Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

VeraSeal

Pakendi infoleht: teave kasutajale


VeraSeal koeliimilahused

humaanfibrinogeen/humaantrombiin


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Müügiloa hoidja ja tootja


Instituto Grifols, S.A.

Can Guasc, 2 - Parets del Vallès 08150 Barcelona - Hispaania


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


AT/BE/BG/CY/EE/EL/HR/HU/IE/LV/ LT/LU/MT/NL/RO/SI/SK/UK(NI)

Instituto Grifols, S.A. Tel: +34 93 571 01 00

CZ

Grifols S.R.O.

Tel: +4202 2223 1415


DE

Grifols Deutschland GmbH Tel: +49 69 660 593 100

DK/FI/IS/NO/SE

Grifols Nordic AB Tel: +46 8 441 89 50


ES

Johnson & Johnson, S.A. Tel: +34 91 722 80 00

FR

Johnson & Johnson Medical S.A.S. Tél: +33 (0)1 55 00 22 33


IT

Grifols Italia S.p.A. Tel: +39 050 8755 113

PL

Grifols Polska Sp. z o. o. Tel: +48 22 378 85 60


PT

Grifols Portugal, Lda. Tel: +351 219 255 200


Infoleht on viimati uuendatud .


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:


Annustamine ja manustamisviis


VeraSeal’i võivad kasutada ainult kogenud kirurgid, kes on saanud selle ravimpreparaadi kasutamiseks väljaõppe.


VeraSeal’i aplitseeritav kogus ja kasutamissagedus tuleb alati määrata olenevalt patsiendi kliinilistest vajadustest.


Aplitseeritav annus sõltub mitmest tegurist, sealhulgas kirurgilise sekkumise tüübist, piirkonna suurusest ning kavandatud aplitseerimisviisist ja kogusest.


Raviarst määrab ravimi individuaalselt. Kliinilistes uuringutes olid tüüpilised individuaalsed annused 0,3 kuni 12 ml. Teiste protseduuride puhul võidakse vajada suuremaid koguseid.

Valitud anatoomilisele piirkonnale või sihtpinnale kantav algne ravimikogus peab olema piisav kavandatud kahjustatud ala täielikuks katmiseks. VeraSeal’i tuleb aplitseerida õhukese kihina. Vajaduse korral võib protseduuri korrata.


Sobimatus


Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega.


Erilised ettevaatusabinõud


Ainult epilesionaalne. Mitte manustada intravaskulaarselt.

Preparaadi juhuslikul intravaskulaarsel manustamisel võivad tüsistusena tekkida eluohtlikud trombembooliad.


Lisaotsikute kasutamisel tuleb järgida otsikute kasutusjuhiseid.


Enne VeraSeal’i kasutamist tuleb jälgida, et soovitud aplitseerimispiirkonnast välja jäävad kehaosad oleksid piisavalt kaitstud (kaetud), et vältida kudede kleepumist soovimatutes piirkondades.


VeraSeal’i aplitseeritakse õhukese kihina. Hüübe liigne paksus võib kahjustada ravimi efektiivsust ja haava paranemise kulgu.


Kasutusjuhised


Enne pakendi avamist lugege seda infolehte. Vt piktogramme selle infolehe lõpus.


VeraSeal’i käsitsemine


VeraSeal’i turustatakse kasutusvalmis steriliseeritud pakenditena ja seda tuleb käsitseda steriilseid võtteid kasutades aseptilises tingimustes. Vigastatud pakendid tuleb ära visata, sest uuesti steriliseerida ei ole võimalik.


Võtke karp sügavkülmast välja, avage see ja võtke kaks blistrit välja.


Hoidke topeltaplikaatorit sisaldav blister toatemperatuuril, kuni fibriinkoeliim on kasutamiseks valmis.Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

image

Joonis 1


image

Joonis 2


image

Joonis 3

image

Joonis 4


image

Joonis 5


image

Joonis 6


image

Joonis 7


image

Joonis 8