nahaveresoonte põletik);

  • neerukahjustus (mida nimetatakse glomerulonefriidiks);

  • süstekoha punetus;

  • veriköha (hemoptüüs);

  • vereloomehaigused (müelodüsplastiline sündroom [MDS] või äge müeloidne leukeemia [AML]).


   Harv:võivadtekkidakuniühelinimesel1000-st

  • aordi (südamest organismi verd viiva suure veresoone) põletik; vt lõik 2;

  • kopsuverejooks (pulmonaalne hemorraagia);

  • Stevensi-Johnsoni sündroom, mis avaldub punakate märklauataoliste või ringjate laikudena, mille keskel esineb kehatüvel sageli ville, naha koorumisena ning haavanditena suus, kõris, ninas, suguelunditel ja silmas, võimalik et koos eelneva palaviku ja gripisarnaste sümptomitega.

   Kui teil tekivad sellised sümptomid, lõpetage Nyvepria kasutamine ning võtke viivitamata ühendust oma arstiga või pöörduge erakorralise meditsiini osakonda. Vt ka lõik 2.


   Kõrvaltoimetest teatamine

   image

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise

   teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi

   ohutusest.


 5. Kuidas Nyvepriat säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja süstli sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

  Võite võtta Nyvepria külmkapist välja ja hoida seda toatemperatuuril (mitte üle 25 °C) mitte kauem

  kui 15 päeva. Kui süstel on külmkapist välja võetud ja soojenenud toatemperatuurini (mitte üle 25 °C), tuleb see kas 15 päeva jooksul ära kasutada või hävitada.


  Mitte lasta külmuda. Nyvepriat võib kasutada, kui seda on kogemata külmutatud ühel korral vähem kui 24 tunni jooksul.


  Hoida sisepakend välispakendis, valguse eest kaitstult.


  Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et see on hägune või sisaldab osakesi.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Nyvepria sisaldab

naatriumatsetaati“).


Kuidas Nyvepria välja näeb ja pakendi sisu

Nyvepria on selge, värvitu, ilma nähtavate tahkete osakesteta süstelahus süstlis (6 mg/0,6 ml).


Igas pakendis on 1 klaasist süstel koos roostevabast terasest nõela, nõelakatte ja automaatse nõelakaitsega.


Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgia


Tootja

Hospira Zagreb d.o.o. Prudnička cesta 60

10291 Prigorje Brdovečko Horvaatia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Kύπρος

PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH)

T: +357 22 817690


Česká Republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36 1 488 3700


Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Drugsales Ltd

Tel: +356 21 419 070/1/2

Deutschland

PFIZER PHARMA GmbH Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Teл: +359 2 970 4333

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0


Ελλάδα

PFIZER EΛΛAΣ A.E. Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00


España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500


France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L Tel: +40 (0) 21 207 28 00


Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0) 1 52 11 400


Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská Republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421 2 3355 5500


Ísland

Icepharma hf.

Tel: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040


Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel. +371 67035775

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161


Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000

Infoleht on viimati uuendatud

.


image

image


Nyvperia kasutusjuhised:

Tehniline juhend:

Enne kasutamist

Pärast kasutamist
image

image

Oluline

Lugege seda olulist teavet, enne kui kasutate Nyvepria süstlit, millel on automaatne nõelakaitse.Ärge kasutage süstlit, kui sildile märgitud kuu viimane päev on möödunud.

Ärge eemaldage nõelakatet süstlilt enne, kui olete süstimiseks valmis.

Ärge kasutage süstlit pärast selle kukkumist kõvale pinnale. Kasutage uut süstlit ja võtke ühendust oma arsti või tervishoiutöötajaga.

Ärge aktiveerige süstlit enne süstimist.

Ärge eemaldage automaatset nõelakaitset süstlilt.

Ärge eemaldage äratõmmatavat etiketti süstli mahutilt enne ravimi süstimist.


Küsimuste korral võtke ühendust oma arsti või raviasutusega.

image

image

image

image


Samm 1: Valmistuge

A

Võtke süstli karp külmkapist välja. Tõmmake kate pealt ära, võtke süstli sisepakend välispakendist välja ja pange valmis süstimiseks vajalikud tarvikud: alkoholilapid, vatipadjake või marlilapp, plaaster ja mahuti teravate esemete ära viskamiseks (ei sisaldu pakendis).

Hoidke süstlit enne süstimist ligikaudu 30 minutit toatemperatuuril (kuni 25 °C), et süstimine oleks mugavam. Peske hoolikalt käsi seebi ja veega.


Asetage uus süstel ja teised vajalikud tarvikud puhtale, hästivalgustatud tööpinnale.

Ärge soojendage süstalt kuumas vees või mikrolaineahjus.

Ärge jätke süstlit otsese päikesevalguse kätte.

Ärge raputage süstlit.

 • Hoidke süstleid laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


B

Avage süstli sisepakend, tõmmates katte pealt ära. Süstli pakendist välja võtmiseks võtke kinni süstli automaatsest nõelakaitsmest.

Ohutuse tõttu:

Ärge haarake kolvivarrest.

Ärge haarake nõelakattest.


C

Kontrollige ravimit ja süstlit.

image

Ärge kasutage süstlit järgmistel juhtudel:

 • ravim on hägune või sisaldab osakesi; see peab olema selge ja värvitu vedelik;

 • mis tahes süstliosa on mõranenud või katki;

 • nõelakate puudub või on puudulikult kinnitatud;

 • sildil kõlblikkusajana märgitud kuu viimane päev on möödunud. Kõikidel juhtudel võtke ühendust oma arsti või raviasutusega.

image

image

image

image


Samm 2: Olge valmis

A

Peske hoolikalt käsi. Valmistage ette ja puhastage süstekoht.


Te võite kasutada:

 • reie ülaosa;

 • kõhupiirkonda, välja arvatud 5-sentimeetrine ala naba ümber;

 • õlavarre piirkonda (ainult siis, kui teid süstib keegi teine). Puhastage süstekoht alkoholilapiga. Laske nahal kuivada.


Ärge puudutage süstimiskohta enne süstimist.


Ärge süstige piirkonda, kus nahk on hell, verevalumitega, punetav või tihkestunud. Vältige süstimist armide või venitusarmide piirkonda.

image


B

Hoidke süstlit automaatsest nõelakaitsmest. Tõmmake nõelakate ettevaatlikult otse ära, suunaga teie kehast eemale. Visake nõelakate teravate jäätmete mahutisse. Ärge pange katet tagasi.

imageC

Pigistage süstekohta sõrmede vahel, et tekiks tugev nahapind.


image Süstimise ajal on oluline hoida nahk sõrmede vahele pigistatuna.

image


Samm 3: Süstige

A

Hoidke nahk sõrmede vahele pigistatuna. TORGAKE nõel naha sisse 45…90-kraadise nurga all.

image

Ärge puudutage puhastatud nahapinda.


B

SURUGE kolvivarrast aeglaselt ja ühtlaselt vajutades, kuni see on põhjani lükatud.

image


image


C

Kui süstel on tühi, TÕSTKE süstel nahast välja.


Pärast kolvivarda vabastamist katab süstli nõela automaatne nõelakaitse ohutult nõela.

image


image Ärge pange nõelakatet tagasi kasutatud süstlile.

image Kui te süstli eemaldate ja näib, et silindris on veel ravimit, siis tähendab, et te ei saanud

täisannust. Võtke kohe ühendust oma arsti või tervishoiutöötajaga.

image

Ainult tervishoiutöötajale

Manustatud ravimi kaubanduslik nimi ja partii number tuleb selgelt dokumenteerida patsiendi haiguslukku.

Eemaldage süstli silt ja säilitage see.


image

image

Pöörake kolvivarrast, et süstli silt oleks eemaldamiseks sobivas asendis.


Samm 4: Lõpetage

A

Pange kasutatud süstel ja teised vahendid teravate jäätmete mahutisse.


image


Ravimid tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Hoidke süstleid ja teravate jäätmete mahuti laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage süstlit korduvalt.

Ärge taaskasutage süstleid ega visake olmejäätmete hulka.


B

Kontrollige süstekohta.

Kui seal on verd, suruge süstekohta vatipadjakese või puuvillalapiga. Ärge hõõruge süstekohta. Vajadusel katke plaastriga.