Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Hizentra

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Hizentra 200 mg/ml subkutaanne süstelahus eeltäidetud süstlas

Inimese normaalimmunoglobuliin (SCIg = subkutaanne immunoglobuliin)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Hizentra ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Hizentra kasutamist

 3. Kuidas Hizentrat kasutada

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Hizentrat säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Hizentra ja milleks seda kasutatakse Mis ravim on Hizentra

  Hizentra kuulub ravimite klassi, mida nimetatakse inimese normaalimmunoglobuliinideks. Immunoglobuliinid on tuntud ka kui antikehad ja need on verevalgud, mis aitavad teie organismil võidelda infektsioonidega.


  Kuidas Hizentra toimib

  Hizentra sisaldab immunoglobuliine, mis on valmistatud tervete inimeste verest. Immunoglobuliine toodab inimese immuunsüsteem. Need aitavad organismil tõrjuda bakterite ja viiruste põhjustatud nakkusi või säilitada immuunsüsteemi tasakaalu (mida nimetatakse immunomodulatsioon). Ravimi toime on täpselt samasugune nagu teie veres loomulikult esinevate immunoglobuliinide toime.


  Milleks Hizentrat kasutatakse

  Asendusravi

  Hizentrat kasutatakse ebanormaalselt madalate immunoglobuliini tasemete tõstmiseks veres (asendusraviks). Ravimit kasutatakse täiskasvanutel ja lastel (vanuses 0...18 aastat) järgnevate seisundite puhul:


  1. Patsientide raviks, kellel on kaasasündinud vähenenud võime või võimetus toota immunoglobuliine (primaarne immuunpuudulikkus). See hõlmab näiteks selliseid haigusi:

   • madal immunoglobuliini tase (hüpogammaglobulineemia) või immunoglobuliinide puudumine (agammaglobulineemia) veres;

   • kombinatsioon madalatest immunoglobuliini tasemetest, sagedastest infektsioonidest ja võimetusest toota pärast vaktsineerimist piisaval määral antikehi (üldine muutlik immuunpuudulikkus);

   • kombinatsioon immunoglobuliinide madalatest tasemetest või puudumisest või talitlusvõimeta immuunrakkudest (raske kombineeritud immuunpuudulikkus);

   • immunoglobuliin G teatud alamklasside vaegus, mis põhjustab korduvaid infektsioone.


  2. Patsientide raviks, kellel on madal või düsfunktsionaalne immunoglobuliini tase omandatud seisundites (sekundaarne immuunpuudulikkus), kellel esinevad rasked või korduvad infektsioonid nõrgenenud immuunsüsteemi tõttu, mis on tingitud teistest tervislikest seisunditest või ravidest.


   CIDP-ga patsientide immunomoduleerivravi

   Hizentrat kasutatakse ka patsientidel, kellel on krooniline põletikuline demüeliniseeriv polüneuropaatia (chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, CIDP), mis on autoimmuunhaiguse vorm. CIDP-d

   iseloomustab perifeersete närvide krooniline põletik, mis põhjustab peamiselt jalgades ja kätes lihasnõrkust ja/või tuimust. Arvatakse, et sellist põletikku põhjustab organismi kaitsesüsteemi rünnak ning Hizentra koostises olevad immunoglobuliinid aitavad kaitsta närve rünnaku eest (immunomoduleeriv ravi).


 2. Mida on vaja teada enne Hizentra kasutamist Ärge süstige Hizentrat:

  ► kui olete inimese immunoglobuliinide, polüsorbaat 80 või L-proliini suhtes allergiline.

  Informeerige enne ravi alustamist oma arsti või tervishoiutöötajat, kui te ei ole mõnda neist koostisosadest varem talunud.

  ► kui kannatate hüperprolineemia all (geneetiline häire, mis põhjustab kõrgeid aminohappe proliini tasemeid veres).

  ► veresoonde.


  Hoiatused ja ettevaatusabinõud

  Enne Hizentra kasutamist pidage nõu oma arsti või tervishoiutöötajaga.


  Võite olla allergiline (ülitundlik) immunoglobuliinide (antikehade) suhtes seda ise teadmata. Tõelisi allergilisi reaktsioone esineb siiski harva. Neid võib esineda isegi siis, kui teile on varem inimese immunoglobuliine manustatud ja olete neid hästi talunud. Eelkõige võib nii juhtuda siis, kui teil ei ole veres piisavalt IgA tüüpi immunoglobuliine (teil on IgA tüüpi immunoglobuliinide vaegus).

  Kui teil esineb A-tüüpi immunoglobuliini (IgA) vaegus, informeerige sellest oma arsti või tervishoiutöötajat enne ravi alustamist. Hizentra sisaldab IgA jääke, mis võivad põhjustada allergilise reaktsiooni.

  Neil harvadel juhtudel võivad tekkida allergilised reaktsioonid, näiteks vererõhu järsk langus või šokk (vt ka

  lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

  Kui märkate selliseid reaktsioone Hizentra infusiooni ajal, katkestage infundeerimine ja võtke ühendust oma arstiga või minge kohe lähimasse haiglasse.


  Öelge oma arstile, kui teil on esinenud südame- või veresoonkonnahaigusi või vereklompe, kui teil on veri paks või olete olnud mõnda aega liikumatu. Need asjaolud võivad suurendada teil trombi tekkimise riski pärast Hizentra kasutamist. Öelge oma arstile, milliseid ravimeid te kasutate, sest mõned ravimid, näiteks hormoon östrogeeni sisaldavad ravimid (näiteks rasestumisvastased tabletid), võivad teil trombi tekkimise riski suurendada. Pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil tekivad pärast Hizentra saamist järgmised tunnused ja sümptomid: hingeldus, valu rindkeres, jäseme valu ja turse, ühe kehapoole nõrkus või tuimus.


  Pöörduge oma arsti poole, kui teil tekivad pärast Hizentra saamist järgmised tunnused ja sümptomid: tugev peavalu, kaela jäikus, uimasus, palavik, valguskartus, iiveldus ja oksendamine. Arst otsustab, kas on vaja teha täiendavaid uuringuid ja kas ravi Hizentraga võib jätkata.


  Teie arst väldib potentsiaalseid komplikatsioone, tagades:

  ► et te ei ole tundlik inimese normaalimmunoglobuliini suhtes.

  Ravimit tuleb esimesel korral aeglaselt infundeerida. Tuleb hoolikalt järgida lõigus 3 „Kuidas Hizentrat kasutada“ antud soovitatavaid infusioonikiirusi.

  ► et teid jälgitakse kogu infusiooni vältel hoolikalt sümptomite tekke suhtes, eelkõige siis, kui:

  • saate inimese normaalimmunoglobuliini esimest korda;

  • teil on ravimit vahetatud;

  • kui eelmisest infusioonist on möödunud palju aega (üle kaheksa nädala).

  Sellistel juhtudel jälgitakse teid tähelepanelikult kogu esimese infusiooni ajal ja tund pärast seda. Kui eeltoodud hoiatused teid ei puuduta, on soovitatav teid jälgida vähemalt 20 minutit pärast ravimi manustamist.


  Muud ravimid ja Hizentra

  Teatage oma arstile või tervishoiutöötajale, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

  Hizentraga ei tohi segada teisi ravimeid.

  Enne vaktsineerimist rääkige vaktsineerivale arstile, et saate ravi Hizentraga.

  Hizentra võib nõrgendada mõnede elusvaktsiinide, näiteks leetrite, mumpsi, punetiste ja tuulerõugete vaktsiinide mõju. Seetõttu võib osutuda vajalikuks elusvaktsiiniga vaktsineerimine edasi lükata kuni 3 kuud pärast selle ravimi saamist. Leetrivaktsiini korral võib pärssiv toime püsida kuni 1 aasta.


  Rasedus, imetamine ja viljakus

  Informeerige oma arsti või tervishoiutöötajat, kui olete rase, planeerite rasestumist või imetate last.

  Teie arst otsustab Hizentra manustamise üle raseduse või imetamise ajal.


  Kliinilised uuringud Hizentrat tarvitavate rasedatega puuduvad. Siiski on immunoglobuliine sisaldavaid ravimeid kasutatud rasedatel või imetavatel naistel juba aastaid ning kahjulikke toimeid raseduse kulule ega lapsele ei ole täheldatud.


  Kui imetate ja kasutate Hizentrat, võib ravimis sisalduvaid immunoglobuliine sattuda ka rinnapiima. Seetõttu võib teie laps olla teatud infektsioonide eest kaitstud.


  Autojuhtimine ja masinatega töötamine

  Patsiendid võivad Hizentraga ravi ajal tunda pearinglust või iiveldust, mis võib mõjutada võimet juhtida autot või töötada masinatega. Kui see tekib, ei tohi te juhtida autot või töötada masinatega, kuni need kõrvaltoimed on kadunud.


  Hizentra sisaldab proliini

  Te ei tohi Hizentrat kasutada, kui kannatate hüperprolineemia all (vt ka lõik 2 „Mida on vaja teada enne Hizentra kasutamist“). Teavitage sellest oma arsti enne ravi alustamist.


  Muu oluline teave Hizentra kohta

  Vereanalüüsid

  Pärast Hizentra manustamist võivad mõnede vereanalüüside (seroloogiliste analüüside) tulemused mõneks ajaks halveneda.

  Teatage enne iga vereanalüüsi tegemist arstile oma Hizentra-ravist.


  Info selle kohta, millest Hizentra on valmistatud

  Hizentra on valmistatud inimese vereplasmast (vere vedelast osast). Ravimpreparaatide valmistamisel inimese verest või plasmast rakendatakse teatud ettevaatusabinõusid, et vältida infektsioonitekitajate ülekannet patsientidele. Nende abinõude hulka kuuluvad:

  • vere ja plasma doonorite hoolikas valik kindlustamaks, et doonoritena ei kasutata infektsiooni riskirühma kuuluvaid inimesi ja

  • iga doonorvere ja kõigi kogutud plasmade testimine viiruste/ infektsioonide tunnuste suhtes.

   Nende ravimite valmistajad kasutavad vere ja plasma töötlemisel etappe, mis suudavad inaktiveerida ja eemaldada viirusi. Neist abinõudest hoolimata ei ole inimverest või -plasmast valmistatud ravimpreparaatide manustamisel võimalik täielikult välistada infektsioonitekitajate ülekannet. See kehtib ka kõigi seni teadmata või edaspidi esile kerkivate viiruste ja muude infektsioonitekitajate suhtes.


   Rakendatavaid abinõusid peetakse tõhusaks ümbrisega viiruste, näiteks inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV, AIDSi viirus), B-hepatiidi viiruse ja C-hepatiidi viiruse (maksapõletiku viirus) ja ümbriseta viiruste, näiteks A-hepatiidi viiruse ja B19 parvoviiruse suhtes.


   On soovitatav, et Hizentra iga kasutamise ajal märgitakse üles ravimi nimi ja partii number, et registreerida kasutatud partiid (vt lõik 3 „Kuidas Hizentrat kasutada“).


   Hizentra sisaldab naatriumi

   Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi viaalis/süstlas, see tähendab põhimõtteliselt

   „naatriumivaba“.


 3. Kuidas Hizentrat kasutada


  Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või tervishoiutöötajaga.

  Annustamine

  Teie arst otsustab, kui palju Hizentrat on vaja teile manustada, võttes arvesse teie kehakaalu ja ravivastust. Ärge muutke annust ega annustamisintervalli oma arstiga nõu pidamata.

  Kui arvate, et peate saama Hizentrat sagedamini või harvemini, pidage nõu oma arstiga. Kui arvate, et olete annuse vahele jätnud, pidage niipea kui võimalik nõu oma arstiga.


  Asendusravi

  Teie arst otsustab, kas vajate küllastusannust (täiskasvanutele ja lastele), mis on vähemalt 1 kuni 2,5 ml kehakaalu kg kohta, jagatuna vajaduse korral mitmele päevale. Järgnevalt võidakse rakendada säilitusannuseid korduvate intervallidega, alates ühest korrast ööpäevas kuni ühe korrani iga kahe nädala järel, et saavutada kumulatiivne kuuannus, mis on ligikaudu 2 kuni 4 ml kehakaalu kg kohta. Teie tervishoiutöötaja valib teile sobiva annuse teie ravivastuse põhjal.


  Immunomoduleeriv ravi

  Teie arst alustab ravi Hizentraga 1 nädal pärast teie viimast intravenoosset immunoglobuliini infusiooni, manustades nahaalusi (subkutaanselt) nädalaannuse 1,0…2,0 ml/kg kehakaalu kohta. Teie arst määrab teie Hizentra nädalase annuse. Nädala säilitusannused võib jaotada väiksemateks annusteks ja manustada nädala jooksul vajalikusagedusega. Annustamiseks kahe nädala tagant kahekordistab teie arst Hizentra nädalaannuse. Teie tervishoiutöötaja võib annust teie ravivastuse kohaselt kohandada.


  Manustamisviis ja -tee

  Koduse ravi korral alustab seda immuunpuudulikkuse/CIDP SCIg-ga ja koduse ravi alal kogenud tervishoiutöötaja, kes juhendab patsiente koduses ravis.


  Teid juhendatakse ja koolitatakse:

  • aseptiliste infusioonitehnikate kohta;

  • ravipäeviku pidamise kohta;

  • meetmete kohta, mida tuleb rakendada raskete kõrvalnähtude korral.


   Infusioonikohad

  • Manustage Hizentrat ainult naha alla.

  • Võite infundeerida Hizentrat kõhu piirkonda, reide, õlavarde ja puusa välisküljele. Suurte annuste puhul (> 50 ml) püüdke manustada seda mitmesse kohta.

  • Üheaegselt kasutatavate infusioonikohtade arv pole piiratud. Infusioonikohtade vahekaugus peab olema vähemalt 5 cm.

  • Juhul, kui kasutate infundeerimist infusiooniseadmega (nt infusioon infusioonipumbaga), võib korraga kasutada mitu infusiooniseadet.

  • Juhul, kui kasutate infundeerimist käsitsi süstlaga, võite kasutada ainult ühte infusioonikohta ühe süstla kohta. Kui teil on vaja manustada lisasüstal Hizentrat, peate kasutama uut steriilset nõela ja vahetama infusioonikohta.

  • Teatud kohta infundeeritud ravimi kogus võib olla erinev.


   Infusioonikiirus(ed)

   Teie arst määrab teile sobiva infundeerimisviisi ja infusioonikiiruse arvestades teile vajalikku annust, annustamistihedust ja preparaadi taluvust.


   Infusioon infusioonipumbaga:

   Esimese infusiooni soovitatav kiirus on 20 ml/tunnis/süsekoha kohta. Kui te talute seda hästi, võite kahe järgneva infusiooni korral infusioonikiirust järk-järgult suurendada kuni 35 ml-ni tunnis infusioonikoha kohta. Pärast seda võib infusioonikiirust vastavalt teie taluvusele veelgi suurendada.


   Infusioon käsitsi süstlaga:

   Esimese infusiooni soovitatav kiirus on 0,5 ml/minutis/infusioonikoha kohta (30 ml/tunnis/infusioonikoha kohta). Kui te talute seda hästi, võite järgnevate infusioonide korral infusioonikiirust suurendada kuni

   2,0 ml/minutis/infusioonikoha kohta (120 ml/tunnis/infusioonikoha kohta). Pärast seda võib infusioonikiirust vastavalt teie taluvusele veelgi suurendada.


   Kasutusjuhised

   image

   image

   image

   image


   Hizentra manustamiseks järgige järgmisi punkte, kasutades aseptilist tehnikat.

   1

   Puhastage pind

   Pühkige laud või muu tasane pind antiseptilise salvrätiga hoolikalt puhtaks.

   2

   Pange valmis vajalikud tarvikud

   Asetage Hizentra ja muud infusiooniks vajaminevad tarvikud ja vahendid puhtale tasasele pinnale.

   3

   Peske käed korralikult puhtaks ja kuivatage

   4

   Kontrollige blisterpakendis eeltäidetud süstlaid

   Enne Hizentra manustamist kontrollige visuaalselt, et Hizentra lahus ei sisaldaks nähtavaid osakesi ega oleks värvi muutnud, samuti kontrollige kõlblikkusaega. Ärge kasutage häguseks muutunud või nähtavaid osakesi sisaldavat lahust. Ärge kasutage lahust, mis on olnud külmunud/sügavkülmas. Manustamiseks peab lahus olema toa- või kehatemperatuuril.

   Kui blisterpakendis eeltäidetud süstal on avatud, tuleb lahus kohe ära kasutada. Hävitage hapnikku absorbeeriv pakk (mille võib leida süstla alt) ära.

   5

   Hizentra ettevalmistamine infusiooniks


   5 ml, 10 ml ja 20 ml eeltäidetud süstlad tarnitakse kasutusvalmis kujul. 5 ml ja 10 ml eeltäidetud süstlad (a.1) on täielikult komplekteeritud.


   20 ml eeltäidetud süstla (b.1) jaoks keerake süstlakolb (b.3) enne kasutamist eeltäidetud süstla sisemise keerme külge (b.4). (Joonis b).


   Kõigil eeltäidetud süstaldel on standardne Luer lock-tüüpi ehk keermega süstlaots (a.2 ja b.2), mis võimaldab lekkevaba ühendust.


   Kui kasutate süstlapumpa ja Hizentra eeltäidetud süstla suurus pumbaga sobib, võib süstla paigaldada otse süstlapumpa.


   Kui eeltäidetud süstla saab paigaldada otse süstlapumpa, jätkake

   6. punktist.


   Kui Hizentra eeltäidetud süstla suurus pumbaga ei sobi, võib eeltäidetud süstla sisu üle kanda teise, pumbas kasutamiseks sobivasse süstlasse.

   6

   Valmistage ette infusioonivoolik

   Kinnitage süstlale infusioonivoolik või nõelaga infusioonisüsteem. Täitke voolik lahusega ja jälgige, et sellesse ei jääks õhku.


   7

   Valmistage ette infusioonikoht (infusioonikohad)

   Valige infusioonikoht (infusioonikohad) – infusioonikohtade arv ja asukohad olenevad koguannuse suurusest. Infusioonikohtade vahekaugus peab olema vähemalt 5 cm. Üheaegselt kasutatavate infusioonikohtade arv ei ole piiratud.


   Puhastage infusioonikoht (infusioonikohad), kasutades antiseptilist nahapuhastusvahendit. Enne jätkamist laske puhastatud kohal kuivada.

   8

   Sisestage nõel

   Haarake nahk kahe sõrme vahele ja sisestage nõel nahaaluskoesse.


   Kinnitage nõel naha külge – vajaduse korral kasutage nõela fikseerimiseks marlitampooni ja teipi või läbipaistvat plaastrit.

   9

   Infundeerige Hizentra

   Alustage infusiooni.

   Kui kasutate infusioonipumpa, järgige tootja juhiseid.

   10

   Tehke infusiooni kohta sissekanne

   Kandke oma ravipäevikusse järgmised andmed:

   11

   Korrastamine

   Pärast manustamist tuleb kasutamata ravimpreparaat ja kõik kasutatud manustamistarvikud koos hapnikku absorbeeriva pakiga hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

   • manustamise kuupäev;

   • ravimi partiinumber;

   • infundeeritud kogus, manustamiskiirus, infusioonikohtade arv ja asukohad.


   image

   image

   Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või tervishoiutöötajaga.


   Kui te kasutate Hizentrat rohkem kui ette nähtud

   Kui arvate, et olete manustanud Hizentrat liiga palju, rääkige sellest oma arstile nii ruttu kui võimalik.


   Kui te unustate Hizentrat kasutada

   Kui arvate, et olete unustanud Hizentrat kasutada, rääkige sellest oma arstile nii ruttu kui võimalik.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  ► Üksikjuhtudel võite olla allergiline (ülitundlik) immunoglobuliinide suhtes ja teil võivad tekkida allergilised reaktsioonid, näiteks vererõhu järsk langus või šokk (nt võite olla uimane, tunda pearinglust, minestustunnet püstiasendis, labakäte ja -jalgade külmetamist, tunda ebanormaalseid südamelööke või valu rindkeres või teie nägemine võib olla ähmastunud).

  ► Üksikjuhtudel võib tekkida jala või käe valu ja/või turse koos soojatundega kahjustatud kohas, jala või käe värvimuutus, seletamatu hingeldus, valu rindkeres või ebamugavustunne, mis sügaval hingamisel halveneb, seletamatu pulsi kiirenemine, ühe kehapoole tuimus või nõrkus, äkki tekkiv segasus või kõne- või arusaamishäired võivad olla vereklombi tunnused.

  ► Üksikjuhtudel võib tekkida tugev peavalu koos iivelduse, oksendamise, kaela jäikuse, palaviku ja valgustundlikkusega, mis võivad olla aseptilise meningiidi sündroomi tunnused (ajutine ja pöörduv mittenakkuslik pea- ja seljaaju ümbritsevate kaitsekihtide põletik).


  Kui märkate selliseid sümptomeid Hizentra infusiooni ajal, katkestage infundeerimine ja minge kohe lähimasse haiglasse.

  Allergiliste reaktsioonide, trombide ja AMS-i riski kohta vaadake ka käesoleva infolehe lõiku 2. Kontrollitud kliinilistes uuringutes täheldatud kõrvaltoimete sagedus on esitatud alanevas järjekorras.

  Turuletulekujärgselt täheldatud kõrvaltoimete sagedus on teadmata:


  Väga sagedad (esinevad rohkem kui 1 patsiendil 10-st) on järgmised kõrvaltoimed:

  • Peavalu

  • Lööve

  • Infusioonikoha reaktsioonid


   Sagedad (esinevad 1 kuni 10 patsiendil 100-st) on järgmised kõrvaltoimed:

  • Pearinglus

  • Migreen

  • Kõrge vererõhk (hüpertensioon)

  • Kõhulahtisus

  • Kõhuvalu

  • Iiveldus

  • Oksendamine

  • Sügelus (pruritus)

  • Nõgestõbi (urtikaaria)

  • Lihaste- ja luude valu (lihaste ja luustiku valu)

  • Liigesevalu (artralgia)

  • Palavik

  • Väsimus (roidumus), sh üldine halb enesetunne (jõuetus)

  • Rindkere valu

  • Gripilaadsed sümptomid

  • Valu


   Aeg-ajalt (1 kuni 10 patsiendil 1000-st) esinevad järgmised kõrvaltoimed:

  • Ülitundlikkus

  • Ühe või mitme kehaosa tahtmatud tõmblused (treemor, sh psühhomotoorne hüperaktiivsus)

  • Südamepekslemine (tahhükardia)

  • Õhetus

  • Lihaskramp

  • Lihasnõrkus

  • Külmavärinad, sh madal kehatemperatuur

  • Maksa- ja neerufunktsiooni võimalikule halvenemisele osutav vereanalüüsi hälbeline tulemus Üksikjuhtudel võib tekkida infusioonikoha haavand või kõrvetustunne.

   Võimalikke kõrvaltoimeid saate nõrgendada, kui infundeerite Hizentrat aeglaselt.


   Need kõrvaltoimed võivad tekkida ka siis, kui olete varem inimese immunoglobuliine saanud ja neid hästi talunud.


   Vt ka lõik 2 „Mida on vaja teada enne Hizentra kasutamist“ lisateavet kõrvaltoimete tekkimise riski suurendavate asjaolude kohta.


   Kõrvaltoimetest teatamine

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või tervishoiutöötajaga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas Hizentrat säilitada


  • Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

  • Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud väliskarbil ja eeltäidetud süstla etiketil pärast „Kõlblik kuni“.

  • Kuna lahus ei sisalda säilitusaineid, tuleb ravim pärast blisterpakendis eeltäidetud süstla avamist kasutada/infundeerida nii kiiresti kui võimalik.

  • Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

  • Mitte lasta külmuda.

  • Hoida blisterpakendis eeltäidetud süstalt välispakendis valguse eest kaitstult.

  • Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Hizentra sisaldab


Kuidas Hizentra välja näeb ja pakendi sisu

Hizentra on subkutaanne süstelahus (200 mg/ml). Värvus on kahvatukollane kuni helepruun.

Hizentrat turustatakse 5, 10 või 20 ml eeltäidetud süstaldes. Iga eeltäidetud süstal on pakendatud blisterisse, mis sisaldab hapnikku absorbeerivat pakki, mis kaitseb värvimuutuse eest. Hävitage hapnikku absorbeeriv pakk ära.


Hizentrat turustatakse ka 5, 10, 20 või 50 ml viaalides.


Pakendi suurused

Pakendis 1 või 10 eeltäidetud süstalt.

Hizentrat turustatakse ka pakendis, kus 1, 10 või 20 viaali.


Palun pange tähele, et pakendis ei ole alkoholiga immutatud tampoone, nõelu ega muud varustust või vahendeid.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76 D-35041 Marburg

Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien CSL Behring NV Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring NV Tél/Tel: +32 15 28 89 20


България МагнаФарм България Тел: +359 2 810 3949

Magyarország CSL Behring Kft. Tel: +36 1 213 4290


Česká republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: + 420 702 137 233

Malta

AM Mangion Ltd. Tel: +356 2397 6333


Danmark

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

Nederland

CSL Behring BV

Tel: + 31 85 111 96 00


Deutschland

CSL Behring GmbH Tel: +49 69 30584437

Norge

CSL Behring AB

Tlf: +46 8 544 966 70


Eesti

CentralPharma Communications OÜ Tel: +3726015540

Österreich

CSL Behring GmbH Tel: +43 1 80101 2463


Ελλάδα

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Polska

CSL Behring Sp. z o.o. Tel: +48 22 213 22 65


España

CSL Behring S.A. Tel: +34 933 67 1870

Portugal

CSL Behring Lda

Tel: +351 21 782 62 30


France

CSL Behring SA

Tél: + 33 1 53 58 54 00

România

Prisum International Trading srl Tel: +40 21 322 01 71


Hrvatska

Marti Farm d.o.o. Tel: +385 1 5588297


Ireland

CSL Behring GmbH Tel: +49 69 305 17254

Slovenija

NEOX s.r.o. - podružnica v Sloveniji Tel: +386 41 42 0002


Slovenská republika CSL Behring s.r.o. Tel: +421 911 653 862


Ísland

CSL Behring AB

Sími: +46 8 544 966 70

Suomi/Finland

CSL Behring AB

Puh/Tel: +46 8 544 966 70


Italia

CSL Behring S.p.A. Tel: +39 02 34964 200

Sverige

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70


Κύπρος

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

United Kingdom (Northern Ireland)

CSL Behring GmbH Tel: +49 69 30517254

Latvija

CentralPharma Communications SIATel: +371 6

7450497


Lietuva

CentralPharma Communications UAB Tel: +370 5 243 0444


Infoleht on viimati uuendatud--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------