Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Akynzeo

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Akynzeo 300 mg/0,5 mg kõvakapslid

netupitant/palonosetroon


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.Kui mõni ülaltoodutest kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pidage enne Akynzeo võtmist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


Lapsed ja noorukid

Akynzeod ei tohi võtta lapsed ja alla 18-aastased noorukid.


Muud ravimid ja Akynzeo

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.


Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele kindlasti, kui võtate mõnda järgmistest ravimitest:


Teatage ka oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui võtate mõnda järgmistest ravimitest, sest arst võib pidada vajalikuks teise ravimi annust muuta:


See ravim sisaldab sahharoosi, sorbitooli (E420) ja naatriumi ning võib sisaldada sojat – lisateabe saamiseks vt lõik 2.


Kuidas Akynzeo välja näeb ja pakendi sisu

Läbipaistmatud kõvakapslid on valge kapslikeha ja karamellpruuni kapslikaanega, kapslikehale on trükitud „HE1”. Üks pakend sisaldab 1 kapslit alumiiniumblistris või 4 x 1 kapslit perforeeritud üksikannuselistes alumiiniumblistrites. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. Damastown

Mulhuddart Dublin 15 Iirimaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Vifor Pharma

Tél/Tel: +32(0)32 182070

Lietuva

PharmaSwiss

Tel: +370 5 279 07 62


България

Angelini Pharma Bulgaria EOOD

Teл.: +359 2 975 13 95

Luxembourg/Luxemburg

Vifor Pharma

Tél/Tel: +32(0)32 182070


Česká republika

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Tel: (+420) 546 123 111

Magyarország

Angelini Pharma Magyarország Kft Tel.: +36 1 336 1614


Danmark

Swedish Orphan Biovitrum A/S Tlf: + 45 32 96 68 69

Malta

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. Tel.: + 353 1 822 5404


Deutschland

Esteve Pharmaceuticals GmbH Tel: + 49 30 338427-0

Nederland

Vifor Pharma

Tel: +31(0)88 8484300


Eesti

PharmaSwiss

Tel: +372 6827 400

Norge

Swedish Orphan Biovitrum AS Tlf: +47 66 82 34 00


Ελλάδα

Galenica A.E.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich

Angelini Pharma Österreich GmbH Tel: +43-5-9-606-0


España

Vifor Pharma España, S.L. Tel: +34 902 121 111

Polska

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 70 28 200


France

Vifor France

Tél: +33 (0)1 41 06 58 90

Portugal

Vifor Pharma Portugal, S.A. Tel: +351 21 470 85 00


Hrvatska

PharmaSwiss

Tel: +385 1 6311 833

România

Angelini Pharmaceuticals Romania Srl Tel: +40 21 331 67 67


Ireland

Chugai Pharma France Tel: +33 1 79 36 36 18


Ísland

Swedish Orphan Biovitrum A/S Sími: + 45 32 96 68 69

Slovenija

PharmaSwiss

Tel: +386 1 2364 700


Slovenská republika

Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o. Tel: +421 2 5920 7320


Italia

Italfarmaco

Tel: + 39 02 64431

Suomi/Finland

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab Puh./Tel: +358 201 558 840


Κύπρος

Galenica A.E.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Sverige

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tel: +46 8 697 20 00

Latvija

PharmaSwiss

Tel: +371 6750 2185

United Kingdom (Northern Ireland)

Chugai Pharma France Tel: +33 1 79 36 36 18


Infoleht on viimati uuendatud


.