Koduleht Koduleht

Nyxoid
naloxone

Pake ndi infole ht: te ave kasutajale


Nyxoid 1,8 mg ninaspre i, lahus ühe annuselises konteineris

Naloksoon


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infole hte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kuidas Nyxoid välja näe b ja pake ndi sisu


See ravim sisaldab naloksooni 0,1 ml selges värvitus kuni kahvatukollases lahuses, mis on pakendatud eeltäidetud üheannuselisse konteinerisse.


Nyxoid on pakitud pappkarpi, mis sisaldab 2 ninaspreid, suletuna eraldi blistritesse. Üks ninasprei sisaldab ühte naloksooni üksikannust.


Müügiloa hoidja:

Mundipharma Corporation (Ireland) Limited

Millbank House Arkle Road

Sandyford Industrial Estate Dublin 18

iirimaa


image

Tootja:

Mundipharma DC B.V.

Leusderend 16

3832 RC Leusden

Holland


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


Be lgië/Belgique/Belgien

Mundipharma BV

+32 15 45 11 80

info@mundipharma.be

Lie tuva

Mundipharma Corporation (Ireland) Limited

Airija

Tel +353 1 206 3800


България

ТП„Мундифарма медикъл ООД“

Тел.: + 359 2 962 13 56

e-mail: mundipharma@mundipharma.bg

Luxe mbourg/Luxemburg

Mundipharma BV

+32 15 45 11 80

info@mundipharma.be


Če ská re publika

Mundipharma Gesellschaft m.b.H., organizační složka

Tel: + 420 222 318 221

E-Mail: office@mundipharma.cz

Magyarország Medis Hungary Kft Tel: +36 23 801 028

info@medis.hu


Danmark Mundipharma A/S Tlf. 45 17 48 00

mundipharma@mundipharma.dk

Malta

Mundipharma Corporation (Ireland) Limited

L-Irlanda

Tel +353 1 206 3800


De utschland

Mundipharma GmbH

Gebührenfreie Info-Line: +49 69 506029-000 info@mundipharma.de

Ne de rland

Mundipharma Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 31 (0)33 450 82 70

info@mundipharma.nl


Ee sti

Mundipharma Corporation (Ireland) Limited

L-Irlanda

Tel +353 1 206 3800

Norge

Mundipharma AS

Tlf: + 47 67 51 89 00

post@mundipharma.no

Ελλάδα

Mundipharma Corporation (Ireland) Limited

Ιρλανδία

Tel +353 1 206 3800

Öste rreich

Mundipharma Gesellschaft m.b.H.

Tel: +43 (0)1 523 25 05-0

info@mundipharma.at


España

Mundipharma Pharmaceuticals, S.L.

Tel: +34 91 3821870

infomed@mundipharma.es

Polska

Mundipharma Polska Sp. z o.o.

Tel: + (48 22) 866 87 12

biuro@mundipharma.pl


France

MUNDIPHARMA SAS

+33 1 40 65 29 29

infomed@mundipharma.fr

Portugal

Mundipharma Farmacêutica Lda

Tel: +351 21 901 31 62

med.info@mundipharma.pt


Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: + 385 (0) 1 230 34 46

info@medisadria.hr

România

Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Austria

Tel: +40751 121 222

office@mundipharma.ro


Ire land

Mundipharma Pharmaceuticals Limited

Tel +353 1 206 3800

Slove nija

Medis, d.o.o.

Tel: +386 158969 00

info@medis.si


Ísland

Icepharma hf.

Tlf: + 354 540 8000

icepharma@icepharma.is

Slove nská re publika Mundipharma Ges.m.b.H.-o.z. Tel: + 4212 6381 1611

mundipharma@mundipharma.sk


Italia

Mundipharma Pharmaceuticals Srl

Tel: +39 02 3182881

infomedica@mundipharma.it

Suomi/Finland

Mundipharma Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 8520 2065

info@mundipharma.fi


Κύπρος

Mundipharma Pharmaceuticals Ltd Τηλ.: +357 22 815656

info@mundipharma.com.cy

Sve rige

Mundipharma AB

Tel: + 46 (0)31 773 75 30

info@mundipharma.se


Latvija

SIA Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts

Tel: + 37167800810

anita@ibti.lv

Unite d Kingdom (Northern Ire land) Mundipharma Pharmaceuticals Limited Tel: +353 1 206 3800


Se e infole ht on viimati uue ndatud.