Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Remsima

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Remsima 120 mg süstelahus süstlis

infliksimab


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


image

Süsteks ettevalmistamine


 1. Koguge süsteks vajaminevad vahendid kokku.

  1. Valmistage ette puhas lame pind, nagu laud või kapipealne, hästi valgustatud kohas.

  2. Võtke süstel pakendist, mida säilitatakse külmkapiks, välja süstlit selle korpuse keskosast hoides.

  3. Veenduge, et teil on olemas järgmised tarvikud:

   • süstel;

   • alkoholitups

   • vatitups või marli*

   • plaaster*

   • teravate tarvikute käitlemise konteiner*.

    *Neid ei ole pakendis kaasas.

 2. Kontrollige süstlit. Ärge kasutage süstlit, kui:

  • see on mõranenud või kahjustatud.

   image

  • aegumiskuupäev on möödunud.


  image

  image

 3. Kontrollige ravimit (vt joonis B).

  Vedelik peab olema selge, värvitu või helepruun. Ärge

  kasutage süstlit, kui vedelik on hägune, selle värv on muutunud või see sisaldab osakesi.

  Märkus: vedelikus võivad olla õhumullid. See on

  normaalne.


  image

  Joonis B


 4. Oodake 30 minutit.

  1. Jätke süstel 30 minutiks toatemperatuurile, et lasta sel soojeneda.

   image

   Ärge soojendage süstlit soojusallikatega nagu kuum vesi või mikrolaineahi.


 5. Valige süstekoht (vt joonis C).

  1. Valige süstekoht. Te võite süstida:

   • reite esiossa.

   • kõhtu, v.a 5 cm naba ümbruses (naba).

   • käsivarte väliskülgedesse (AINULT hooldaja).

    Ärge süstige nahka, mis on 5 cm kaugusel nabast või mis on hell, kahjustatud, sinikatega kaetud või armistunud.

    Märkus: muutke süstekohta iga kord, kui te süste teete. Iga uus süste peaks olema vähemalt 3 cm eelmisest

    süstekohast kaugemal.


    image

    Joonis C


 6. Peske käed.

  image

  1. Peske käed seebi ja veega ning loputage neid põhjalikult.


   image

 7. Puhastage süstekoht.

  1. Puhastage süstekohta alkoholitupsuga.

  2. Laske nahal enne süstet kuivada.

   Ärge puhuge süstekohale ega puudutage seda enne süste tegemist.

   image

   Tehke süste


   image

 8. Eemaldage kork (vt joonis D).

  1. Tõmmake kork otse ära ning asetage see kõrvale.

   Ärge puudutage nõela. Vastasel juhul võite saada nõelatorke vigastuse.


   image

   Joonis D


   image

 9. Sisestage süstel süstekohta (vt joonis E).

  1. Hoidke süstlit ühe käega selle korpusest pöidla ja nimetissõrme vahel.

  2. Teise käega näpistage kergelt puhastatud nahavolti.

  3. Sisestage kiirelt ja „viskelaadse” liigutusega nõel täielikult nahavolti 45-kraadise nurga all.


   Joonis E

   image

 10. Tehke süste (vt joonis F).

  1. Nõela sisestamise järgselt laske nahk näppude vahelt lahti.

  2. Lükake kolb aeglaselt alla lõpuni kuni süstel on tühi.


   image

   image

   Joonis F


   image

 11. Eemaldage nõel süstekohast (vt joonis G).

  1. Eemaldage nõel nahast sama nurga all, kui see oli sisestamisel.

  2. Vajutage süstekohale õrnalt vatitups või marli

   ning hoidke 10 sekundit.

  3. Vajadusel pange peale plaaster.

   Ärge hõõruge süstekohta.


   Joonis G

   image

   image

   Süste järgselt


 12. Süstli käitlemine (vt joonis H).

  1. Pange kasutatud süstel selleks mõeldud teravate esemete käitlemise konteinerisse kohe pärast kasutust.

  2. Kui teil ei ole selleks mõeldud teravate esemete käitlemise konteinerit, siis võite kasutada

   olmekonteinerit:

   • mis on valmistatud paksust plastikust;

   • mida on võimalik tihedalt sulgeda, millel on läbistamiskindel kaas, mida teravad esemed ei saa läbistada;

   • mis on kasutuse ajal püsti ja stabiilne;

   • mis on lekkekindel; ja

   • korrektselt sildistatud, hoiatades ohtlike jäätmete eest konteineris.

  3. Kui teravate esemete konteiner on täis saamas,

siis tuleb see käidelda kohalike nõuete kohaselt.

Ärge asetage süstlile korki uuesti peale.

Märkus: hoida süstel ja teravate esemete käitlemise konteiner laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


Joonis H