Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Gencebok

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Gencebok 10 mg/ml infusioonilahus

kofeiintsitraat


Enne teie vastsündinu ravi selle ravimiga lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Selle ravimi manustamine koos maohaiguse ravimitega (nt antihistamiini H2-retseptori blokaatorid või prootonpumba inhibiitorid, mis vähendavad maohappe eritumist) võib suurendada verise väljaheitega tõsise soolehaiguse (nekrotiseeriv enterokoliit) tekkimise riski.


Rasedus ja imetamine


Kui teie (ema) imetate vastsündinut tema ravi ajal Gencebokiga, ei tohi te juua kohvi ega tarvitada muid suure kofeiinisisaldusega tooteid, sest kofeiin imendub rinnapiima.


Gencebok sisaldab naatriumi


Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuse kohta, st on põhimõtteliselt

„naatriumivaba“.


 1. Kuidas Genceboki kasutada


  Genceboki võib kasutada ainult vastsündinute intensiivravi osakonnas, kus on vastavad vahendid patsiendi järelevalveks ja jälgimiseks. Ravi võib alustada vastsündinute intensiivravis kogenud arsti järelevalve all.


  Annus


  Teie lapse arst määrab talle õige Genceboki annuse olenevalt lapse kehakaalust.

  Algannus on 20 mg kehakaalu kilogrammi kohta (vastab 2 ml-le kehakaalu kilogrammi kohta). Säilitusannus on 5 mg kehakaalu kilogrammi kohta (vastab 0,5 ml-le kehakaalu kilogrammi kohta) iga 24 tunni järel.


  Manustamistee ja -viis


  Genceboki manustatakse kontrollitud intravenoosse infusioonina, kasutades infusioonipumba süstalt või muud doseerivat infundeerimisvahendit. Seda manustamisviisi nimetatakse “tilgutamiseks”. Mõni (säilitus)annustest võidakse manustada suukaudselt.

  Teie lapse arst võib pidada vajalikuks kontrollida kogu ravi vältel perioodiliselt vereanalüüside abil kofeiinitasemeid, et vältida toksilisust.


  Ravi kestus


  Teie lapse arst otsustab, kui kaua peab vastsündinu saama ravi Gencebokiga. Kui teie lapsel ei ole 5 kuni 7 päeva apnoe hoogusid, lõpetab arst ravi.


  Kui teie vastsündinu saab rohkem Genceboki kui ette nähtud

  Kui teie vastsündinu saab rohkem kofeiintsitraati kui ette nähtud, võivad tal tekkida palavik, hingamise kiirenemine (tahhüpnoe), närvilisus, lihaste treemor, oksendamine, veresuhkru taseme tõus (hüperglükeemia), vere kaaliumitaseme langus (hüpokaleemia), teatavate keemiliste ainete (uurea) taseme tõus, teatavate vererakkude (leukotsüüdid) arvu suurenemine ja krambihood.

  Sellisel juhul tuleb ravi Gencebokiga kohe katkestada ja lapse arst peab ravima üleannustamist. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma lapse arstiga.


 2. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Neid on aga raske eristada enneaegsetel imikutel sageli esinevatest tüsistustest ja haigusest põhjustatud tüsistustest.


  Ravi ajal Gencebokiga võib teie vastsündinul tekkida järgmisi kõrvaltoimeid:


  Tõsised kõrvaltoimed


  Kõrvaltoimed, mille sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel:

  • verise väljaheitega raske soolehaigus (nekrotiseeriv enterokoliit)


   Teie lapse arst võib üldise kliinilise hindamise tulemusena tõsisteks lugeda ka järgmisi muid kõrvaltoimeid.


   Muud kõrvaltoimed


   Sageli teatatud kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st):

  • paiksed põletikulised reaktsioonid infusioonikohal

  • südame häired, näiteks südametegevuse kiirenemine (tahhükardia)

  • suhkrusisalduse muutused veres või seerumis (hüperglükeemia)


   Aeg-ajalt teatatud kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

  • kesknärvisüsteemi stimulatsioon, näiteks krambid

  • südame häired, näiteks südame rütmihäired (arütmia)


   Harva teatatud kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st):

  • allergilised reaktsioonid


   Kõrvaltoimed, mille sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel:

  • vereringe infektsioon (sepsis)

  • suhkrusisalduse muutused veres või seerumis (hüpoglükeemia), kasvupeetus, toidutalumatus

  • kesknärvisüsteemi stimulatsioon, nt ärrituvus, närvilisus ja rahutus; ajukahjustus

  • kurtus

  • regurgitatsioon, mao aspiratsiooni suurenemine

  • uriinivoolu suurenemine, uriini teatavate komponentide (naatrium ja kaltsium) taseme tõus

  • muutused vereanalüüsis (hemoglobiinitaseme langus pärast pikaajalist ravi ja kilpnäärmehormooni taseme langus ravi algul).


   Kõrvaltoimetest teatamine

   image

   Kui teie vastsündinul tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma lapse arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku

   teavitussüsteemi (V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 3. Kuidas Genceboki säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

  See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

  Parenteraalsete lahuste ampulle peab enne manustamist osakeste suhtes visuaalselt kontrollima. Pärast ampulli avamist tuleb ravim kohe ära kasutada.


 4. Pakendi sisu ja muu teave Mida Gencebok sisaldab

Toimeaine on kofeiintsitraat.

1 ml sisaldab 10 mg kofeiintsitraati (vastab 5 mg/ml kofeiinalusele).

Üks 1 ml ampull sisaldab 10 mg kofeiintsitraati (vastab 5 mg/ml kofeiinalusele). Teised koostisosad on sidrunhape, naatriumtsitraat ja süstevesi.


Kuidas Gencebok välja näeb ja pakendi sisu


Gencebok on infusioonilahus.

Gencebok on selge, värvitu lahus, mida turustatakse 2 sinise rõngaga märgitud klaasampullides. Ühes karbis on 50 ampulli.


Müügiloa hoidja Gennisium Pharma Swen Parc de Vitrolles

Chemin de la Bastide Blanche 13127 Vitrolles, Prantsusmaa


Tootja (partii väljastaja)

Cenexi

52 rue Marcel et Jacques Gaucher 94120 Fontenay Sous-Bois Prantsusmaa


Gennisium Pharma

Swen Parc de Vitrolles (Bâtiment E) Chemin de la Bastide Blanche 13127 Vitrolles

Prantsusmaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien Gennisium Pharma Tél/Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Lietuva

UAB PharmaDIA Tel: +370 69 94 76 12

info@pharmadia.eu


България

Gennisium Pharma Teл.: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Luxembourg/Luxemburg Gennisium Pharma Tél/Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Česká republika Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Magyarország Gennisium Pharma Tel.: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


Danmark

Nordic Prime ApS Tlf: +45 75 15 13 40

info@nordicprime.dk

Malta

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


Deutschland Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Nederland

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


Eesti

UAB PharmaDIA Tel: +370 69 94 76 12

info@pharmadia.eu

Norge

Nordic Prime ApS Tlf: +45 75 15 13 40

info@nordicprime.dk


Ελλάδα

Gennisium Pharma

Τηλ: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Österreich Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


España

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Polska

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


France

Gennisium Pharma Tél: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Portugal

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


Hrvatska

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

România

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


Ireland

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Slovenija

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


Ísland

Nordic Prime ApS Sími: +45 75 15 13 40

info@nordicprime.dk

Slovenská republika Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Italia

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Suomi/Finland

Nordic Prime ApS Puh/Tel: +45 75 15 13 40

info@nordicprime.dk


Κύπρος

Gennisium Pharma

Τηλ: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com

Sverige

Nordic Prime ApS Tel: +45 75 15 13 40

info@nordicprime.dk


Latvija

UAB PharmaDIA Tel: +370 69 94 76 12

info@pharmadia.eu

United Kingdom (Northern Ireland)

Gennisium Pharma Tel: +33 9 70 19 79 90

info@gennisium.com


Infoleht on viimati uuendatud--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Täpsemat teavet leiate kaasasolevast ravimi Gencebok omaduste kokkuvõttest.