Koduleht Koduleht

Champix
varenicline

Pakendi infoleht: teave kasutajale


CHAMPIX 0,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid CHAMPIX 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid varenikliin


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17

1050 Brüssel

Belgia


Tootja

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen

Saksamaa


või

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg Saksamaa


image

või


Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno (AP)

Itaalia


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11


Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: + 420 283 004 111


Danmark

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36 1 488 37 00


Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel: +356 21344610


Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00


Ελλάδα

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Τηλ.: +30 210 67 85 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel.: +43 (0) 1 521 15-0


España

Pfizer, S.L.

Tel: + 34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: + 48 22 335 61 00


France

Pfizer

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40


Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: + 385 1 3908 777

Portugal

Laboratórios Pfizer Lda. Tel: +351 21 423 5500


România

Pfizer România S.R.L. Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400


Ísland

Icepharma hf.

Simi: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: + 421-2-3355 5500


Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 43 00 40


Κύπρος

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH), Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer AB

Tel: + 46 (0)8 550 520 00


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: + 371 670 35 775

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: + 44 (0)1304 616161


Infoleht on viimati uuendatud kuu AAAA.

.