Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Pemetrexed Pfizer (previously known as Pemetrexed Hospira UK Limited)

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Pemetrexed Pfizer 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber Pemetrexed Pfizer 500 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber Pemetrexed Pfizer 1000 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber pemetrekseed


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Pemetrexed Pfizer 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber: üks viaal sisaldab 100 mg pemetrekseedi (pemetrekseedditrometamiinina).


Pemetrexed Pfizer 500 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber: üks viaal sisaldab 500 mg pemetrekseedi (pemetrekseedditrometamiinina).


Pemetrexed Pfizer 1000 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber: üks viaal sisaldab 1000 mg pemetrekseedi (pemetrekseedditrometamiinina).


Pärast lahustamist sisaldab lahus 25 mg/ml pemetrekseedi. Enne manustamist peab meditsiinitöötaja

lahust veel lahjendama.


Teine koostisosa on mannitool.


Kuidas Pemetrexed Pfizer välja näeb ja pakendi sisu


Pemetrexed Pfizer on infusioonilahuse kontsentraadi pulber klaasviaalis. Pemetrexed Pfizer on valge, helekollane või rohekaskollane lüofiliseeritud pulber.


Pakendis on üks viaal, mis sisaldab 100 mg, 500 mg või 1000 mg pemetrekseedi.


Müügiloa hoidja


Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Brüssel

Belgia


Tootja


Hospira UK Limited Horizon

Honey Lane

Hurley Maidenhead SL6 6RJ

Ühendkuningriik


Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10

Medicamento con autorización anulada

1930 Zaventem Belgia


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


BE

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: + 32 2 554 62 11

LU

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: + 32 2 554 62 11


BG

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. + 370 52 51 4000


CZ

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

HU

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00


DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

MT

Drugsales Ltd

Tel: + 356 21 419 070/1/2


DE

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0) 800 8535555

NL

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00


EL

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E. Τηλ.: +30 210 6785 800

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0


ES

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

PL

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00


FR

Pfizer

Tél: + 33 (0) 1 58 07 34 40

PT

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: + 351 21 423 55 00


HR

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

RO

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00


IE

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400


IS

Medicamento con autorización anulada

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500


IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

FI

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040


CY

Pharmaceutical Trading Co Ltd Τηλ: 24656165

SE

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00


LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: +371 670 35 775

UK

Hospira UK Ltd

Tel: + 44 (0) 1628 515500


Infoleht on viimati uuendatud .

.


See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:


Kasutamis-, käsitlemis- ja hävitamisjuhend


 1. Pemetrekseedi lahustamisel ja edasisel lahjendamisel veenisisese infusioonina manustamiseks kasutage aseptilist tehnikat.

 2. Arvutage välja annus ja selleks vajalik Pemetrexed Pfizer’i viaalide arv. Iga viaal sisaldab pemetrekseedi liiaga, mis kergendab etiketil märgitud koguse väljutamist.

 3. Pemetrexed Pfizer’i manustamiskõlblikuks muutmisel tohib kasutada ainult steriilset süstevett. Pemetrexed Pfizer 100 mg viaal

  Lahustage 100 mg viaali sisu manustamiskõlblikuks 4,2 ml steriilse süsteveega. Saate pemetrekseedi

  lahuse kontsentratsiooniga 25 mg/ml.


  Pemetrexed Pfizer 500 mg viaal

  Lahustage 500 mg viaali sisu manustamiskõlblikuks 20 ml steriilse süsteveega. Saate pemetrekseedi lahuse kontsentratsiooniga 25 mg/ml.


  Pemetrexed Pfizer 1000 mg viaal

  Lahustage 1000 mg viaali sisu manustamiskõlblikuks 40 ml steriilse süsteveega. Saate pemetrekseedi lahuse kontsentratsiooniga 25 mg/ml.


  Keerutage õrnalt iga viaali, kuni pulber on täielikult lahustunud. Saadud lahus on selge ning värvus võib varieeruda värvitust kuni kollase või rohekaskollaseni, värvus ei mõjuta kvaliteeti. Lahuse pH on 5,7...7,7. Lahust tuleb veel edasi lahjendada.


 4. Pemetrexed Pfizer’i edasisel lahjendamisel tohib kasutada ainult ilma säilitusaineteta 5% glükoosilahust. Vastav kogus pemetrekseedi lahust tuleb lahjendada veel ilma säilitusaineta 5% glükoosi süstelahusega, nii et saaks 100 ml valmislahust, mida manustatakse veenisisese infusioonina 10 minuti jooksul.


  Medicamento con autorización anulada

 5. Ülal esitatud juhise järgi valmistatud pemetrekseedi infusioonilahus sobib polüvinüülkloriidist ja polüolefiinist manustamissüsteemide ja infusioonikottidega. Pemetrekseed on sobimatu kaltsiumi sisaldavate lahustite, sh Ringeri laktaadi süstelahuse ja Ringeri süstelahusega.


 6. Enne manustamist tuleb parenteraalseid ravimeid vaadelda lahustumata osakeste ja värvuse muutumise suhtes. Ärge kasutage, kui märkate silmaga nähtavat riknemist.


 7. Pemetrekseedi lahused on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.


Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.


Ettevaatusabinõud valmistamisel ja manustamisel: Nagu ka teiste potentsiaalselt toksiliste vähivastaste ravimitega, tuleb pemetrekseedi infusioonilahuste käsitsemisel ja valmistamisel olla ettevaatlik. Soovitatakse kasutada kaitsekindaid. Pemetrekseedi lahuse nahale sattumisel peske nahka kohe ja põhjalikult seebi ja veega. Pemetrekseedi lahuse sattumisel limaskestale loputage limaskesta rohke veega. Pemetrekseed ei tekita ville. Pemetrekseedi ekstravasatsiooni puhuks spetsiifiline antidoot puudub. Seoses pemetrekseedi ekstravasatsiooniga on registreeritud vähe juhtumeid, mis ei ole uurija hinnangul olnud tõsised. Ekstravasatsiooni korral tuleb toimida vastavalt kohalikele tavadele nii nagu teiste ville mittetekitavate ainetega.