Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Ristempa

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Ristempa 6 mg süstelahus süstlis

Pegfilgrastiim (pegfilgrastim)


imageKäesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Ristempa välja näeb ja pakendi sisu

Ristempa on selge ja värvitu süstelahus süstlis (6 mg/0,6 ml).


Ravimil on müügiluba lõppenud

Igas pakendis on 1 I-tüüpi klaasist süstel koos roostevabast terasest nõela ja nõelakattega. Süstlid on automaatse nõelakaitsega.


Müügiloa hoidja ja tootja: Amgen Europe B.V. Minervum 7061

image

4817 ZK Breda Holland


Müügiloa hoidja: Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda Holland


Tootja:

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin Iirimaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Danmark

Amgen filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V. The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Deutschland AMGEN GmbH Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 5125 501

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220550


Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (1) 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000


Ireland

Amgen Limited

United Kingdom

Tel: +44 (0)1223 420305

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 33 321 13 22


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


Kύπρος

Papaellinas & Co Ltd

Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 292 84807

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Infoleht on viimati uuendatud


image

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


image

image

Ravimil on müügiluba lõppenud

Kasutusjuhised:


Tehniline juhend

Enne kasutamist

Pärast kasutamist

Kolb


Sõrmepidemed Süstla etikett

Süstla mahuti Süstla ohutuskate

Nõela ohutusvedru Kinnitatud hall

nõelakate


Kasutatud kolb


Süstla etikett Kasutatud süstla

mahuti


Kasutatud nõel


Kasutatud nõela ohutusvedru


Kinnitamata hall nõelakate

image

Oluline


Lugege seda olulist teavet, enne kui kasutate Ristempa süstlit, millel on automaatne nõelakaitse.Ärge eemaldage halli nõelakatet süstlilt enne, kui olete süstimiseks valmis.


Ärge kasutage süstlit pärast selle kukkumist kõvale pinnale. Kasutage uut süstlit ja võtke ühendust oma arsti või tervishoiutöötajaga.


Ärge üritage aktiveerida süstlit enne süstimist.


Ärge üritage eemaldada läbipaistvat nõelakaitset süstlilt.


Ravimil on müügiluba lõppenud

Ärge üritage eemaldada äratõmmatavat etiketti süstli mahutilt enne süsti tegemist. Küsimuste korral võtke ühendust oma arsti või raviasutusega.


Samm 1: Valmistuge

A

Võtke süstel pakendist välja ja pange valmis süstimiseks vajalikud tarvikud: alkoholilapid, vatipadjake või marlilapp, plaaster ja mahuti teravate esemete ära viskamiseks (ei sisaldu pakendis).

Hoidke süstlit enne süstimist ligikaudu 30 minutit toatemperatuuril, et süstimine oleks mugavam. Peske hoolikalt käsi seebi ja veega.


Asetage uus süstel ja teised vajalikud tarvikud puhtale, hästivalgustatud tööpinnale.

image Ärge üritage süstalt soojendada kuumas vees või mikrolaineahjus.

image Ärge jätke süstlit otsese päikesevalguse kätte.

image Ärge raputage süstlit.

  • Hoidke süstleid laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


B

Avage pakend, tõmmates katte pealt ära. Süstli pakendist välja võtmiseks võtke kinni süstli ohutuskattest.

image

Võtke siit kinni

Ohutuse tõttu:

image Ärge haarake kolvivarrest.

image Ärge haarake hallist nõelakattest.

Ravimil on müügiluba lõppenud

image

image


C

Kontrollige ravimit ja süstlit.

Ravim

image

image Ärge kasutage süstlit järgmistel juhtudel:

  • ravim on hägune või sisaldab osakesi; see peab olema selge ja värvitu vedelik;

  • mistahes süstliosa on mõranenud või katki;

  • hall nõelakate puudub või on puudulikult kinnitatud;

  • etiketil kõlblikkusajana märgitud kuu viimane päev on möödunud. Kõikidel juhtudel võtke ühendust oma arsti või raviasutusega.


Samm 2: Olge valmis

A

Peske hoolikalt käsi. Valmistage ette ja puhastage süstekoht.


Õlavars


Kõht


Reie ülaosa


Te võite kasutada:

  • reie ülaosa;

  • kõhupiirkonda, välja arvatud 5-sentimeetrine ala naba ümber;

  • õlavarre piirkonda (ainult siis, kui teid süstib keegi teine). Puhastage süstekoht alkoholilapiga. Laske nahal kuivada.

Ärge puudutage süstimiskohta enne süstimist.

Ärge süstige piirkonda, kus nahk on hell, verevalumitega, punetav või tihkestunud. Vältige süstimist armide või venitusarmide piirkonda.

Ravimil on müügiluba lõppenud


B

Tõmmake hall nõelakate ettevaatlikult otse ära, suunaga teie kehast eemale.

image


C

Pigistage süstekohta sõrmede vahel, et tekiks tugev nahapind.

image

image Süstimise ajal on oluline hoida nahk sõrmede vahele pigistatuna.


Samm 3: Süstige

A

Hoidke nahk sõrmede vahele pigistatuna. TORGAKE nõel naha sisse.

image

image Ärge puudutage puhastatud nahapinda.

Ravimil on müügiluba lõppenud

image


B

SURUGE kolbi aeglaselt ja ühtlaselt vajutades kuni tunnete või kuulete „klõpsu”. Suruge kolb lõpuni alla kuni klõpsuni.


Kogu annuse manustamiseks on oluline kolbi suruda lõpuni kuni „klõpsuni”.


C

VABASTAGE pöial. Seejärel TÕSTKE süstel nahast välja.

image

Pärast kolvi vabastamist süstli ohutuskate katab ohutult nõela.

image Ärge pange halli nõelakatet tagasi kasutatud süstlile.

image

Ainult tervishoiutöötajale

Manustatud ravimi kaubanduslik nimetus tuleb selgesti märkida patsiendi haiguslukku.

Eemaldage süstli etikett ja säilitage seda.


Ravimil on müügiluba lõppenud

Pöörake kolbi, et süstli etikett oleks eemaldamiseks sobivas asendis.


Samm 4: Lõpetage

A

Pange kasutatud süstel ja teised vahendid teravate jäätmete mahutisse.

image

Ravimeid tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Hoidke süstleid ja teravaid esemeid jäätmete mahutis, laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

image Ärge kasutage süstlit korduvalt.

image Ärge taaskasutage süstleid ega visake olmejäätmete hulka.


B

Kontrollige süstekohta.

Kui seal on verd, suruge süstekohta vatipadjakese või puuvillalapiga. Ärge hõõruge süstekohta. Vajadusel katke plaastriga.

Eraldi täiendav teabeleht:


image

image

Esikülg – Ristempa lühijuhisEESTI

Lühijuhend – enne kasutamist lugege karbis olevat juhendit.

1

2

3

1. pool


Võtke siit kinni

Õlavars Naba Reie

ülaosa


image


Jätk

pöördel…

Avage pakend, tõmmates

katte pealt ära. Süstli pakendist välja võtmiseks võtke kinni süstli ohutuskattest.

Peske hoolikalt käsi.

Valmistage süstekoht ette ja puhastage seda.

Tõmmake hall nõelakate

ettevaatlikult otse ära, suunaga teie kehast eemale.


image

image

image

image

Ravimil on müügiluba lõppenud

Tagakülg – Ristempa lühijuhisEESTI

4

5

6

7

2. pool„KLÕPS“Esmalt

lugege teist poolt

Haarake nahavolt ja hoidke seda. TORGAKE nõel naha sisse.

SURUGE kolbi aeglaselt ja ühtlaselt vajutades kuni tunnete või kuulete „klõpsu”. Suruge kolb lõpuni alla kuni klõpsuni.

VABASTAGE

pöial. Seejärel TÕSTKE süstel nahast välja.

Pange kasutatud süstel ja hall nõelakate teravate jäätmete mahutisse.