Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Nuceiva

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Nuceiva, 100 ühikut: süstelahuse pulber

A-tüüpi botulismitoksiin


image Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Neid kasutus-, käitlemis- ja hävitamisjuhiseid tuleb rangelt järgida.