Koduleht Koduleht

Sabervel
irbesartan

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Sabe rve l 75 mg õhuke se polüme e rikile ga kae tud table tid

Irbesartaan


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infole hte.

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, naatriumkroskarmelloos ,

Kolloidne veevaba ränidioksiid, hüpromelloos , magneesiumstearaat. Õhuke polümeerikile: hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool 400


Kuidas Sabe rve l välja näe b ja pake ndi sisu

Sabervel 75 mg õhukese polümeerikilega kaetud tabletid on valge nõgus, ümmargune, õhukese

polümeerikattega tablett, 7 mm läbimõõduga


Sabervel 75 mg õhukese polümeerikilega kaetud tablette väljastatakse blisterpakendites 28, 56, 90 või

98 kaupa.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja: Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki, Kreeka

Tootja:

J. Uriach y Compañía, S.A.

Av. Camí Reial, 51-57

ES-08184 – Palau-solità i Plegamans, Barcelona, Hispaania


image

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki, Kreeka


image

Pharmathen International S.A. Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Kreeka


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole


Be lgië/Belgique/Belgien

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 65 067

Lie tuva

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030


България

Pharmathen S.A.

Teл.: +30 210 66 65 067

Luxe mbourg/Luxemburg

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030


Če ská re publika

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Magyarország

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 65 067


Danmark

Portfarma ehf.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Tlf: +354 534 4030

Malta

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067


De utschland

Glenmark Arzneimittel GmbH

Tel: +49 8142 44392 0

Ne de rland

Glenmark Generics B.V.

Tel: 0031 20 5226030


Ee sti (Estonia)

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 65 067


Ελλάδα

Pharmathen Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 66 04 300

Öste rreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067


España

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Polska

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 65 067


France

Pharmathen S.A.

Tél: +30 210 66 65 067

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067


Hrvatska

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

România

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067


Ire land Slove nija

Aspire Pharma Limited Tel: +44(0)1730 234527

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067


Ísland

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030

Slove nská re publika

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067


Italia

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Puh/Tel: +30 210 66 65 067


Κύπρος

C.V. MEDILINE LTD

Τηλ: +357 25761699

Sve rige

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067


Latvija

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030

Unite d Kingdom Aspire Pharma Limited Tel: +44(0)1730 234527


Infole ht on viimati kooskõlastatud


Ravimil on müügiluba lõppenud

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel https://www.ema.europa .eu/