Koduleht Koduleht

Fertavid
follitropin beta

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Fertavid 50 RÜ/0,5 ml süstelahus Fertavid 75 RÜ/0,5 ml süstelahus Fertavid 100 RÜ/0,5 ml süstelahus Fertavid 150 RÜ/0,5 ml süstelahus Fertavid 200 RÜ/0,5 ml süstelahus follitropiin beeta


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimil on müügiluba lõppenud

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


  1. Kuidas Fertavid’i säilitada


Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


Säilitamistingimused apteekrile Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte hoida sügavkülmas.


Säilitamistingimused patsiendile

Teil on kaks valikut:

  1. Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte hoida sügavkülmas.

  2. Hoida ühekordse ajavahemiku jooksul temperatuuril kuni 25°C (toatemperatuuril) mitte üle 3 kuu.

Tehke pakendile märge, kui te alustate ravimi säilitamist külmkapist väljas.


Hoida viaal(id) välispakendis.

Viaali sisu tuleb ära kasutada kohe pärast kummisulguri läbistamist.

Ärge kasutage Fertavid’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ’EXP’ ja karbil pärast ’Kõlblik kuni:’. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Fertavid sisaldab Toimeaine on follitropiin beeta.

Fertavid 50 RÜ/0,5 ml süstelahus: Üks viaal sisaldab toimeainet follitropiin beeta, mis on tuntud kui folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH), 50 RÜ/0,5 ml vesilahus viaalis.


Fertavid 75 RÜ/0,5 ml süstelahus: Üks viaal sisaldab toimeainet follitropiin beeta, mis on tuntud kui folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH), 75 RÜ/0,5 ml vesilahus viaalis.


Fertavid 100 RÜ/0,5 ml süstelahus: Üks viaal sisaldab toimeainet follitropiin beeta, mis on tuntud kui folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH), 100 RÜ/0,5 ml vesilahus viaalis.


Fertavid 150 RÜ/0,5 ml süstelahus: Üks viaal sisaldab toimeainet follitropiin beeta, mis on tuntud kui folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH), 150 RÜ/0,5 ml vesilahus viaalis.


Fertavid 200RÜ/0,5 ml süstelahus: Üks viaal sisaldab toimeainet follitropiin beeta, mis on tuntud kui folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH), 200 RÜ/0,5 ml vesilahus viaalis.


Teised koostisosad on sahharoos, naatriumtsitraat, L-metioniin ja polüsorbaat 20 süstevees. pH tase võib olla reguleeritud naatriumhüdroksiidi ja/või soolhappega.


Kuidas Fertavid välja näeb ja pakendi sisu


Ravimil on müügiluba lõppenud

Fertavid’i süstelahus (süstevedelik) on selge, värvusetu vedelik ja on saadaval klaasist viaalis. Pakendis on 1, 5 või 10 viaali.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39

2031 BN Haarlem Holland


Tootja

N.V. Organon Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Holland


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien MSD Belgium BVBA/SPRL Tel/Tél: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB "Merck Sharp & Dohme" Tel: + 370 5 2780247

msd_lietuva@merck.com


България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД Teл.: + 359 2 819 37 37

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg MSD Belgium BVBA/SPRL Tel/Tél: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: + 36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com


Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com


Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999 000 (+ 31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com


Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: + 47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no


Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: + 30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com


España

Ravimil on müügiluba lõppenud

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel.: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com


France

MSD France

Tél + 33 (0)1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda. Tel: + 351 214 465700

inform_pt@merck.com


Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 40 21 529 29 00

msdromania@merck.com


Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201

msd_slovenia@merck.com


Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: + 421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com


Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673 (+ 357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tfn: + 46 (0)77 570 04 88

medicinskinfo@merck.com


Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: + 371 67364 224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: + 44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com


Infoleht on viimati uuendatud KK/AAAA.


Ravimil on müügiluba lõppenud

/.