Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Thorinane

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Thorinane 10 000 RÜ (100 mg)/1,0 ml süstelahus

naatriumenoksapariin


imageKäesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Thorinane välja näeb ja pakendi sisu

1,0 ml lahust läbipaistvas värvitus I tüüpi neutraalsest klaasist, mõõteskaalaga süstla silindris, millele

on kinnitatud nõel ja klorobutüülkummist punnkorgiga suletud nõelakate ning millel on mustast polüpropüleenist kolvivars.


Tarnitakse pakendites 2 või 10 süstliga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja


Techdow Pharma Netherlands B.V. Strawinskylaan 1143, Toren C-11 1077XX Amsterdam

Holland


Tootja


National and Kapodistrian University of Athens,

Department of Chemistry, Service Laboratory "Chemical Analysis - Quality Control" Panepistimiopolis Zografou,

Athens, Attiki 15771 Kreeka

Infoleht on viimati uuendatud

.