Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Suboxone

Pakendi infoleht: Teave kasutajale


Suboxone 2 mg/0,5 mg keelealused tabletid Suboxone 8 mg/2 mg keelealused tabletid Suboxone 16 mg/4 mg keelealused tabletid buprenorfiin/naloksoon


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.Kuidas Suboxone välja näeb ja pakendi sisu


Suboxone 2 mg/0,5 mg keelealused tabletid on 6,5 mm suurused valged, kuusnurksed ja kaksikkumerad ning nende ühel küljel on pimetrükk „N2“.

Suboxone 8 mg/2 mg keelealused tabletid on 11 mm suurused valged, kuusnurksed ja kaksikkumerad ning nende ühel küljel on pimetrükk „N8“.

Suboxone 16 mg/4 mg keelealused tabletid on 10,5 mm suurused valged, ümmargused ja kaksikkumerad ning nende ühel küljel on pimetrükk „N16“.


Pakendis on 7 ja 28 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja Indivior Europe Limited 27 Windsor Place

Dublin 2 D02 DK44

Iirimaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien Indivior Europe Limited Tél/Tel: 0800 780 41

e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com

Lietuva

Indivior Europe Limited Tel: 880030793

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com


България

Indivior Europe Limited

Teл.: 00800 110 4104

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Luxembourg/Luxemburg Indivior Europe Limited Tél/Tel: 800 245 43

e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com


Česká republika Indivior Europe Limited Tel: 800 143 737

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Magyarország

Indivior Europe Limited Tel.: 6800 19301

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com


Danmark

Indivior Europe Limited Tlf: 80826653

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Malta

Indivior Europe Limited Tel: 80062185

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com


Deutschland

Indivior Europe Limited Tel: 0 800 181 3799

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Nederland

Indivior Europe Limited Tel: 0800 022 87 83

e-mail: PatientSafetyRow@indivior.com


Eesti

Indivior Europe Limited Tel: 8000041004

Norge

Indivior Europe Limited Tlf: 80016773

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com


Ελλάδα

Indivior Europe Limited

Τηλ: 800 270 81 901

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Österreich

Indivior Europe Limited Tel: 800 296551

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com


España

Indivior Europe Limited Tel: 900 994 121

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Polska

Indivior Europe Limited Tel.: 0800 4111237

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com


France

Indivior Europe Limited

Tél: 0800 909 972

e-mail: PatientSafetyFrance@indivior.com

Portugal

Indivior Europe Limited Tel: 800 841 042

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com


Hrvatska

Indivior Europe Limited Tel: 0800 222 899

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

România

Indivior Europe Limited Tel: 800 477 029

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com


Ireland

Indivior Europe Limited Tel: 1800554156

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Slovenija

Indivior Europe Limited Tel: 080080715

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com


Ísland

Indivior Europe Limited Sími: 8009875

Netfang: PatientSafetyRoW@indivior.com

Slovenská republika Indivior Europe Limited Tel: 800110286

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com


Italia

Indivior Europe Limited Tel: 800 789 822

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Suomi/Finland Indivior Europe Limited Puh/Tel: 0800417489

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com


Κύπρος

Indivior Europe Limited

Τηλ: 800 270 81 901

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Sverige

Indivior Europe Limited Tel: 020791680

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com


Latvija

Indivior Europe Limited Tel: 800 05612

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Indivior Europe Limited Tel: 0808 234 9243

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com


Infoleht on viimati uuendatud