Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Semglee

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Semglee 100 ühikut/ml süstelahus pen-süstlis

glargiin-insuliin (insulinum glarginum)


image

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

hüpoglükeemia tõttu võivad ohtu sattuda teised inimesed (nt autojuhtimisel).


Mida peate tegema hüpoglükeemia korral?


 1. Ärge süstige insuliini. Sööge kohe 10...20 g suhkrut, näiteks glükoosi, suhkrutükke või suhkruga magusaks tehtud karastusjooke. Ettevaatust! Pidage meeles, et kunstlikud magusained ja toidud, mis sisaldavad suhkru asemel kunstlikke magusaineid (nt dieetjoogid), hüpoglükeemia korral ei aita.

 2. Seejärel sööge midagi, millel on pikaajaline veresuhkru taset tõstev toime (nt leib või pasta).

  Teie arst või diabeediõde on sellest teiega varem vestelnud.

  Hüpoglükeemiast taastumine võib võtta kauem aega, sest Semglee on pika toimeajaga.

 3. Kui hüpoglükeemia kordub, võtke veelkord sisse 10...20 grammi suhkrut.

 4. Pöörduge arsti poole niipea, kui tunnete, et te ei ole suuteline hüpoglükeemiat kontrolli all hoidma või kui hüpoglükeemia kordub.

  Teavitage oma sugulasi, sõpru ja lähedasi kolleege alljärgnevast:

  Kui te ei ole võimeline neelama või kaotate teadvuse, vajate te glükoosi või glükagooni (ravim, mis tõstab veresuhkru taset) süsti. Nende süstide tegemine on õigustatud isegi siis, kui puudub kindlus, kas tegemist on hüpoglükeemiaga.


  On soovitav, et te mõõdaksite oma veresuhkrutaset kohe pärast suhkru manustamist, et teada, kas teil on ikka tegemist hüpoglükeemiaga.

  Semglee 100 ühikut/ml süstelahus pen-süstlis KASUTUSJUHEND


  Palun lugege seda kasutusjuhendit ja pakendi infolehte hoolikalt enne Semglee pen-süstli kasutamist ja iga kord, kui saate uue pen-süstli. Seal võib olla uut teavet. See teave ei asenda vajadust rääkida oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga oma haigusseisundist või ravist. Kui te ei ole võimeline iseseisvalt lugema või kõiki juhiseid järgima, paluge abi kelleltki, kes oskab seda pen-süstlit kasutada. Seda pen- süstlit ei ole soovitatav kasutada pimedatel või nägemislangusega inimestel, kui neil ei ole abiks pen-süstli kasutamist selgeks õppinud isikut.


  Kui te ei järgi neid juhiseid iga kord, kui pen-süstlit kasutate, siis võite saada liiga palju või liiga vähe insuliini. See võib mõjutada teie veresuhkrutaset.


  Semglee on ühekordselt kasutatav pen-süstel, mis sisaldab 300 ühikut glargiin-insuliini 3 ml lahuses (100 ühikut/ml). Ühe süstega saate endale süstida 1 kuni 80 ühikut.


  Ärge andke oma Semglee pen-süstlit kellelegi teisele, isegi kui olete nõela ära vahetanud, sest sedasi võite nakatada teisi inimesi tõsise infektsiooniga või saada ise nendelt tõsise infektsiooni.


  Pen-süstli skeem:


  image


  image

  Nõelad on saadaval eraldi:

  Selle pen-süstliga sobivad järgmise suurusega nõelad:


  • 31G, 5 mm

   32G, 4...6 mm

  • 34G, 4 mm


Vajalikud tarvikud:

Enne annuse süstimist veenduge, et teil on käepärast järgmised vahendid:


Säilitamine

Enne pen-süstli esmakordset kasutamist hoidke karpe pen-süstlitega külmkapis (2°C...8°C). Pen- süstlil ei tohi lasta külmuda.

Kui olete pen-süstli külmkapist välja võtnud, asetage see tasasele aluspinnale ja oodake enne kasutamist, et see soojeneks toatemperatuurini (15°C...25°C).

Pärast pen-süstli esmakordset kasutamist hoidke seda toatemperatuuril (kuni 25°C). Ärge pange pen-süstlit tagasi külmkappi, kui olete seda juba kasutanud.

Hoidke pen-süstlil alati korki peal, et kaitsta seda saastumise eest.

Pen-süstel, mida kasutate, tuleb ära visata, kui esmakordsest kasutamisest on möödunud 4 nädalat, isegi kui selles on veel insuliini alles. Vaadake punktis 8 antud juhiseid, kuidas pen-süstel minema visata. Ärge jätke nõela pärast süstimist pen-süstli külge ning ärge kasutage nõelu korduvalt.

Hoidke oma pen-süstleid ja nõelu laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Igal süstimisel kasutage alati uut steriilset nõela, sest see aitab ennetada nõelte ummistumist ja infektsioonide teket.


Iga kord, kui te kasutate pen-süstlit

kirjeldatud punktis 7, ning visake pen-süstel minema või tagastage apteekrile. Kasutage selle asemel uut pen-süstlit.