Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Trimbow

HINNAD

TRIMBOW inhal aerosool 5+9+87mcg/d 120d

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 69,01 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Trimbow 88 mikrogrammi/5 mikrogrammi/9 mikrogrammi inhalatsioonipulber

beklometasoondipropionaat/formoteroolfumaraatdihüdraat/glükopürroon


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Trimbow ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Trimbowi kasutamist

 3. Kuidas Trimbowit kasutada

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Trimbowit säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Trimbow ja milleks seda kasutatakse


  Trimbow on ravim, mis hõlbustab hingamist ja sisaldab kolme toimeainet:

  • beklometasoondipropionaat

  • formoteroolfumaraatdihüdraat

  • glükopürroon


   Beklometasoondipropionaat kuulub ravimirühma nimetusega kortikosteroidid, mis vähendavad turset ja ärritust kopsudes.


   Formoterool ja glükopürroon on ravimid, mida nimetatakse pikatoimelisteks bronhilõõgastiteks. Need toimivad erinevatel viisidel, lõõgastades hingamisteede lihaseid, aidates laiendada hingamisteid ning võimaldades teil kergemini hingata.


   Regulaarne ravi nende kolme toimeainega aitab leevendada ja vältida kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) täiskasvanud patsientidel selliseid sümptomeid nagu hingamisraskus, vilistav hingamine ja köha. Trimbow võib vähendada KOK-i sümptomite ägenemist. KOK on raske pikaajaline haigus, mis põhjustab hingamisteede blokeerumist ja kopsudes olevate alveoolide kahjustumist, mille tagajärjel tekivad hingamisraskused.


 2. Mida on vaja teada enne Trimbowi kasutamist Trimbowit ei tohi kasutada

  kui olete beklometasoondiproprionaadi, formoteroolfumaraatdihüdraadi ja/või glükopürrooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.


  Hoiatused ja ettevaatusabinõud

  Trimbowit kasutatakse obstruktiivse kopushaiguse säilitusraviks. Seda ravimit ei tohi kasutada

  ootamatult tekkiva hingamisraskuse või vilistava hingamise ravimiseks.

  Kui hingamine muutub raskemaks


  Kui hingamisraskus või vilistav hingamine (vilistava heliga hingamine) süveneb vahetult pärast ravimi inhaleerimist, lõpetage Trimbowi inhalaatori kasutamine ja kasutage viivitamatult oma kiiretoimelist lõõgastava toimega inhalaatorit. Võtke viivitamatult ühendust oma arstiga. Arst hindab teie sümptomeid ja võib vajaduse korral määrata teile muu ravi.

  Vt ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“. Kui kopsuhaigus süveneb

  Kui sümptomid süvenevad või neid on raske kontrollida (nt kui te kasutate sagedamini muud lõõgastava toimega inhalaatorit) või kui lõõgastava toimega inhalaator sümptomeid ei leevenda, pöörduge kohe oma arsti poole. Võimalik, et teie kopsuhaigus süveneb ja arst peab määrama teile muu ravi.


  Enne Trimbowi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga


  • kui teil on mis tahes probleeme südamega, nt stenokardia (valu südames või rindkeres), hiljutine infarkt (müokardiinfarkt), südamepuudulikkus, südant ümbritsevate arterite ahenemine (südame isheemiatõbi), südameklapirike või mõni muu südamehäire või kui teil on seisund, mida nimetatakse hüpertroofiliseks obstruktiivseks kardiomüopaatiaks (seisund, kus südamelihas on kahjustunud);


  • kui teil on südame rütmihäired nagu südame ebaühtlane löögisagedus, südamepekslemine (palpitatsioonid) või kui teile on öeldud, et teie südametöö jälg (EKG) on normist erinev;


  • kui teil on arterite ahenemine (ehk arterioskleroos), kui teil on kõrge vererõhk või kui teil on aneurüsm (veresoone seina ebaloomulik väljasopistumine);


  • kui teil on kilpnäärme liigtalitlus;


  • kui teie vere kaaliumisisaldus on madal (hüpokaleemia). Trimbow kombinatsioonis mõne muu kopsuravimiga või muude ravimitega, nagu diureetikumid (organismist vett väljutavad ravimid südamehaiguse või kõrge vererõhu ravimiseks) võib põhjustada järsku langust vere kaaliumisisalduses. Seetõttu võib arst soovida aeg-ajalt kontrollida teie vere kaaliumisisaldust;


  • kui teil on maksa- või neeruhaigus;


  • kui teil on suhkurtõbi. Suured formoterooliannused võivad suurendada teie vere glükoosisisaldust, mistõttu võib olla vajalik teha täiendavaid vereanalüüse veresuhkru kontrollimiseks ravimi kasutamise alustamisel ja aeg-ajalt ravi ajal;


  • kui teil on neerupealise kasvaja (feokromotsütoom);


  • kui teile hakatakse manustama anesteetikumi. Olenevalt anesteetikumi tüübist võib olla vajalik peatada Trimbowi kasutamine vähemalt 12 tunniks enne anesteesiat;


  • kui teil ravitakse või on kunagi varem ravitud tuberkuloosi või kui teil on rindkereelundi infektsioon;


  • kui teil on silmahaigus, mida nimetatakse suletudnurga glaukoomiks;


  • kui teil on urineerimisraskused;


  • kui teil on suu- või kõripõletik.

   Kui mõni eespool nimetatud seisunditest kehtib teie kohta, teatage sellest oma arstile, enne kui hakkate Trimbowit kasutama.

   Kui teil on või on olnud mis tahes terviseprobleeme või allergiaid või kui te ei ole kindel, kas te võite

   Trimbowit kasutada, pidage enne inhalaatori kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Kui te juba kasutate Trimbowit

   Kui te kasutate pika perioodi vältel Trimbowit või suurtes annustes inhaleeritavaid kortikosteroide ja satute stressiolukorda (nt kui teid viiakse haiglasse pärast õnnetust, rasket kehavigastust või enne operatsiooni), võite vajada seda ravimit rohkem. Sellises olukorras võib arstil olla vaja suurendada stressiga toimetulemiseks teie kortikosteroidiannust ja määrata seda tablettide või süstidena.

   Kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid, pidage nõu arstiga.


   Lapsed ja noorukid

   Ärge andke seda ravimit lastele ega alla 18-aastastele noorukitele.


   Muud ravimid ja Trimbow

   Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

   muid ravimeid. See hõlmab Trimbowiga sarnaseid ravimeid, mida kasutatakse teie kopsuhaiguse ravimiseks.


   Mõni ravim võib suurendada Trimbowi toimet ja teie arst võib soovida teid hoolikalt jälgida, kui te neid ravimeid võtate (sh HIV-ravimid: ritonaviir, kobitsistaat).


   Seda ravimit võib kasutada koos beetablokaatorit sisaldava ravimiga (kasutatakse teatud südameprobleemide, nt stenokardia ravimiseks või vererõhu alandamiseks) ainult juhul, kui teie arst on valinud beetablokaatori, mis ei avalda toimet teie hingamisele. Beetablokaatorid (sh beetablokaatoreid sisaldavad silmatilgad), võivad vähendada formoterooli toimeid või need võivad üldse kaduda. Teisest küljest võib muude beeta2-agoniste sisaldavate ravimite (mis toimivad samal viisil kui formoterool) kasutamine suurendada formoterooli toimeid.


   Trimbowi kasutamine koos


  • järgmiste ravimitega:

   • südame rütmihäirete ravimid (kinidiin, disopüramiid, prokaiinamiid),

   • allergiliste reaktsioonide leevendamise ravimid (antihistamiinid),

   • depressiooni ja vaimsete häirete sümptomite leevendamise ravimid, nagu monoamiini

    oksüdaasi inhibiitorid (nt fenelsiin ja isokarboksasiid), tritsüklilised antidepressandid

    (näiteks amitriptüliin ja imipramiin) ja fenotiasiinid,

    võib põhjustada muutusi elektrokardiogrammis (EKG, südametöö jälgimine). Need võivad põhjustada ka südame rütmihäireid (ventrikulaarsed arütmiad);


  • Parkinsoni tõve ravimitega (levodopa), kilpnäärme alatalitluse ravimitega (levotüroksiin), oksütotsiini sisaldavate ravimitega (mis põhjustavad emaka kokkutõmbeid) ja alkoholiga võib suurendada formoterooli südant mõjutavate kõrvaltoimete tekkeriski;


  • monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega, sh sarnaste omadustega ravimitega nagu vaimsete häirete ravis kasutatav furasolidoon ja prokarbasiin, võib põhjustada vererõhu tõusu;


  • südamehaiguse ravimitega (digoksiin) võib põhjustada vere kaaliumisisalduse langust. See võib suurendada südame rütmihäirete tõenäosust;


  • muude obstruktiivse kopsuhaiguse ravimitega (teofülliin, aminofülliin või kortikosteroidid) ja diureetikumidega võib samuti põhjustada vere kaaliumisisalduse langust;


  • mõne anesteetikumiga võib suurendada südame rütmihäirete tekkeriski;

   Rasedus ja imetamine

   Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.


   Te võite kasutada Trimbowit raseduse ajal ainult juhul, kui arst seda teile soovitab. Trimbowi kasutamist tuleb eelistatavalt vältida sünnitamise ajal formoterooli emaka kokkutõmbeid pärssiva toime tõttu.

   Ärge kasutage Trimbowit rinnaga toitmise ajal. Te peate koos oma arstiga otsustama, kas peate lõpetama rinnaga toitmise või Trimbow-ravi lõpetama/ravist hoiduma, arvestades rinnaga toitmise kasu lapsele ja ravi kasu teile.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Trimbow ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.


   Trimbow sisaldab laktoosi

   Laktoos sisaldab vähesel määral piimavalke, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.


 3. Kuidas Trimbowit kasutada


  Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

  Soovitatav annus on kaks inhalatsiooni hommikul ja kaks inhalatsiooni õhtul. Kui te tunnete, et ravim ei ole piisavalt efektiivne, pidage nõu oma arstiga.

  Kui te olete varem kasutanud muud beklometasoondiproprionaati sisaldavat inhalaatorit, pidage nõu

  oma arstiga, sest Trimbowis sisalduv beklometasoondiproprionaadi efektiivne annus obstruktiivse kopsuhaiguse ravimiseks võib olla väiksem kui mõnes muus inhalaatoris.


  Manustamisviis

  Trimbowit kasutatakse inhalatsiooniks.

  Te peate inhaleerima ravimit suu kaudu ja see viib ravimi otse kopsudesse.


  Kasutusjuhised


  Teave pakendi sisu kohta vt lõik 6.


  Kui pakend ei sisalda sama, nagu on kirjeldatud lõigus 6, tagastage inhalaator kus te selle saite, ja saage sealt uus inhalaator.


  • Inhalaatorit ei tohi ravimkotikesest välja võtta, kui te ei kavatse seda kohe kasutada.

  • Kasutage inhalaatorit ainult näidustuse kohaselt.

  • Hoidke kate suletuna kuni inhalaatorist annuse manustamiseni.

  • Kui te inhalaatorit ei kasuta, hoidke seda puhtas ja kuivas kohas.

  • Inhalaatorit ei tohi ühelgi põhjusel osadeks võtta.

 1. Põhiteave inhalaatori kohta


  Annuse-

  loenduri aken Kate

  Huulik Õhuava


  image

  Inhalaatorist annuse võtmiseks tuleb teha kolm toimingut: avada, inhaleerida, sulgeda.


 2. Enne uue inhalaatori kasutamist


  1. Avage ravimkotike ja võtke inhalaator välja.

   • Inhalaatorit ei tohi kasutada, kui ravimkotike ei ole kinnine või on kahjustatud - tagastage inhalaator kus te selle saite, ja saage sealt uus inhalaator.

   • Kirjutage karbil olevale sildile ravimkotikese avamise kuupäev.


  2. Kontrollige inhalaatorit.

   • Kui inhalaator näib olevat katki või kahjustatud, tagastage inhalaator kus te selle saite, ja saage sealt uus inhalaator.


  3. Kontrollige annuseloenduri akent. Kui teie inhalaator on uus, kuvatakse annuseloenduri aknas number 120.

   • Uut inhalaatorit ei tohi kasutada, kui see number on väiksem kui 120 – tagastage inhalaator kus selle saite, ja saage sealt uus inhalaator.


    image


 3. Kuidas inhalaatorit kasutada


   1. Avamine


    1. Hoidke inhalaatorit kindlalt püstises asendis.


    2. Kontrollige allesolevate annuste arvu: mis tahes number vahemikus 1…120 näitab, mitu annust on veel järel.

     o Kui annuseloenduri aknas kuvatakse 0, ei ole ühtegi annust järel – hävitage inhalaator ja hankige endale uus.

    3. Avage kate täielikult.


     image


    4. Enne inhaleerimist hingake välja võimalikult sügavalt.

     o Läbi inhalaatori ei tohi välja hingata.


   2. nhaleerimine


    Kui võimalik, istuge või seiske inhaleerimise ajal sirgelt.


    1. Tõstke inhalaator suu juurde ja pange oma huuled ümber huuliku.

     • Inhalaatori hoidmise ajal ei tohi katta kinni õhuava.

     • Läbi õhuava ei tohi inhaleerida.


    2. Hingake tugevalt ja sügavalt suu kaudu sisse.

     • Annuse võtmise ajal võite tunda maitset.

     • Annuse võtmise ajal võite kuulda või tunda klõpsatust.

     • Nina kaudu ei tohi inhaleerida.

     • Inhaleerimise ajal ei tohi inhalaatorit huulte vahelt eemaldada.


      image


    3. Eemaldage inhalaator suust.


    4. Hoidke hinge kinni 5…10 sekundit või nii kaua kui see on mugav.


    5. Hingake aeglaselt välja.

     • Läbi inhalaatori ei tohi välja hingata.


      • Kui te ei ole kindel, et saate oma annuse nõuetekohaselt, pöörduge apteekri või arsti poole.


   3. Sulgemine


    1. Pange inhalaator tagasi püstiasendisse ja sulgege kate täielikult.

    2. Kontrollige, et annuseloenduri näit oleks vähenenud ühe võrra.


     image


     • Kui te ei ole kindel, kas annuseloenduri näit on pärast inhalatsiooni ühe võrra vähenenud, oodake järgmise plaanipärase annuse manustamiseni ja võtke see nagu tavaliselt. Ärge võtke lisaannust.


    3. Kui peate veel ühe annuse võtma, korrake toiminguid C.1 kuni C.3.


 4. Puhastamine


o Inhalaatorit ei tohi puhastada vee ega muude vedelikega. Hoidke seda kuivana.


Kui te kasutate Trimbowit rohkem, kui ette nähtud

Oluline on manustada arsti soovitatud annus. Ärge ületage määratud annust ilma oma arstiga nõu pidamata.

Kui te kasutate Trimbowit rohkem kui ette nähtud, võivad tekkida lõigus 4 kirjeldatud kõrvaltoimed. Teatage oma arstile, kui olete kasutanud Trimbowit rohkem kui ette nähtud ja kui teil esineb mõni neist sümptomitest. Teie arst võib soovida teha mõned vereanalüüsid.


Kui te unustate Trimbowit kasutada

Kasutage seda kohe, kui teile meenub. Kui järgmise annuse võtmise aeg on lähedal, ärge vahelejäänud

annust võtke. Võtke lihtsalt järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust.


Kui te lõpetate Trimbowi kasutamise

Oluline on Trimbowit kasutada iga päev. Ärge lõpetage Trimbowi kasutamist ega vähendage annust isegi siis, kui teie enesetunne on parem või sümptomid puuduvad. Kui te soovite seda teha, pidage nõu oma arstiga.


Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


   1. Võimalikud kõrvaltoimed


    Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


    Vahetult pärast Trimbowi kasutamist võib esineda hingamisraskuse ja vilistava hingamise süvenemise risk. Seda nimetatakse paradoksaalseks bronhospasmiks (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st). Sellisel juhul lõpetage Trimbowi kasutamine ja kasutage hingamisraskuste ning vilistava hingamise ravimiseks oma kiiretoimelist lõõgastava toimega inhalaatorit. Võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

    Teatage kohe oma arstile:

    • kui teil esineb allergilisi reaktsioone nagu nahaallergiad, nõgestõbi, nahasügelus, nahalööve (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st), nahapunetus, naha või limaskestade turse, eriti silmades, näol, huultel ja kõris (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st);

    • kui teil esineb valu või ebamugavustunnet silmades, ajutist nägemise hägustumist, kui te näete punase silmaga seoses halosid või värvilisi kujutisi. Need võivad olla ägeda suletudnurga glaukoomi nähud (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st).


     Teatage oma arstile, kui teil esinevad Trimbowi kasutamisel mis tahes järgmised kõrvaltoimed, sest need võivad olla kopsuinfektsiooni sümptomid (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

    • palavik või külmavärinad;

    • limaerituse suurenemine, lima värvuse muutused;

    • köha ägenemine või hingamisraskuste süvenemine.


     Võimalikud kõrvaltoimed on loetletud allpool nende esinemissageduse järgi.


     Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

    • kurguvalu

    • vesine või kinnine nina ja aevastamine

    • suu seeninfektsioonid. Suu loputamine või kuristamine veega ja hammaste pesemine kohe pärast inhaleerimist võivad aidata neid kõrvaltoimeid vältida

    • häälekähedus

    • peavalu

    • kuseteede infektsioon


     Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

    • gripp

    • ninakõrvalurgete põletik

    • sügelev, vesine või kinnine nina

    • kõri või söögitoru seeninfektsioonid

    • tupe seeninfektsioonid

    • rahutus

    • värisemine

    • pearinglus

    • maitsetundlikkuse muutused või vähenemine

    • tuimus

    • kõrvapõletik

    • südame ebaühtlane löögisagedus

    • muutused elektrokardiogrammis (südametöö jälgimine)

    • ebatavaliselt kiire südametöö, südame rütmihäired

    • südamepekslemine (tunne nagu südametöös oleks häired)

    • näopunetus

    • verevoolu suurenemine organismi teatud kudedesse

    • astmahoog

    • köha ja märg köha


    • kõriärritus

    • ninaverejooksud

    • neelupunetus

    • suukuivus

    • kõhulahtsisus

    • neelamisraskused

    • iiveldus

    • seedehäired

    • ebamugavustunne kõhus pärast söömist

    • põletav tunne huultel

    • hammaste lagunemine

    • nahalööve, nõgestõbi, nahasügelus

    • suu limaskesta haavandiline või haavanditeta põletik

    • liighigistamine

    • lihasekrambid ja -valu

    • valu kätes või jalgades

    • valu rindkere lihastes, luudes või liigestes

    • väsimus

    • vererõhu tõus

    • vere mõne koostisosa (teatud valgelibled ehk granulotsüüdid, kaalium või kortisool) sisalduse vähenemine

    • vere mõne koostisosa sisalduse suurenemine: glükoos, C-reaktiivne valk, vereliistakute arv, insuliin, vabad rasvhapped või ketoonid

     Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

    • seeninfektsioonid rindkeres

    • söögiisu vähenemine

    • unehäired (magamine liiga lühikest või liiga pikka aega)

    • rõhuv valu rindkeres

    • südamelöökide vahelejätmise või lisandumise tunne, ebatavaliselt aeglane südametöö

    • astma süvenemine


    • vere leke veresoontest ümbritsevatesse kudedesse

    • vererõhu langus

    • nõrkus

    • valu suu tagaosas ja kõris

    • neelupõletik

    • kurgukuivus

    • valulik ja sage urineerimine

    • raskused ja valu urineerimisel

    • neerupõletik


     Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

    • vereliistakuteks nimetatavate vererakkude vähesus veres

    • õhupuudus või hingeldus

    • käte ja jalgade turse

    • kasvupeetus lastel ja noorukitel


     Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

    • nägemise ähmastumine


     Suures annuses inhaleeritavate kortikosteroidide pikaajaline kasutamine võib väga harva avaldada toimet organismile:

    • probleemid neerupealiste töös (neerupealiste supressioon)

    • luu mineraalse tiheduse vähenemine (luude hõrenemine)

    • silmaläätse hägustumine (katarakt)


     Trimbow ei sisalda suures annuses inhaleeritavaid kortikosteroide, kuid teie arst võib soovida aeg-ajalt mõõta teie vere kortisoolisisaldust.


     Suures annuses inhaleeritavate kortikosteroidide pikaajalisel kasutamisel võivad esineda ka järgmised kõrvaltoimed, kuid nende esinemissagedus on praegu teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

    • depressioon

    • muretsemise, närvilisuse, üleerutuse või ärritustunne Need kõrvaltoimed esinevad suurema tõenäosusega lastel.


    Kõrvaltoimetest teatamine

    image

    Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


   2. Kuidas Trimbowit säilitada


    Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


    Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „ EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


    Hoida temperatuuril kuni 25 °C.


    Hoida inhalaator originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult, ja võtta ravimkotikesest välja alles vahetult enne esmast kasutamist.

    Pärast ravimkotikese esmast avamist tuleb ravim 6 nädala jooksul ära kasutada ja seda tuleb hoida kuivas kohas. Märkige ravimkotikese avamise kuupäev välispakendil olevale kleebisele ja kleepige see inhalaatori põhja alla.


    Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


   3. Pakendi sisu ja muu teave Mida Trimbow sisaldab

Toimeained on beklometasoondipropionaat, formoteroolfumaraatdihüdraat ja glükopürroon.


Üks inhaleeritav annus (huulikust väljuv annus) sisaldab 88 mikrogrammi beklometasoondipropionaati, 5 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati ja 9 mikrogrammi glükopürrooni (11 mikrogrammi glükopürroonbromiidina).


Üks mõõdetud annus sisaldab 100 mikrogrammi beklometasoondipropionaati, 6 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati ja 10 mikrogrammi glükopürrooni (12,5 mikrogrammi glükopürroonbromiidina).


Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat (vt lõik 2) ja magneesiumstearaat.


Kuidas Trimbow välja näeb ja pakendi sisu

Trimbow on valge kuni peaaegu valge inhalatsioonipulber.

See tarnitakse valges plastinhalaatoris, mida nimetatakse NEXThaleriks. Sellel on hall huulik ja

inhalatsioonide loendur.

Iga inhalaator on pakendatud kinnisesse kaitsvasse ravimkotikesse.


Trimbow on saadaval pakendites, mis sisaldavad ühte inhalaatorit, ja mitmikpakendites, milles on kaks või kolm inhalaatorit, igas inhalaatoris on 120 inhalatsiooni (120, 240 või 360 inhalatsiooni). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A 43122 Parma Itaalia


Tootja

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via San Leonardo 96 43122 Parma

Itaalia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919


България

Chiesi Bulgaria EOOD

Teл.: + 359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: + 420 261221745

Magyarország Chiesi Hungary Kft. Tel.: + 36-1-429 1060


Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791


Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V. Tel: + 31 88 501 64 00


Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB Tlf: + 46 8 753 35 20


Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: + 30 210 6179763

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919


España

Chiesi España, S.A.U. Tel: + 34 93 494 8000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o. Tel.: + 48 22 620 1421


France

Chiesi S.A.S.

Tél: + 33 1 47688899

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791


Hrvatska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919

România

Chiesi Romania S.R.L. Tel: + 40 212023642


Ireland

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o. Tel: + 386-1-43 00 901


Ísland

Chiesi Pharma AB

Sími: +46 8 753 35 20

Slovenská republika Chiesi Slovakia s.r.o. Tel: + 421 259300060


Italia

Chiesi Italia S.p.A. Tel: + 39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB Puh/Tel: +46 8 753 35 20


Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Τηλ: + 39 0521 2791

Sverige

Chiesi Pharma AB Tel: +46 8 753 35 20


Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

United Kingdom (Northern Ireland)

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791


Infoleht on viimati uuendatud


.