Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Ontruzant

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Ontruzant 150 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber Ontruzant 420 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber trastuzumab


imageSellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.


Infolehe sisukord


 1. Mis ravim on Ontruzant ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Ontruzant’i saamist

 3. Kuidas Ontruzant’i manustatakse

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Ontruzant’i säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Ontruzant ja milleks seda kasutatakse


  Ontruzant sisaldab toimeainena trastuzumabi, mis on monoklonaalne antikeha. Monoklonaalsed antikehad seonduvad kindlate valkude ehk antigeenidega. Trastuzumab on loodud seonduma selektiivselt antigeeniga, mis on inimese epidermaalse kasvufaktori 2. tüüpi retseptor (HER2). HER2 leidub suurtes kogustes teatud vähirakkude pinnal, kus see stimuleerib nende kasvu. Ontruzant’i seondumisel HER2-ga nende rakkude kasv peatub ja rakud hävivad.


  Teie arst võib määrata Ontruzant’i rinna- ja maovähi raviks:

  • kui teil on varases staadiumis rinnavähk kõrge HER2-ks nimetatud valgu tasemega;

  • kui teil on metastaatiline rinnavähk (algsest kasvajast edasi levinud rinnavähk) kõrge HER2 tasemega. Ontruzant’i võib määrata kombinatsioonis keemiaravi preparaatide paklitakseeli või

   dotsetakseeliga metastaatilise rinnavähi esmaseks raviks või määrata ainsa ravimina, kui teised

   raviviisid ei ole olnud edukad. Seda kasutatakse ka kombinatsioonis ravimitega, mida nimetatakse aromataasi inhibiitoriteks, kõrge HER2 tasemega ja hormoonretseptor-positiivse metastaatilise

   rinnavähiga (naissuguhormoonide olemasolu suhtes tundlik vähk) patsientidel;

  • kui teil on metastaatiline maovähk kõrge HER2 tasemega, mille puhul seda kasutatakse kombinatsioonis teiste vähiravimite kapetsitabiini või 5-fluorouratsiili ja tsisplatiiniga.


 2. Mida on vaja teada enne Ontruzant’i saamist Ontruzant’i ei tohi kasutada

  • kui olete trastuzumabi, hiire valkude või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

  • kui teil on puhkeolekus vähist tingitud rasked hingamishäired või kui te vajate hapnikuravi.


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud


   Arst jälgib teie ravi hoolikalt.

   Südame kontroll

   Ravi ainult Ontruzant’iga või koos taksaanidega võib mõjutada südant, eriti kui olete kunagi kasutanud antratsükliine (taksaanid ja antratsükliinid on veel kaks ravimirühma, mida kasutatakse vähiravis).

   See mõju võib olla mõõdukas kuni raske ja põhjustada surmajuhtumeid. Seetõttu kontrollitakse enne ravi, ravi ajal (iga kolme kuu järel) ja pärast ravi Ontruzant’iga (kuni kahe kuni viie aasta jooksul) teie südame tööd. Kui teil tekivad südamepuudulikkuse (süda ei pumpa piisavalt verd) nähud,

   kontrollitakse teie südametegevust sagedamini (iga kuue kuni kaheksa nädala järel), te võite saada südamepuudulikkuse ravi või võib osutuda vajalikuks Ontruzant-ravi lõpetada.


   Enne Ontruzant’i saamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:


  • kui teil on esinenud südamepuudulikkust, südame isheemiatõbe, südameklappide haigust (südamekahinad) või kõrget vererõhku või kui olete võtnud või võtate praegu mõnda ravimit vererõhu langetamiseks;


  • kui olete kasutanud või kasutate ravimit doksorubitsiin või epirubitsiin (vähiravimid). Need ravimid (või teised antratsükliinid) võivad kahjustada südamelihast ja suurendada Ontruzant’i kasutamisel südamehäirete tekkimise riski;


  • kui teil esineb õhupuudust, eriti, kui kasutate praegu taksaani. Ontruzant võib põhjustada hingamisraskusi, eriti esmakordsel manustamisel. See võib olla tõsisem, kui teil juba esineb õhupuudust. Ravieelsete raskete hingamisraskustega patsientidel on Ontruzant’i manustamine väga harva surmajuhtumeid põhjustanud;


  • kui olete kunagi saanud muud vähiravi.


   Kui saate Ontruzant’i koos teiste vähiravimitega, nagu paklitakseel, dotsetakseel, aromataasi inhibiitor, kapetsitabiin, 5-fluorouratsiil või tsisplatiin, peate lugema ka nende ravimite pakendi infolehti.


   Lapsed ja noorukid

   Ontruzant’i ei soovitata kasutada alla 18 aasta vanustel patsientidel.


   Muud ravimid ja Ontruzant

   Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.


   Ontruzant’i eritumisele organismist võib kuluda kuni 7 kuud. Seetõttu peate ükskõik millise uue ravimi kasutuselevõtmisel kuni 7 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist teavitama oma arsti, apteekrit või meditsiiniõde Ontruzant’i eelnevast saamisest.


   Rasedus

  • Kui te olete rase või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

  • Ravi ajal Ontruzant’iga ja vähemalt 7 kuud pärast ravi lõpetamist peate kasutama efektiivseid

   rasestumisvastaseid vahendeid.

  • Teie arst teavitab teid Ontruzant’i raseduse ajal kasutamisega seotud riskidest ja kasust.

   Ontruzant’i kasutavatel rasedatel on väga harvadel juhtudel täheldatud lootevee hulga vähenemist, mis ümbritseb arenevat last emakas. See seisund võib olla emakas olevale lapsele

   ohtlik ning seda on seostatud loote surmaga lõppeva kopsude arengupeetusega.


   Imetamine

   Ravi ajal Ontruzant’iga ja kuni 7 kuud pärast Ontruzant’i viimast annust ei tohi last rinnaga toita, sest Ontruzant võib rinnapiima kaudu lapsele edasi kanduda.


   Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Ontruzant võib mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Kui teil tekivad ravi ajal kõrvalnähud, nagu pearinglus, unisus, külmavärinad või palavik, peate hoiduma autojuhtimisest või

   masinate käsitsemisest seni, kuni need nähud on kadunud.


   Naatrium

   Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt “naatriumivaba”.


 3. Kuidas Ontruzant’i manustatakse


  Enne ravi alustamist määrab arst kindlaks HER2 sisalduse teie kasvajas. Ontruzant’iga ravitakse ainult kõrge HER2 tasemega patsiente. Ontruzant’i võib manustada ainult arst või meditsiiniõde. Teie arst määrab teie jaoks õige annuse ja raviskeemi. Ontruzant’i annus sõltub teie kehakaalust.


  Ontruzant’i manustatakse infusioonina veeni (intravenoosse infusioonina, tilgutiga). See intravenoosne ravimvorm ei ole ette nähtud subkutaanseks manustamiseks ning seda võib manustada ainult intravenoosse infusiooni teel.


  Teie esimene raviannus manustatakse 90 minuti jooksul ja tervishoiutöötaja jälgib teid selle manustamise ajal võimalike kõrvaltoimete suhtes (vt lõigus 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“). Kui esimest annust talutakse hästi, võib järgmised annused manustada 30 minuti jooksul. Teile manustatavate infusioonide arv sõltub teie ravivastusest. Teie arst arutab seda teiega.


  Ravivigade vältimiseks on tähtis kontrollida viaalide etikette ja veenduda, et ettevalmistatav ja manustatav ravim on kindlasti Ontruzant (trastuzumab), mitte mõni teine trastuzumabi sisaldav ravimpreparaat (nt trastuzumabemtansiin või trastuzumabderukstekaan).


  Ontruzant’i manustatakse varase rinnavähi, metastaatilise rinnavähi ja metastaatilise maovähi raviks iga 3 nädala järel. Metastaatilise rinnavähi raviks võidakse Ontruzant’i manustada ka üks kord nädalas.


  Kui te lõpetate Ontruzant’i kasutamise

  Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma arstiga nõu pidamata. Peate saama kõik annused õigel ajal üks kord nädalas või iga kolme nädala järel (olenevalt teie annustamisskeemist). See aitab teie ravimil võimalikult hästi toimida.


  Ontruzant’i eritumisele organismist võib kuluda kuni 7 kuud. Seepärast võib teie arst otsustada jätkata teie südametegevuse kontrollimist ka pärast ravi lõppu.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka Ontruzant põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Mõni neist kõrvaltoimetest võib olla tõsine ja vajada haiglaravi.

  Ontruzant'i infusiooni ajal võivad tekkida külmavärinad, palavik ja teised gripilaadsed sümptomid. Need on väga sagedad (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st). Teised infusiooniga seotud sümptomid on: iiveldus, oksendamine, valu, suurenenud lihaspinge ja vappumine, peavalu, pearinglus, hingamisraskused, kõrge või madal vererõhk, südame rütmihäired (südamepekslemine, kodade laperdus või ebaregulaarne südametegevus), näo ja huulte turse, lööve ja väsimustunne. Mõned neist sümptomitest võivad olla tõsised ja on mõnel patsiendil surmaga lõppenud (vt lõik 2

  „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).


  Need toimed tekivad põhiliselt esimese intravenoosse infusiooni („veeni tilgutamise”) ajal ja esimestel tundidel pärast infusiooni alustamist. Need on tavaliselt ajutised. Tervishoiutöötaja jälgib teid infusiooni ajal ja vähemalt kuus tundi pärast esimese infusiooni algust ja kaks tundi pärast järgmiste infusioonide algust. Kõrvaltoime tekkimisel aeglustatakse või katkestatakse teie infusioon ning võidakse teie kõrvaltoimeid ravida. Sümptomite paranedes võib infusiooni jätkata.


  Vahel tekivad sümptomid pärast kuue tunni möödumist infusiooni algusest. Sel juhul võtke kohe ühendust oma arstiga. Mõnikord võivad sümptomid taanduda ja hiljem uuesti halveneda.


  Tõsised kõrvaltoimed


  Ravi ajal Ontruzant’iga võib tekkida ka teisi kõrvaltoimeid peale infusiooniga seotud kõrvaltoimete. Teavitage arsti või meditsiiniõde otsekohe sellest, kui märkate mõnda järgmistest kõrvaltoimetest:


  • Mõnikord võivad ravi ajal ja aeg-ajalt pärast ravi lõppu tekkida südameprobleemid, mis võivad olla tõsised. Nendeks on südamelihase nõrkus, mis võib viia südamepuudulikkuse tekkeni, südamepauna põletik ja südame rütmihäired. Selle tagajärjel võivad ilmneda sellised sümptomid, nagu õhupuudus (ka öösel), köha, käte või jalgade turse (vedelikupeetus), südamepekslemine (ebaregulaarne südametegevus) (vt lõik 2 „Südamekontroll“).


   Arst jälgib ravi ajal ja pärast ravi regulaarselt teie südant, kuid peate arstile kohe teatama, kui märkate mõnda eeltoodud sümptomit.


  • Tuumorilahustussündroom (rühm metaboolseid tüsistusi, mis esinevad pärast vähiravi ja mida iseloomustavad vere kõrge kaaliumi- ja fosfaaditase ning vere madal kaltsiumitase). Sümptomiteks võivad olla neeruprobleemid (nõrkus, hingeldus, väsimus ja segasus), südameprobleemid (südame puperdamine või südametegevuse kiirenemine või aeglustumine), krambid, oksendamine või kõhulahtisus ning suu, käte või jalgade surisemine.


   Ükskõik millise eeltoodud sümptomi tekkimisel pärast teie ravi Ontruzant’iga peate võtma ühendust arstiga ja ütlema, et teid on ravitud Ontruzant’iga.


   Järgmisi kõrvaltoimeid võib tekkida ravi ajal Ontruzant’iga igal ajal, mitte ainult seoses infusiooniga.


   Ontruzant’i väga sagedad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st):

  • infektsioonid

  • kõhulahtisus

  • kõhukinnisus

  • düspepsia (kõrvetised)

  • väsimus

  • nahalööve

  • valu rinnus

  • kõhuvalu

  • liigesevalu

  • vere punaliblede ja (infektsiooniga võidelda aitavate) valgeliblede vähesus, mõnikord koos palavikuga

  • lihasvalu

  • konjunktiviit

  • silmade vesisus

  • ninaverejooksud

  • eritis ninast

  • juuste väljalangemine

  • treemor

  • kuumahood

  • pearinglus

  • küünte häired

  • kehakaalu langus

  • isutus

  • unetus

  • maitsemuutus

  • trombotsüütide vähesus veres

  • verevalumid

  • sõrmede ja varvaste tuimus või surisemine, mis mõnikord võib edasi levida ülejäänud jäsemele

  • suu ja/või kõri punetus, turse või haavandid

  • käte ja/või jalgade valu, turse, punetus või kipitus

  • õhupuudus

  • peavalu

  • köha

  • oksendamine

  • iiveldus


   Ontruzant’i sagedad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st):


  • allergilised reaktsioonid

  • neeluinfektsioonid

  • põie- ja nahainfektsioonid

  • rinnapõletik

  • maksapõletik

  • neeruhäired

  • hüpertoonia

   (suurenenud lihastoonus või -pinge)

  • käsivarre- ja/või säärevalu

  • sügelev lööve

  • unisus

  • hemorroidid

  • sügelus

  • jalakrambid

  • suu- ja nahakuivus

  • silmade kuivus

  • higistamine

  • nõrkus ja haiglane enesetunne

  • ärevus

  • depressioon

  • astma

  • kopsuinfektsioon

  • kopsuhäired

  • seljavalu

  • kaelavalu

  • luuvalu

  • akne


   Ontruzant’i aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st):


  • kurtus

  • kublaline lööve

  • vilistav hingamine

  • kopsupõletik või kopsukoe armistumine


  Ontruzant’i harvad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st):


  • kollatõbi (naha või silmade kollakaks muutumine)

  • anafülaktilised reaktsioonid


   Ontruzant’i kasutamisel teatatud teised kõrvaltoimed (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):


  • vere hüübimise häired või halvenemine

  • kõrge kaaliumitase

  • silmapõhja turse või veritsemine

  • šokk

  • südame rütmihäired

  • respiratoorne distress

  • hingamispuudulikkus

  • äge vedeliku kogunemine kopsudesse

  • äge hingamisteede ahenemine

  • vere ebanormaalselt madal hapnikutase

  • hingamisraskus selili lamades

  • maksakahjustus

  • näo, huulte ja kõri turse

  • neerupuudulikkus Raseduse ajal:

  • emakas loodet ümbritseva vedeliku vähesus

  • emakasisene loote kopsude arengupeetus

  • emakasisene loote neerude arengupeetus


   Mõningad tekkivad kõrvaltoimed võivad olla põhjustatud olemasolevast vähist. Kui saate Ontruzant’i kombinatsioonis keemiaraviga, võivad mõned kõrvaltoimed olla tingitud ka keemiaravist.


   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, rääkige sellest oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele.


   Kõrvaltoimetest teatamine

   image

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise

   teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa), kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas Ontruzant’i säilitada


  Ontruzant´i säilitavad tervishoiuspetsialistid haiglas või kliinikus.


  • Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

  • Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud välispakendil ja viaali etiketil pärast „Kõlblik kuni“ või „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

  • Avamata viaal hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

  • Valmistatud lahusel mitte lasta külmuda.

  • Infusioonilahused tuleb kasutada kohe pärast lahjendamist. Kui lahust ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamistingimuste ja -aja eest kasutaja ning see ei tohiks tavaliselt ületada 24 tundi

   temperatuuril 2 °C...8 °C.

  • Ärge kasutage Ontruzant’i, kui täheldate enne manustamist osakeste sisaldumist või värvimuutust.

  • Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Ontruzant sisaldab

Kuidas Ontruzant välja näeb ja pakendi sisu

Ontruzant on intravenoosse infusioonilahuse kontsentraadi pulber, mida turustatakse punnkorgiga klaasviaalis, mis sisaldab 150 mg või 420 mg trastuzumabi. Pulber on valge kuni helekollane pellet. Igas karbis on 1 pulbriviaal.


Müügiloa hoidja


Samsung Bioepis NL B.V. Olof Palmestraat 10

2616 LR Delft Holland


Tootja


FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS Biotek Allé 1

Hillerød, 3400 Taani


Samsung Bioepis NL B.V. Olof Palmestraat 10

2616 LR Delft Holland


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

Organon Belgium

Tel/Tél: 0080066550123 (+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com

Lietuva

Organon Pharma B.V. Lithuania atstovybė Tel.: + 370 52041693

dpoc.lithuania@organon.com


България

Органон (И.А.) Б.В. -клон България Тел.: +359 2 806 3030

info.bulgaria@organon.com

Luxembourg/Luxemburg

Organon Belgium

Tel/Tél: 0080066550123 (+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com


Česká republika

Organon Czech Republic s.r.o. Tel.: +420 233 010 300

dpoc.czech@organon.com

Magyarország

Organon Hungary Kft.

Tel.: +36 1 766 1963

dpoc.hungary@organon.com


Danmark

Organon Denmark ApS Tlf: + 45 44 84 68 00

info.denmark@organon.com

Malta

Organon Pharma B.V., Cyprus branch

Τηλ.: +356 22778116

dpoc.cyprus@organon.com


Deutschland

Organon Healthcare GmbH

Tel: 0800 3384 726 (+49 (0) 89 2040022 10)

infocenter.germany@organon.com

Nederland

N.V. Organon

Tel.: 00800 66550123

(+31 23 5153153)

dpoc.benelux@organon.com

Eesti

Organon Pharma B.V. Estonian RO Tel: +372 66 61 300

dpoc.estonia@organon.com

Norge

Organon Norway AS Tlf: +47 24 14 56 60

info.norway@organon.com


Ελλάδα

BIANEΞ Α.Ε

Τηλ: +30 210 80091 11

Mailbox@vianex.gr

Österreich

Organon Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 263 28 65

medizin-austria@organon.com


España

Organon Salud, S.L. Tel: +34 91 591 12 79

Polska

Organon Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 105 50 01

organonpolska@organon.com


France

Organon France

Tél: + 33 (0) 1 57 77 32 00

Portugal

Organon Portugal, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: +351 218705500

geral_pt@organon.com


Hrvatska

Organon Pharma d.o.o. Tel: + 385 1 638 4530

dpoc.croatia@organon.com

România

Organon Biosciences S.R.L. Tel: + 40 21 527 29 90

info.romania@organon.com


Ireland

Organon Pharma (Ireland) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo.ROI@organon.com

Slovenija

Organon Pharma B.V., Oss, podružnica Ljubljana Tel: + 386 1 300 10 80

info.slovenia@organon.com


Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika Organon Slovakia s. r. o. Tel: +421 2 44 88 98 88

dpoc.slovakia@organon.com


Italia

Organon Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3336407

dpoc.Italy@organon.com

Suomi/Finland

Organon Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 29 170 3520

info.finland@organon.com


Κύπρος

Organon Pharma B.V., Cyprus branch Τηλ.: +357 22866730

dpoc.cyprus@organon.com

Sverige

Organon Sweden AB Tel: +46 8 502 597 00

dpoc.sweden@organon.com


Latvija

Ārvalsts komersanta “Organon Pharma B.V.” pārstāvniecība

Tel: + 371 66968876

dpoc.latvia@organon.com

United Kingdom (Northern Ireland) Organon Pharma (Ireland) Limited Tel: +353 (0)1 2998700

medinfoni@organon.com


Infoleht on viimati uuendatud


.


See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele


Ontruzant i.v. on saadaval steriilsetes, säilitusainevabades ja mittepürogeensetes ühekordseks kasutamiseks mõeldud viaalides.


Ravimi kasutusvigade vältimiseks on tähtis kontrollida viaali etiketilt ja veenduda, et valmistatav ja manustatav ravim on Ontruzant (trastuzumab), mitte mõni teine trastuzumabi sisaldav ravimpreparaat (nt trastuzumabemtansiin või trastuzumabderukstekaan).

Hoidke seda ravimit alati kinnises originaalpakendis külmkapis temperatuuril 2 ºC…8 ºC. Manustamiskõlblikuks muutmise ja lahjendamise protseduuri peab läbi viima vajalikke aseptika

nõudeid järgides. Hoolikalt tuleb jälgida, et tagataks valmistatud lahuste steriilsus. Kuna ravim ei

sisalda antimikroobseid säilitusaineid ega bakteriostaatilisi aineid, tuleb järgida aseptika nõudeid.


Süsteveega (ei sisaldu pakendis) aseptiliselt manustamiskõlblikuks muudetud Ontruzant’i pulber on temperatuuril 2 ºC…8 ºC keemilis-füüsikaliselt stabiilne kuni 7 päeva, lahusel mitte lasta külmuda.


Pärast aseptilist lahjendamist naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahust sisaldavates polüvinüülkloriid-, polüetüleen- või polüpropüleenkottides, on Ontruzant’i keemilis-füüsikaline stabiilsus tõestatud kuni 30 päeva jooksul temperatuuril 2 ºC…8 ºC ja 24 tunni jooksul temperatuuril alla 30 °C.


Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb Ontruzant´i infusioonilahus kohe ära kasutada. Kui lahust ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja ning ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2 °C...8 °C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine/manustamiskõlblikuks muutmine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.


Aseptiline ettevalmistus, käsitsemine ja säilitamine:

Infusiooni ettevalmistamisel tuleb tagada aseptiline käitsemine. Ettevalmistus:


Maht (ml) = Kehamass (kg) x annus (küllastusannus 8 mg/kg või säilitusannus 6 mg/kg)

21 (mg/ml, lahustatud lahuse kontsentratsioon)


Steriilse nõela ja süstla abil tõmmatakse viaalist välja vajalik kogus lahust ja lisatakse polüvinüülist, polüetüleenist või polüpropüleenist infusioonikotti, mis sisaldab 250 ml 0,9% naatriumkloriidilahust. Mitte kasutada koos glükoosi sisaldavate lahustega. Lahuse segamiseks tuleb kotti ettevaatlikult ümber pöörata, et ei tekiks vahtu. Parenteraalseid lahuseid tuleb enne manustamist osakeste ja värvuse muutuse suhtes visuaalselt kontrollida.