Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

BindRen

Pakendi infoleht: teave patsiendile


BindRen 1 g õhukese polümeerikattega tabletid

kolestilaan


image

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ainuüksi BindRen seda haigusseisundit ei ravi ning teile tuleb määrata teisi ravimeid.


Lapsed ja noorukid

Puuduvad andmed BindReni ohutuse ja efektiivsuse kohta lastel ja noorukitel (alla 18 aasta). BindReni ei tohi lastel ja noorukitel kasutada.


Ravimil on müügiluba lõppenud

Muud ravimid ja BindRen

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Nende hulka kuuluvad ebaregulaarse südamerütmi korrigeerimiseks mõeldud ravimid (näiteks digoksiin), kõrget vererõhku alandavad ravimid (näiteks enalapriilmaleaat), krambivastased

ravimid (näiteks valproehape, fenütoiin, karbamasepiin, lamotrigiin, okskarbasepiin, topiramaat, gabapentiin, vigabatriin, sonisamiid ja levetiratsetaam), levotüroksiin (kasutatakse

kilpnäärmehormooni puuduse raviks), suukaudsed rasestumisvastased ravimid (östrogeen, progestogeen või kombineeritud pillid), immuunsüsteemi pärssivad ravimid (näiteks tsüklosporiin, mükofenolaatmofetiil, takroliimus). Arsti teavitamine on vajalik seetõttu, et arst võib pidada

vajalikuks teie tervisliku seisundi jälgimist, BindReni või teie võetava teise ravimi annuse muutmist või paluda, et te ei võtaks BindReni ja teist ravimit ühel ajal.


Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arstiga. Kui te rasestute või imetate ja teie arst otsustab, et te peate jätkama ravi BindReniga, võib ta paluda teil võtta lisandina ka vitamiine.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine

BindRenil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.


 1. Kuidas BindReni võtta


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Soovitatav algannus on 6–9 g päevas, mis võetakse 2 g või 3 g annustena kolm korda päevas koos toiduga. Teie arst võib otsustada suurendada seda kuni 15 g koguannuseni päevas sõltuvalt fosforisisaldusest teie veres. Kui te ei söö regulaarselt kolm korda päevas, rääkige sellest palun oma arstile.

  Võtke BindRen sisse suu kaudu.

  Tabletid soovitatakse sisse võtta söögi ajal koos vähese koguse veega.

  Teie arst võib soovitada teil peale BindReni võtta lisandina ka kaltsiumi, vitamiini D ja muid vitamiine või ravimeid.


  Kui te peate võtma muid ravimeid, ütleb teie arst teile, kas te saate võtta muid ravimeid BindReniga samal ajal või peate muid ravimeid võtma 1 tund enne või 3 tundi pärast BindReni võtmist. Teie arst võib kaaluda muude teie võetavate ravimite sisalduse mõõtmist teie veres.


  Kui te võtate BindReni rohkem kui ette nähtud

  Kui te võtate liiga palju BindReni, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


  Kui te unustate BindReni võtta

  Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus tavapärasel ajal.


  Kui te lõpetate BindReni võtmise

  Vere suure fosforisisalduse ravi nõuab tavaliselt pikka aega. On tähtis, et jätkaksite BindReni võtmist,

  kuni teie arst teile ravimit määrab, ja peaksite dieeti.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 2. Võimalikud kõrvaltoimed


  Ravimil on müügiluba lõppenud

  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Kõige raskemad kõrvaltoimed on verejooks maost või soolest (aeg-ajalt). See võib avalduda kas värske või muundunud verena okses, või soole verejooksu korral musta värvi väljaheidetena või vereseguste väljaheidetena.


  Kõhukinnisus on sage kõrvaltoime ning kui teil esineb püsiv või raskenev kõhukinnisus, rääkige sellest oma arstile või apteekrile, sest see võib olla soolesulguse esimeseks nähuks.


  BindReni võtvatel patsientidel on täheldatud ka järgmisi kõrvaltoimeid:


  Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st): iiveldus, oksendamine, põletav tunne maos, kõhulahtisus, kõhupuhitus, maovalu ja soolevalu, gaasid, söögiisu vähenemine ja vere madal kaltsiumisisaldus;


  Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st): madal vererõhk, nõrkus, janu, peavalu, pearinglus, värinad, suukuivus, neelamisraskused, muutused maitsetajus, kõrvetised, väljaheite kõvastumine, must väljaheide, mao või soole põletik või valu, sooletegevuse muutused, unetus, sügelus, kuiv nahk, lööve, nõgeslööve, sügelevad punased laigud, vere kogunemine (hematoom) näiteks naha all, liigesevalu, seljavalu, jäsemevalu, lihasvalu või -krambid, paratüreoidhormooni (teatud valk), teatud vererasvade ja maksaensüümide sisalduse suurenemine veres ning madal folaadi (teatud vitamiin) tase;


  Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st): soolesulgus, vitamiini K madal tase, südamelihast verega varustavate veresoonte obstruktsioon ning pahkluude või jäsemete paistetus.


  Kõrvaltoimetest teavitamine

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

  teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

 3. Kuidas BindReni säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, pudeli etiketil või blistril pärast märget „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Blistrid

  See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.


  Pudelid

  See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda ja vältida ravimite juhuslikku sattumist laste kätte.


 4. Pakendi sisu ja muu teave Mida BindRen sisaldab Toimeaine on kolestilaan.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 g kolestilaani.


Teised koostisosad on puhastatud vesi, hüdroksüpropüültselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, hüdrogeenitud riitsinusõli, hüpromelloos, rasvhapete mono-ja diglütseriidide äädikhappe estrid, polüsorbaat 80, šellak, indigokarmiin alumiiniumlakk (E132) ja karnaubavaha.


Kuidas BindRen välja näeb ja pakendi sisu


BindReni tabletid on ovaalse kujuga valged õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on sinise tindiga trükitud „BINDREN”. Need on saadaval blistrites või pudelites, mis on pakitud

45, 99, 198, 270 või 297 tabletti sisaldavatesse karpidesse.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

Dashwood House 69, Old Broad Street London

EC2M 1QS

Ühendkuningriik


Tootja

allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH Hildebrandstr. 12

37081 Göttingen Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


Deutschland, Österreich Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH Willstätterstr. 30

40549 Düsseldorf Saksamaa

Tel: +49 211 - 520 544 33

Faks: +49 211 - 520 544 99


UK, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

Dashwood House 69, Old Broad Street London

EC2M 1QS

Ühendkuningriik

Tel/Tel./ Teл./Tlf/Tél/Sími/Τηλ: +44 (0) 20 7382 9000

medinfo@mt-pharma-eu.com


Infoleht on viimati uuendatud

Ravimil on müügiluba lõppenud

.