Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Tavneos

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Tavneos 10 mg kõvakapslid

avakopaan


imageSellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kuidas Tavneos välja näeb ja pakendi sisu


Tavneosi kõvakapslid koosnevad kollasest kapslikorpusest ja heleoranžist kapslikaanest, millele on mustas kirjas trükitud „CCX168”.

Kapslid on 22 mm pikad ja läbimõõduga 8 mm.

Kapslid on pakendatud plastpudelisse, millel on lapsekindel kork. Tavneos on saadaval pakendites, mis sisaldavad 30 või 180 kõvakapslit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja


Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Prantsusmaa


Tootja


Vifor France

100–101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

Prantsusmaa


OM Pharma S.A.

R. da Indústria, 2 Quinta Grande

Amadora, 2610-088 Portugal


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.


Infoleht on viimati uuendatud

. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.


Lisaks on täpne teave selle ravimi kohta saadaval järgmisel veebilehel: https://www.tavneos-patient.eu.