Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Spherox

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Spherox 10...70 sferoidi cm2, implantatsioonisuspensioon

maatriksiga seotud autoloogsed inimese kõhrerakkude (kondrotsüütide) sferoidid


image

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kuidas Spherox välja näeb ja pakendi sisu


Implantatsioonisuspensioon.


Spheroxit kasutatakse kõhrekahjustuse taastamiseks ja see sisaldab nn sferoidide, mis koosnevad elusatest kõhrerakkudest ja mitterakulisest materjalist. Sferoidid sarnanevad väikeste valgete või kollakate pärlitega. Neid transporditakse läbipaistvas värvitus vedelikus. Spherox tarnitakse arstile kasutusvalmis mahutis. Mahutiks võib olla süstal või spetsiaalne co.fix manustamissüsteem, mis on 150 mm pikkuse varrega kateeter.

Aplikaator co.fix 150 on pakendatud steriilsesse tuubi ja lisaks ümbritsetud kotiga. Eeltäidetud süstal on pakendatud steriilsesse tuubi ja lisaks ümbritsetud kotiga.


Müügiloa hoidja ja tootja


CO.DON AG

Warthestraße 21

14513 Teltow, Saksamaa

Tel: +49 332 843 460

Faks: +49 332 843 4643

E-post: info@codon.de


Tootja


CO.DON AG

Deutscher Platz 5d 04103 Leipzig, Saksamaa


Infoleht on viimati uuendatud


.