Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Xoterna Breezhaler

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Xoterna Breezhaler 85 mikrogrammi/43 mikrogrammi inhaleeritav pulber kõvakapslites

indakaterool/glükopürroonium (indacaterolum/glycopyrronium)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Xoterna Breezhaler välja näeb ja pakendi sisu


Xoterna Breezhaler 85 mikrogrammi/43 mikrogrammi inhalatsioonipulbri kõvakapslid on läbipaistvad ja kollased ja sisaldavad peaaegu valget pulbrit. Kapslikehale on kahe sinise joone alla sinisega trükitud toote kood „IGP110.50“ ja kapslikaanele mustaga firma logo (image).


Sellest pakendist leiate inhalaatoriks nimetatud seadme koos blistritesse pakendatud kapslitega. Igas blisterpakendis on kas 6 või 10 kõvakapslit.


Saadaval on järgmised pakendi suurused:

Üksikpakend, mis sisaldab 6x1, 10x1, 12x1, 30x1 või 90x1 kõvakapslit koos 1 inhalaatoriga.


Mitmikpakend, mis sisaldab 96 (4 karpi, igas 24x1) kõvakapslit ja 4 inhalaatorit. Mitmikpakend, mis sisaldab 150 (15 karpi, igas 10x1) kõvakapslit ja 15 inhalaatorit. Mitmikpakend, mis sisaldab 150 (25 karpi, igas 6x1) kõvakapslit ja 25 inhalaatorit.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Iirimaa


Tootja

Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Saksamaa


Novartis Farmacéutica SA

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

08013 Barcelona Hispaania


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 28 11 712

ή

INNOVIS PHARMA ΑΕΒΕ Τηλ: +30 210 66 64 805-6

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


España

Ferrer Internacional, S.A. Tel: +34 93 600 37 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

Portugal

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 499 7400

România

Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Alfasigma S.p.A.

Tel: +39 06 91 39 4666

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited Tel: +44 1276 698370


Infoleht on viimati uuendatud


.

image

Enne Xoterna Breezhaleri kasutamist lugege palun täielikku kasutusjuhendit.


image

image

image


Paigalda Läbista ja vabasta Hinga sügavalt sisse Vaata, kas kapsel on

image

tühi


1 2 3 Vaat a


1.a samm :

Eemaldage kork

2.a samm :

Torgake kapslisse augud ühe korraga Hoidke inhalaatorit püstises asendis. Vajutage kindlalt ja üheaegselt kahte inhalaatori külgedel olevat nuppu, et torgata kapslisse augud.

Kapsli purunemisel kuulete heli.

Kapslit tohib läbistada ainult üks kord.

3.a samm :

Hingake täielikult välja

Ärge puhuge huulikusse.

Vaadake, kas kapsel on tühi

Avage inhalaator, et näha,

kas pulbrit on kapslisse alles jäänud.


Kui pulbrit on kapslisse alles jäänud:


1.b samm :

Avage inhalaator


Samm 2b:

Vabastage külgmised nupud

3.b samm : Hingake ravimit sügavalt sisse

Hoidke inhalaatorit nagu

pildil näidatud.

Pange huuliku ots suhu ja sulgege huuled tihedalt selle ümber.

Ärge vajutage külgmisi nuppe.

Allesjäänud Tühi pulber

image

image


image

  1. samm : Eemaldage kapsel Eraldage üks blister blisterriba küljest. Avage blister ja võtke kapsel välja.

  2. samm :

Ärge suruge kapslit läbi fooliumi.

Ärge kapslit alla neelake.


image

Paigaldage kapsel

Ärge kunagi pange kapslit otse huulikusse.


Samm 1e:

Sulgege inhalaator

Hingake kiiresti ja nii

sügavalt sisse kui võimalik. Sissehingamise ajal kuulete surisevat heli. Sissehingamisel võite ravimi maitset tunda.


image

3.c samm :

Hoidke hinge kinni Hoidke hinge kinni vähemalt 5 sekundit.

image


Eemaldage tühi kapsel pesast

Visake tühi kapsel

majapidamisjäätmete hulka.


Sulgege inhalaator ja pange kork tagasi.

Oluline teave

 • Xoterna Breezhaleri kapsleid peab alati hoidma blisterpakendis

 • Blistrist eemaldamiseks ärge suruge kapslit läbi fooliumi.

 • Ärge kapslit alla neelake.

 • Ärge kasutage Xoterna Breezhaleri kapsleid üheski teises

 • Ärge kasutage Xoterna Breezhaleri inhalaatorit ühegi teise ravimi manustamiseks.

 • Ärge kunagi asetage kapslit suhu ega inhalaatori huulikusse.

 • Ärge vajutage külgmisi nuppe rohkem kui üks kord.

 • Ärge puhuge huulikusse.

 • Ärge vajutage külgmisi nuppe samal ajal kui

 • Ärge katsuge kapsleid märgade kätega.

 • Ärge kunagi peske inhalaatorit veega.

ja eemaldama alles vahetult enne kasutamist.

inhalaatoris.

hingate huulikust sisse.

image

image

image


Teie Xoterna Breezhaleri pakend sisaldab:

 • Ühte Xoterna Breezhaleri inhalaatorit

 • Ühte või mitut blisterpakendit, millest igaühes on kas 6 või 10 Xoterna Breezhaleri kapslit inhalaatoris kasutamiseks

Huulik Kapsli

Kork pesa

Sõel Külgmised

nupud

Põhi Blister


Inhalaator Inhalaatori põhi Blisterpakend

Korduma kippuvad küsimused


Miks ei teinud inhalaator sissehingamise ajal heli? Kapsel võib olla kinni jäänud kapslipesasse. Kui see juhtub, vabasta kapsel ettevaatlikult, koputades inhalaatori põhjale. Hinga ravimit uuesti sisse, korrates samme 3a kuni 3c.


Mida teha, kui pulbrit on kapsli sisse alles jäänud? Te pole piisavalt ravimit kätte saanud. Sulgege inhalaator ja korrake samme 3a kuni 3c.


Köhisin pärast sissehingamist – on see oluline?

See võib juhtuda. Olete

piisavalt ravimit kätte saanud juhul kui kapsel on tühi.


Tundsin keelel väikeseid kapslitükke – on see oluline?

See võib juhtuda. See pole

ohtlik. Kapsli kildudeks purunemise võimalus suureneb, kui kapslit läbistatakse rohkem kui üks kord.

Inhalaatori puhastamine Pühkige huuliku sise- ja välispind üle puhta kuiva kiuvaba lapiga, et eemaldada pulbri jäägid. Hoidke inhalaator kuivana. Ärge kunagi peske inhalaatorit veega.

Inhalaatori hävitamine pärast kasutamist

Iga inhalaator tuleb

hävitada pärast seda, kui kõik kapslid on ära kasutatud. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid ja inhalaatoreid, mida enam ei vajata.