Koduleht Koduleht

Pemazyre
pemigatinib

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Pemazyre 4,5 mg tabletid Pemazyre 9 mg tabletid Pemazyre 13,5 mg tabletid pemigatiniib


image Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Pemazyre välja näeb ja pakendi sisu


Pemazyre 4,5 mg tabletid on ümmargused valged kuni valkjad, mille ühel küljel on pimetrükk „I“ ja teisel küljel „4,5“.


Pemazyre 9 mg tabletid on ovaalsed valged kuni valkjad, mille ühel küljel on pimetrükk „I“ ja teisel küljel „9“.


Pemazyre 13,5 mg tabletid on ümmargused valged kuni valkjad, mille ühel küljel on pimetrükk „I“ ja teisel küljel „13,5“.


Tabletid on saadaval blistrites, mis sisaldavad 14 tabletti. Pappkarp sisaldab 14 või 28 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

Incyte Biosciences Distribution B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam Holland


Tootja

Incyte Biosciences Distribution B.V. Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam Holland


Tjoapack Netherlands B.V. Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur Holland


image

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.


Ravim on saanud tingimusliku heakskiidu. See tähendab, et selle ravimi omaduste kohta oodatakse lisatõendeid.

Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal aastal läbi ravimi kohta saadud uue teabe ja vajadusel

ajakohastatakse seda infolehte..