Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Suliqua

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Suliqua 100 ühikut/ml + 50 mikrogrammi/ml süstelahus pen-süstlis

Glargiin-insuliin + liksisenatiid (insulinum glarginum + lixisenatidum)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Hoidke neid kasutusjuhiseid edaspidiseks alles.


Oluline teave