Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Liprolog

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Liprolog Mix50 100 ühikut/ml KwikPen, süstesuspensioon pen-süstlis lispro-insuliin

Iga KwikPen väljastab ühiku kaupa 1...60 ühikut


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

allergiline.


Hoiatused ja ettevaatusabinõud


Kui teil tekib oma KwikPen kohta küsimusi või probleeme, võtke abi saamiseks oma tervishoiutöötajaga ühendust või helistage Lilly kohalikku esindusse.


See infoleht on viimati kaasajastatud: