Koduleht Koduleht

Cablivi
caplacizumab

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Cablivi 10 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Kaplatsizumab (caplacizumabum)


imageSellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Cablivi ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Cablivi kasutamist

 3. Kuidas Cablivi’t kasutada

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Cablivi’t säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Cablivi ja milleks seda kasutatakse


  Cablivi sisaldab toimeainena kaplatsizumabi. Seda kasutatakse omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpuri episoodi raviks täiskasvanutel ja noorukitel alates 12 aasta vanusest, kehakaaluga üle 40 kg. See on harvaesinev verehüübimishäire, mille puhul väikestes veresoontes moodustuvad verehüübed. Need hüübed võivad ummistada veresooni ja kahjustada aju, südant, neere või teisi elundeid. Cablivi takistab nende verehüüvete teket, peatades trombotsüütide kokkukleepumise. Seda tehes vähendab Cablivi omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpuri uue episoodi tekkimise ohtu peatselt pärast esimest.


 2. Mida on vaja teada enne Cablivi kasutamist Cablivi’t ei tohi kasutada

  • kui olete kaplatsizumabi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud


   Öelge oma arstile, kui

  • teil on ravi ajal rohkesti veritsusi; teie arst võib paluda teil ravi lõpetada; arst ütleb, millal te võite ravi uuesti alustada;

  • te kasutate antikoagulante (vere hüübivust vähendavad ja trombide teket ärahoidvad ravimid), nt K-vitamiini antagoniste, rivaroksabaani, apiksabaani; teie arst otsustab, kuidas teid tuleb ravida;

  • te kasutate tromboosivastased aineid, nt aspiriini või madalmolekulaarset hepariini (mis ennetavad verehüübeid); teie arst otsustab, kuidas teid tuleb ravida;

  • teil on mõni hüübimishaigus, nt hemofiilia; teie arst otsustab, kuidas teid tuleb ravida;

  • teie maksatalitlus oluliselt puudulik; teie arst otsustab, kuidas teid tuleb ravida;

  • teil on planeeritud kirurgiline protseduur või hambaravi; teie arst otsustab, kas see tuleb edasi lükata või kas te peate ravi Cablivi’ga enne kirurgilist või hambaprotseduuri katkestama.


   Lapsed ja noorukid


   Cablivi’t ei soovitata lastele vanuses kuni 12 aastat ja kehakaaluga alla 40 kg.


   Muud ravimid ja Cablivi


   Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.


   Öelge oma arstile ka seda, kui kasutate mõnd antikoagulanti, nt K-vitamiini agoniste, rivaroksabaani või apiksabaani, mis ravivad verehüübeid, või tromboosivastaseid aineid, nt aspiriini või madala molekulmassiga hepariini, mis aitavad ära hoida verehüüvete teket.


   Rasedus ja imetamine


   Kui te olete rase või kavatsete rasestuda, teavitage sellest oma arsti. Cablivi’t ei soovitata kasutada raseduse ajal.


   Öelge oma arstile, kui te imetate last. Teie arst nõustab, kas te peate imetamise katkestama või lõpetama Cablivi kasutamise, arvestades imetamise kasu teie lapsele ja Cablivi kasu teile.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine


   Cablivi ei mõjuta eeldatavalt autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.


   Cablivi sisaldab naatriumi


   See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, st on põhimõtteliselt

   „naatriumivaba“.


 3. Kuidas Cablivi't kasutada


Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Ravi Cablivi’ga alustab verehaiguste alase kogemusega arst.


Soovituslik ravi on


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja


Ablynx NV Technologiepark 21

9052 Zwijnaarde

Belgia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

Swixx Biopharma UAB Tel: +370 5 236 91 40


България

Swixx Biopharma EOOD

Тел.: +359 (0)2 4942 480

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)


Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt. Tel.: +36 1 505 0050


Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275


Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Tel.: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Nederland

Genzyme Europe B.V. Tel: +31 20 245 4000


Eesti

Swixx Biopharma OÜ Tel: +372 640 10 30

Norge

sanofi-aventis Norge AS Tlf: +47 67 10 71 00


Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH Tel: +43 1 80 185 – 0


España

sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00


France

sanofi-aventis France Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 21 35 89 400


Hrvatska

Swixx Biopharma d.o.o. Tel: +385 1 2078 500

România

Sanofi Romania SRL Tel: +40 (0) 21 317 31 36


Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

Swixx Biopharma d.o.o. Tel: +386 1 235 51 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Swixx Biopharma s.r.o. Tel: +421 2 208 33 600


Italia

Sanofi S.r.l. Tel: 800 536389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300


Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Τηλ: +357 22 741741

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00


Latvija

Swixx Biopharma SIA Tel: +371 6 616 47 50

United Kingdom (Northern Ireland) sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +44 (0) 800 035 2525


Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.


.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgnev teave on ainult tervishoiutöötajatele.


Ravi alguses manustatava Cablivi intravenoosse boolussüsti peab tegema tervishoiutöötaja. Cablivi tuleb intravenoosseks manustamiseks ette valmistada samamoodi nagu subkutaanseks (vt kasutusjuhised, sammud 1…9; lõik 3).


Cablivi’t võib intravenoosselt manustada, ühendades ettevalmistatud süstla i.v. infusioonisüsteemi standardse luer-lock ühendusega või kasutades sobivat nõela. Süsteemi võib loputada 0,9% naatriumkloriidiga.