Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Pantoloc Control

Pakendi infoleht: teave kasutajale


PANTOLOC Control 20 mg gastroresistentsed tabletid

pantoprasool


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.