Koduleht Koduleht

Memantine Mylan
memantine

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Memantine Mylan 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

memantiinvesinikkloriid


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

„Memantine Mylan sisaldab naatriumi“), magneesiumstearaat, talk ja veevaba kolloidne ränidioksiid, mis sisalduvad tableti sisus; polüdekstroos (E1200), titaandioksiid (E171),

hüpromelloos 3cP (E464), hüpromelloos 6cP (E464), hüpromelloos 50cP (E464), kollane

raudoksiid (E172), makrogool 400 (E1521), makrogool 8000, indigokarmiin alumiiniumlakk (E132) ja punane raudoksiid (E172), mis sisalduvad tableti kattes.


Kuidas Memantine Mylan välja näeb ja pakendi sisu

Tumekollane õhukese polümeerikattega teravate otstega piklik kaksikkumer tablett, mille ühel küljel on poolitusjoonest vasakulpimetrükk „ME“ ja paremal „10“ ning teisel küljel on poolitusjoon.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.


Memantine Mylani õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval blisterpakendites suurusega 7, 10, 14, 28, 28 × 1, 30, 42, 50, 56, 56 × 1, 60, 70, 84, 98, 98 × 1, 100, 100 × 1 või 112 õhukese

polümeerikattega tabletti.

Pakendi suurused 28 × 1, 56 × 1, 98 × 1 ja 100 × 1 õhukese polümeerikattega tabletti tarnitakse blisterpakendites.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

Mylan Pharmaceuticals Limited

Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, DUBLIN

Iirimaa


Tootjad

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories

Unit 35 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Iirimaa.


Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom, Mylan utca. 1, Ungari.


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB Tel: +370 5 205 1288


България

Майлан ЕООД

Teл.: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o. Tel: +420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd Tel: + 356 22 01 74


Deutschland

Mylan Healthcare GmbH Tel: +49 800 0700 800

Nederland

Mylan BV

Tel: +31 (0)20 426 3300


Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

Tel: +372 6363 052

Norge

Mylan Healthcare Norge AS Tel: +47 66 75 33 00


Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH Tel: +43 1 416 2418


España

Mylan Pharmaceuticals, S.L Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o. Tel: + 48 22 546 64 00


France

Mylan S.A.S

Tel: + 33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL Tel: + 40 372 579 000

Ireland

Mylan Ireland Limited Tel: +353 1 8711600

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o. Tel: + 386 1 23 63 180


Ísland

Icepharma hf

Símí: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100


Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Mylan Finland OY Puh/Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd.

Τηλ: +357 2220 7700

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750


Latvija

Mylan Healthcare SIA Tel: +371 676 055 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited Tel: +353 18711600


Infoleht on viimati uuendatud {kuu AAAA}.


a.eu.