Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Pregabalin Mylan Pharma

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Ravimil on müügiluba lõppenud

Pregabalin Mylan Pharma 25 mg kõvakapslid Pregabalin Mylan Pharma 50 mg kõvakapslid Pregabalin Mylan Pharma 75 mg kõvakapslid Pregabalin Mylan Pharma 100 mg kõvakapslid Pregabalin Mylan Pharma 150 mg kõvakapslid Pregabalin Mylan Pharma 200 mg kõvakapslid Pregabalin Mylan Pharma 225 mg kõvakapslid Pregabalin Mylan Pharma 300 mg kõvakapslid


Pregabaliin


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Pregabalin Mylan Pharma ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Pregabalin Mylan Pharma võtmist

 3. Kuidas Pregabalin Mylan Pharmat võtta

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Pregabalin Mylan Pharmat säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Pregabalin Mylan Pharma ja milleks seda kasutatakse


  Pregabalin Mylan Pharma sisaldab toimeainet pregabaliini, mis kuulub ravimite rühma, mida kasutatakse epilepsia ja generaliseerunud ärevushäire raviks täiskasvanutel.


  Epilepsia: Pregabalin Mylan Pharmat kasutatakse täiskasvanutel teatud epilepsia vormide (osalised ehk partsiaalsed krambid koos või ilma sekundaarse generaliseerumiseta) raviks. Arst määrab teile Pregabalin Mylan Pharma epilepsia raviks juhul, kui senise raviga ei õnnestu haigust kontrolli all hoida. Te peate Pregabalin Mylan Pharmat võtma lisaks senisele ravile. Pregabalin Mylan Pharma ei ole ette nähtud kasutamiseks eraldi, vaid alati kombinatsioonis teiste epilepsiavastaste ravimitega.


  Generaliseerunud ärevushäire: Pregabalin Mylan Pharmat kasutatakse generaliseerunud ärevushäire (GAD) raviks. Generaliseerunud ärevushäire sümptomiteks on pikaajaline liigne ärevus ja mure, mida on raske kontrolli alla saada. Generaliseerunud ärevushäire võib samuti põhjustada rahutust, piiripeal oleku või pingetunnet, kergesti väsimist (väsimus), keskendumisraskusi, ärritustunnet, lihaspinget või unehäireid. See erineb igapäevaelu stressist ja pingetest.


 2. Mida on vaja teada enne Pregabalin Mylan Pharma võtmist Pregabalin Mylan Pharmat ei tohi võtta

  kui olete pregabaliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.


  Hoiatused ja ettevaatusabinõud

  Enne Pregabalin Mylan Pharma võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

  • Mõnedel Pregabalin Mylan Pharmat võtnud patsientidel on tekkinud allergilise reaktsiooni sümptomid. Need sümptomid võivad olla näopiirkonna, huulte, keele ja kõri turse ning laialdane nahalööve. Nimetatud sümptomite tekkimise korral tuleb kohe ühendust võtta oma arstiga.


   Ravimil on müügiluba lõppenud

  • Pregabalin Mylan Pharmat on seostatud pearingluse ja unisusega, mis võib suurendada juhuslike vigastuste (kukkumiste) sagedust eakatel patsientidel. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik kuni harjute ravimi võimalike toimetega.


  • Pregabalin Mylan Pharma võib põhjustada nägemise hägustumist või nägemiskaotust või teisi nägemise muutusi, millest paljud on ajutised. Ükskõik milliste muutuste ilmnemisel teie nägemises tuleb kohe ühendust võtta oma arstiga.


  • Mõnedel suhkurtõvega patsientidel, kes võtavad ravi ajal pregabaliiniga kaalus juurde, võib olla vajalik muuta diabeedivastaste ravimite annuseid.


  • Teatud kõrvaltoimed, näiteks unisus, võivad esineda sagedamini, sest seljaaju vigastusega patsiendid võivad kasutada valu või spastilisuse raviks muid ravimeid, millel on pregabaliinile sarnased kõrvaltoimed. Nende kõrvaltoimete raskusaste võib koos tarvitamisel süveneda.


  • On teatatud südame puudulikkuse juhtudest mõnedel patsientidel Pregabalin Mylan Pharma võtmise ajal; need patsiendid olid enamasti eakad ning südameprobleemidega. Enne ravimi võtmist teavitage oma raviarsti kui olete põdenud või põete mõnda südamehaigust.


  • On teatatud neerupuudulikkuse tekkest mõnedel patsientidel Pregabalin Mylan Pharma võtmise ajal. Teavitage oma raviarsti kui te märkate ravimi võtmise ajal urineerimise vähenemist, sest ravimi võtmise lõpetamine võib seda parandada.


  • Väiksel hulgal inimestest, keda on ravitud anti-epileptikumidega nagu pregabaliin, on esinenud enda vigastamise või enesetapumõtteid. Kui teil tekkivad sellised mõtted, siis võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.


  • Kui Pregabalin Mylan Pharmat võetakse koos teiste kõhukinnisust põhjustavate ravimitega (mõned teatud tüüpi valuvaigistid), võivad esineda seedetrakti probleemid (nt kõhukinnisus, blokeeritud või halvatud sooled). Rääkige oma arstile, kui teil tekib kõhukinnisus, eriti kui teil on kalduvus sellele probleemile.


  • Teavitage oma arsti enne selle ravimi võtmise alustamist, kui teil on esinenud alkoholismi või mis tahes ravimi kuritarvitamist või ravimsõltuvust. Ärge võtke seda ravimit rohkem, kui arst on teile määranud.


  • Pregabalin Mylan Pharma võtmise ajal või kohe pärast selle kasutamise lõpetamist on esinenud krampe. Võtke kiiresti ühendust oma arstiga, kui teil tekivad krambid.


  • Mõnedel Pregabalin Mylan Pharmat võtnud patsientidel on täheldatud ajufunktsiooni halvenemist (entsefalopaatia), kui neil on kaasuvana esinenud teatud haigusseisundid. Öelge oma arstile, kui teil on esinenud mõni tõsine haigus, sealhulgas maksa- või neeruhaigus.


  • Teatatud on hingamisraskustest. Kui teil on närvisüsteemi häireid, hingamishäireid, neerukahjustus või kui olete vanem kui 65 aastat, võib arst teile määrata teistsuguse annustamisskeemi. Hingamisraskuse või pindmise hingamise esinemisel võtke ühendust oma arstiga.


   Lapsed ja noorukid

   Pregabalini ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel (alla 18-aastased) ei ole tõestatud ja seetõttu ei tohi pregabaliini selles vanuserühmas kasutada.

   Muud ravimid ja Pregabalin Mylan Pharma

   Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.


   Ravimil on müügiluba lõppenud

   Pregabalin Mylan Pharma ja teatud teised ravimid võivad üksteist mõjutada (koostoimed). Kasutamisel koos teatud teiste ravimitega, millel on sedatiivne toime (sh opioidid), võib Pregabalin Mylan Pharma võimendada neid toimeid ning põhjustada hingamispuudulikkust, koomat ja surma. Pearinglus, unisus ja kontsentratsioonivõime langus võivad süveneda, kui Pregabalin Mylan Pharmat võetakse koos ravimitega, mis sisaldavad järgmisi aineid:

  • oksükodoon (kasutatakse valuvaigistina),

  • lorasepaam (kasutatakse ärevuse raviks),

  • alkohol.


   Pregabalin Mylan Pharmat võib võtta koos suukaudsete rasestumisvastaste ainetega.


   Pregabalin Mylan Pharma koos toidu, joogi ja alkoholiga Pregabalin Mylan Pharma kapsleid võib võtta koos toiduga või ilma. Pregabalin Mylan Pharma ravi ajal ei soovitata tarvitada alkoholi.


   Rasedus ja imetamine

   Pregabalin Mylan Pharmat ei tohi kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal, välja arvatud juhul, kui arst on teisiti määranud. Fertiilses eas naised peavad kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Pregabalin Mylan Pharma võib tekitada pearinglust, unisust ja kontsentratsioonivõime langust. Ravi ajal Pregabalin Mylan Pharmaga ärge juhtige autot, hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest ja muudest võimalikult ohtlikest tegevustest kuni teate, kas ravim mõjutab teie võimet nimetatud tegevustega tegeleda.


   Pregabalin Mylan Pharma sisaldab naatriumi

   Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi kapslis, see tähendab põhimõtteliselt

   „naatriumivaba“.


 3. Kuidas Pregabalin Mylan Pharmat võtta


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Arst määrab teile sobiva annuse.


  Pregabalin Mylan Pharma on ainult suukaudseks manustamiseks.


  Epilepsia või generaliseerunud ärevushäire:

  • Võtke nii palju kapsleid, kui arst määras.

  • Teie seisundi kohaselt teile määratud annus on tavaliselt vahemikus 150 mg kuni 600 mg ööpäevas.

  • Teie arst võib määrata Pregabalin Mylan Pharmat sisse võtta kas kaks või kolm korda päevas.

   Kui võtate Pregabalin Mylan Pharmat kaks korda, tuleb võtta määratud annus hommikul ja õhtul, iga päev ligikaudu samadel kellaaegadel. Kui võtate Pregabalin Mylan Pharmat kolm korda päevas, tuleb võtta määratud annus hommikul, pärast lõunat ja õhtul, iga päev ligikaudu samadel kellaaegadel.


   Kui teile tundub, et Pregabalin Mylan Pharma toime on kas liiga tugev või liiga nõrk, informeerige oma arsti või apteekrit.

   Kui te olete eakas (üle 65 aasta vana), võite võtta Pregabalin Mylan Pharmat tavalistes annustes välja arvatud juhul kui teil on probleeme neerudega.

   Arst võib määrata teistsuguse annustamisskeemi ja/või annuse, kui teil on probleeme neerudega.


   Ravimil on müügiluba lõppenud

   Neelake kapsel koos veega tervelt alla.

   Jätkake Pregabalin Mylan Pharma võtmist niikaua, kuni arst käsib teil lõpetada.


   Kui te võtate Pregabalin Mylan Pharmat rohkem, kui ette nähtud

   Võtke viivitamatult ühendust arstiga või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke karp või pudel Pregabalin Mylan Pharma kapslitega endaga kaasa. Kui te olete võtnud Pregabalin Mylan Pharmat rohkem kui ette nähtud, võite tunda end unisena, segasena, erutatud või rahutuna. Teatatud on ka krambihoogudest.


   Kui te unustate Pregabalin Mylan Pharmat võtta

   On tähtis, et võtaksite Pregabalin Mylan Pharma kapsleid korrapäraselt iga päev samadel kellaaegadel. Kui unustate ühe annuse võtmata, võtke kapsel niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui on aeg juba järgmise annuse jaoks. Sel juhul võtke järgmine annus sel ajal, nagu pidite. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.


   Kui te lõpetate Pregabalin Mylan Pharma võtmise

   Ärge lõpetage Pregabalin Mylan Pharma kasutamist, kui teie arst ei ole seda öelnud. Kui ravi lõpetatakse, tuleb seda teha järk-järgult, minimaalselt ühe nädala jooksul.


   Peate teadma, et pärast pika- ja lühiajalise Pregabalin Mylan Pharma-ravi lõpetamist võivad teil esineda teatud kõrvaltoimed. Nende hulka kuuluvad magamisraskused, peavalu, iiveldus, ärevustunne, kõhulahtisus, gripilaadsed sümptomid, krambid, närvilisus, depressioon, valu, higistamine ja pearinglus. Need sümptomid võivad esineda sagedamini või raskemal kujul siis, kui olete võtnud Pregabalin Mylan Pharmat pikema aja vältel.


   Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Väga sage: võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10st

  • Pearinglus, unisus, peavalu.


   Sage: võivad esineda kuni ühel inimesel 10st

  • Isu suurenemine.

  • Ülendatud meeleolu, segasus, orientatsioonikaotus, seksuaalse huvi langus, ärrituvus.

  • Tähelepanuhäired, kohmakus, mälu halvenemine, mälu kaotus, treemor, kõnehäired, torkimistunne, tuimus, sedatsioon, tardumus, unetus, väsimus, ebanormaalne tunne.

  • Hägune nägemine, kahekordne nägemine.

  • Peapööritus (vertiigo), tasakaaluhäired, kukkumine.

  • Suukuivus, kõhukinnisus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhulahtisus, iiveldus, turses kõht.

  • Erektsioonihäired.

  • Tursed, sealhulgas jäsemete tursed.

  • Joobetunne, ebanormaalne kõnnak.

  • Kehakaalu suurenemine.

  • Lihaskrambid, liigeste valu, seljavalu, jäsemete valu.

  • Kurgu valulikkus.

   Aeg-ajalt: võivad esineda kuni ühel inimesel 100st

  • Isutus, kehakaalu vähenemine, madal veresuhkru sisaldus, kõrge veresuhkur.

   Ravimil on müügiluba lõppenud

  • Iseenese tunnetuse muutused, rahutus, depressioon, agitatsioon, meeleolu kõikumised, raskused sõnade leidmisel, hallutsinatsioonid, ebanormaalsed unenäod, paanikahood, apaatia, agressiivsus, meeleolu tõus, vaimsed häired, mõtlemisraskused, seksuaalse huvi tõus, seksuaalprobleemid, sealhulgas võimetus saavutada orgasmi ja hiline seemnepurse.

  • Nägemise muutused, silmade ebanormaalne liikumine, nägemise muutused, sealhulgas nägemisvälja kitsenemine, valgussähvatused, tõmblused, reflekside langus, hüperaktiivsus, pearinglus seistes, tundlik nahk, maitsetundlikkuse vähenemine, põletustunne, treemor liigutamisel, teadvuse hägunemine, teadvuse kadu, minestamine, kõrgenenud helitundlikkus, halb enesetunne.

  • Silmade kuivus, silmade turse, silmade valu, silmade nõrkus, vesised silmad, silmade ärritus.

  • Südame rütmihäired, pulsisageduse tõus, madal vererõhk, kõrge vererõhk, südamerütmi muutused, südamepuudulikkus.

  • Nahaõhetus, kuumahood.

  • Hingamisraskused, ninakuivus, kinnine nina.

  • Suurenenud süljeeritus, kõrvetised, suuümbruse tuimus.

  • Higistamine, nahalööve, külmavärinad, palavik.

  • Lihastõmblused, liigeste turse, lihasjäikus, valu, kaasaarvatud lihasvalu, kaela valu.

  • Rindade valulikkus.

  • Urineerimisraskused või valulik urineerimine, kusepidamatus.

  • Nõrkus, janu, pitsitustunne rinnus.

  • Muutused vere- ja maksaanalüüsides (kreatiinfosfokinaasi, alaniinaminotransferaasi, aspartaataminotransferaasi aktiivsuse suurenemine ja trombotsüütide arvu vähenemine, neutropeenia, kreatiniinisisalduse suurenemine, kaaliumisisalduse vähenemine.

  • Ülitundlikkus, näo turse, nahasügelus, nõgeslööve, nohu, ninaverejooks, köha, norskamine.

  • Valulikud menstruatsioonid.

  • Käte ja jalgade külmus.


   Harv: võivad esineda kuni ühel inimesel 1000st

  • Lõhnatundlikkuse muutused, lainetav nägemine, sügavuse tajumise muutus, ere nägemine, nägemiskaotus.

  • Pupillide laienemine, kõõrdsilmsus.

  • Külm higi, pitsitustunne kurgus, keele turse.

  • Kõhunäärme põletik.

  • Neelamisraskus.

  • Aeglased ja piiratud liigutused.

  • Raskused õigesti kirjutamisega.

  • Vedeliku hulga suurenemine kõhuõõnes.

  • Vedelik kopsudes.

  • Krambid.

  • Südame rütmihäireid kajastavad muutused elektrokardiograafias (EKG).

  • Lihaskahjustus.

  • Eritis rindadest, rindade ebaloomulik suurenemine, rindade suurenemine meestel.

  • Ebaregulaarsed menstruatsioonid.

  • Neerupuudulikkus, uriinikoguse vähenemine, uriinipeetus.

  • Vere valgeliblede arvu vähenemine.

  • Ebakohane käitumine.

  • Allergilised reaktsioonid, näiteks hingamisraskused, silma sarvkesta põletik (keratiit) ja ja tõsine nahareaktsioon, mida iseloomustavad lööve, villid, kestendav nahk ja valu.

  • Kollatõbi (naha ja silmade kollasus).


   Väga harv: võivad esineda kuni ühel inimesel 10 000st

  • Maksapuudulikkus.

  • Hepatiit (maksapõletik).

  Kui teil tekib näo või keele turse või teie nahk muutub punaseks ja tekivad villid või hakkab ketendama, pöörduge kohe arsti poole.


  Ravimil on müügiluba lõppenud

  Teatud kõrvaltoimed, näiteks unisus, võivad esineda sagedamini, sest seljaaju vigastusega patsiendid võivad kasutada valu või spastilisuse raviks muid ravimeid, millel on pregabaliinile sarnased kõrvaltoimed. Nende kõrvaltoimete raskusaste võib koos tarvitamisel süveneda.


  Turuletulekujärgselt on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest: hingamisraskus, pindmine hingamine.


  Kõrvaltoimetest teatamine

  image

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas Pregabalin Mylan Pharmat säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pappkarbil ja blisterpakendil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Blisterpakend: hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. Pudel: hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave


Mida Pregabalin Mylan Pharma sisaldab

Toimeaine on pregabaliin. Iga kõvakapsel sisaldab 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg,

225 mg või 300 mg pregabaliini.


Teised koostisosad on: hüdroksüülpropüültselluloos, maisitärklis, talk, želatiin, titaandioksiid (E171), naatriumlaurüülsulfaat, puhastatud vesi, šellak, must raudoksiid (E172), propüleenglükool, kaaliumhüdroksiid ja kontsentreeritud ammoniaagilahus, kollane raudoksiid (E172) ja erütrosiin (E127).


Kuidas Pregabalin Mylan Pharma välja näeb ja pakendi sisu


Kõvakapsel.Pregabalin Mylan Pharma 25 mg kõvakapsel

Heleda virsiku värvi läbipaistmatu kaane ja valge läbipaistmatu kehaga kõva kestaga želatiinkapsel, mis on täidetud valge kuni kahvatuvalge pulbriga. Kapsli kaanele ja kehale on musta trükivärviga teljesuunaliselt trükitud

PB25” ja selle kohale ”MYLAN”.

Ravim on saadaval 14, 21, 56, 84 või 100 kapslit sisaldavates

blisterpakendites ja 56 x 1, 84 x 1 või 100 x 1 kapslit sisaldavates perforeeritud blisterpakendites.


Pregabalin Mylan Pharma 50 mg kõvakapsel

Tumeda virsiku värvi läbipaistmatu kaane ja valge läbipaistmatu kehaga kõva kestaga želatiinkapsel, mis on täidetud valge kuni kahvatuvalge pulbriga.

Kapsli kaanele ja kehale on musta trükivärviga teljesuunaliselt trükitud

PB50” ja selle kohale ”MYLAN”.

Ravim on saadaval 14, 21, 56, 84 või 100 kapslit sisaldavates

blisterpakendites ja 84 x 1 või 100 x 1 kapslit sisaldavates perforeeritud blisterpakendites.


Pregabalin Mylan Pharma 75 mg kõvakapsel

Heleda virsiku värvi läbipaistmatu kaane ja heleda virsiku värvi läbipaistmatu kehaga kõva kestaga želatiinkapsel, mis on täidetud valge kuni

kahvatuvalge pulbriga. Kapsli kaanele ja kehale on musta trükivärviga

teljesuunaliselt trükitud „PB75“ ja selle kohale „MYLAN“.

Ravim on saadaval 14, 56 või 100 kapslit sisaldavates blisterpakendites ja 14 x 1, 56 x 1 või 100 x 1 kapslit sisaldavates perforeeritud blisterpakendites ning 200 kapslit sisaldavates pudelites.


Pregabalin Mylan Pharma 100 mg kõvakapsel

Tumeda virsiku värvi läbipaistmatu kaane ja tumeda virsiku värvi läbipaistmatu kehaga kõva kestaga želatiinkapsel, mis on täidetud valge kuni kahvatuvalge pulbriga. Kapsli kaanele ja kehale on musta trükivärviga

teljesuunaliselt trükitud „PB100“ ja selle kohale „MYLAN“.

Ravim on saadaval 21, 84 või 100 kapslit sisaldavates blisterpakendites ja 84 x 1 või 100 x 1 kapslit sisaldavates perforeeritud blisterpakendites.


Pregabalin Mylan Pharma 150 mg kõvakapsel

Heleda virsiku värvi läbipaistmatu kaane ja valge läbipaistmatu kehaga kõva kestaga želatiinkapsel, mis on täidetud valge kuni kahvatuvalge pulbriga. Kapsli kaanele ja kehale on musta trükivärviga teljesuunaliselt trükitud

PB150“ ja selle kohale „MYLAN“.

Ravim on saadaval 14, 56 või 100 kapslit sisaldavates blisterpakendites ja 14 x 1, 56 x 1 või 100 x 1 kapslit sisaldavates perforeeritud blisterpakendites ning 200 kapslit sisaldavates pudelites.


Pregabalin Mylan Pharma 200 mg kõvakapsel

Heleda virsiku värvi läbipaistmatu kaane ja heleda virsiku värvi läbipaistmatu kehaga kõva kestaga želatiinkapsel, mis on täidetud valge kuni kahvatuvalge pulbriga. Kapsli kaanele ja kehale on musta trükivärviga teljesuunaliselt trükitud „PB200“ ja selle kohale „MYLAN“.

Ravim on saadaval 21, 84 või 100 kapslit sisaldavates blisterpakendites ja

84 x 1 või 100 x 1 kapslit sisaldavates perforeeritud blisterpakendites.


Pregabalin Mylan Pharma 225 mg kõvakapsel

Tumeda virsiku värvi läbipaistmatu kaane ja tumeda virsiku värvi läbipaistmatu kehaga kõva kestaga želatiinkapsel, mis on täidetud valge kuni kahvatuvalge pulbriga. Kapsli kaanele ja kehale on musta trükivärviga teljesuunaliselt trükitud „PB225“ ja selle kohale „MYLAN“.

Ravim on saadaval 14, 56 või 100 kapslit sisaldavates blisterpakendites ja 56 x 1 või 100 x 1 kapslit sisaldavates perforeeritud blisterpakendites.


Pregabalin Mylan Pharma 300 mg kõvakapsel

Heleda virsiku värvi läbipaistmatu kaane ja valge läbipaistmatu kehaga kõva kestaga želatiinkapsel, mis on täidetud valge kuni kahvatuvalge pulbriga. Kapsli kaanele ja kehale on musta trükivärviga teljesuunaliselt trükitud

PB300“ ja selle kohale „MYLAN“.

Ravim on saadaval 14, 56 või 100 kapslit sisaldavates blisterpakendites ja 56 x 1 või 100 x 1 kapslit sisaldavates perforeeritud blisterpakendites ning 200 kapslit sisaldavates pudelites.


Ravimil on müügiluba lõppenud

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Mylan S.A.S

Ravimil on müügiluba lõppenud

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Prantsusmaa


Tootja

Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1, Komárom, 2900, Ungari


McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Iirimaa


image

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Holland


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB Tel: +370 5 205 1288


България

Майлан ЕООД

Teл.: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o. Tel: +420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100


Danmark

Mylan Denmark ApS Tel: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd. Tel: + 356 21 22 01 74


Deutschland

Mylan Healthcare GmbH Tel: +49 800 0700 800

Nederland

Mylan BV

Tel: + 31 (0)20 426 3300


Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

Tel: +372 6363 052

Norge

Mylan Healthcare Norge AS Tel: + 47 66 75 33 00


Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH Tel: +43 1 416 2418


España

Mylan Pharmaceuticals, S.L Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z.o.o. Tel: + 48 22 546 64 00


France

Mylan S.A.S

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL Tel: +40 372 579 000


Ireland

Mylan Ireland limited Tel: +353 (0) 87 1694982

Slovenija

Ravimil on müügiluba lõppenud

Mylan Healthcare d.o.o. Tel: + 386 1 23 63 180


Ísland

Icepharma hf

Tel: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100


Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Mylan Finland OY Puh/Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: +357 2220 7700

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750


Latvija

Mylan Healthcare SIA Tel: +371 676 055 80

United Kingdom Generics [UK] Ltd Tel: +44 1707 853000


Infoleht on viimati uuendatud


.