Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Viekirax

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

ombitasviir/paritapreviir/ritonaviir


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Viekirax ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Viekirax’i võtmist

 3. Kuidas Viekirax’i võtta

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Viekirax’i säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Viekirax ja milleks seda kasutatakse


  Viekirax sisaldab toimeaineid ombitasviir, paritapreviir ja ritonaviir. See on viirusvastane ravim, mida kasutatakse täiskasvanutel kroonilise (pikaajalise) C-hepatiidi raviks (see on maksa kahjustav nakkushaigus, mida põhjustab C-hepatiidi viirus).

  Kolme toimeaine kombineeritud mõju pidurdab C-hepatiidi viiruse paljunemist ja uute rakkude

  nakatamist; sedasi eemaldatakse aja jooksul viirus teie verest. Ombitasviir ja paritapreviir blokeerivad kahe valgu tegevust, mis on viirusele paljunemiseks hädavajalikud. Ritonaviir toimib “võimendina”, pikendades paritapreviiri toimeaega teie kehas.


  Viekirax’i tablette võetakse koos teiste viirusvastaste ravimitega nagu dasabuviir ja ribaviriin. Teie arst räägib teile, milliseid teisi ravimeid tuleb koos Viekirax’iga võtta.


  On väga oluline, et te loeksite ka koos Viekirax’iga võetavate teiste viirusvastaste ravimite pakendi infolehti. Kui teil on mis tahes küsimusi oma ravimite kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 2. Mida on vaja teada enne Viekirax’i võtmist Viekirax’i ei tohi võtta

  • Kui olete ombitasviiri, paritapreviiri, ritonaviiri või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

  • Kui teil on mingi muu mõõdukas või raske maksahaigus lisaks C-hepatiidile.

  • Kui te võtate mõnda alljärgnevas tabelis olevat ravimit, kuna tekkida võivad tõsised või eluohtlikud toimed, kui Viekirax’i võetakse koos nende ravimitega. Need ravimid võivad mõjutada Viekirax’i toimet ja Viekirax võib mõjutada nende teiste ravimite toimet.


   Ravimid, mida ei tohi võtta koos Viekirax’iga

   Ravim või toimeaine

   Ravimi võtmise eesmärk

   alfusosiin

   suurenenud eesnäärme ravi


   amiodaroon, disopüramiid, dronedaroon

   kasutatakse südame rütmihäirete korrigeerimiseks

   astemisool, terfenadiin

   allergia sümptomite ravi. Need ravimid võivad olla saadaval ilma retseptita.

   atorvastatiin, lovastatiin, simvastatiin, lomitapiid

   vere kolesteroolitaseme langetamiseks

   karbamasepiin, fenütoiin, fenobarbitaal

   epilepsia raviks

   tsisapriid

   teatud maoprobleemide leevendamiseks

   klaritromütsiin, fusidiinhape, rifampitsiin, telitromütsiin

   bakteriaalsete infektsioonide raviks

   kolhitsiin patsientidel, kellel on tõsised probleemid maksa või neerudega

   podagra raviks

   konivaptaan

   vere naatriumisisalduse normaliseerimiseks

   efavirens, etraviriin, lopinaviir/ritonaviir, sakvinaviir, tipranaviir, nevirapiin, indinaviir, kobitsistaat

   HIV infektsiooni raviks

   apalutamiid, ensalutamiid

   eesnäärme vähi raviks

   ergotamiin, divesinikergotamiin

   migreeni peavalude raviks

   ergonoviin, metüülergometriin

   kasutatakse sünnitusel

   etünüülöstradiooli sisaldavad preparaadid, nt enamus rasestumisvastastest tablettidest ja tuperõngad, mida kasutatakse rasestumisest hoidumiseks

   raseduse vältimine

   itrakonasool, ketokonasool, posakonasool, vorikonasool

   seeninfektsioonide raviks

   midasolaam, triasolaam (kui võetakse suukaudselt)

   ärevuse või unehäirete raviks

   mitotaan

   neerupealiste pahaloomuliste kasvajate sümptomite raviks

   pimosiid, lurasidoon

   skisofreenia raviks

   kvetiapiin

   skisofreenia, bipolaarse häire ja raske depressiooni raviks

   kinidiin

   kasutatakse südame rütmihäirete korrigeerimiseks või malaaria raviks

   ranolasiin

   kroonilise stenokardia (rindkere valu) raviks

   salmeterool

   astma raviks

   sildenafiil

   kui kasutatakse südame ja kopsude häire raviks, mida nimetatakse pulmonaalseks arteriaalseks hüpertensiooniks

   liht-naistepuna ürt (Hypericum perforatum)

   taimne ravim ärevuse ja mõõduka depressiooni raviks. See ravim on saadaval ilma retseptita.

   tikagreloor

   trombide tekke vältimiseks


   Ärge võtke Viekirax’i, kui miski ülalmainitust kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, pidage enne Viekirax’i võtmist nõu oma arsti või apteekriga.


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Enne Viekirax’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

   • kui teil on mingi muu raske maksahaigus lisaks C-hepatiidile;

   • kui teil on praegu või on varem olnud B-hepatiidi viirusinfektsioon, sest teie arst soovib teid sel juhul hoolikamalt jälgida;

   • kui teil on diabeet. Kui olete alustanud ravi Viekirax’iga, võite vajada vere glükoosisisalduse

    põhjalikumat jälgimist ja/või diabeediravimite kohandamist. Mõnel diabeediga patsiendil on pärast ravi alustamist selliste ravimitega nagu Viekirax tekkinud hüpoglükeemia (vere glükoosisisalduse vähenemine).


    Kui võtate Viekirax’i koos dasabuviiriga, rääkige oma arstile, kui teil on mõni järgmistest sümptomitest, sest need võivad viidata maksaprobleemide halvenemisele:

   • iiveldus, oksendamine või söögiisu kadumine

   • märkate, et teie nahk või silmad on muutunud kollaseks

   • teie uriin on tumedam kui tavaliselt

   • segasus

   • märkate, et teie kõhupiirkond on paisunud


    Kui miski ülalmainitust kehtib teie kohta (või kui te ei ole kindel), pidage enne Viekirax’i võtmist nõu oma arsti või apteekriga.


    Rääkige oma arstile, kui teil on olnud depressioon või psühhiaatriline haigus. Mõnedel seda ravimit võtnud patsientidel on teatatud depressioonist, sealhulgas enesetapumõtetest ja suitsidaalsest käitumisest. Eeskätt teatati nendest nähtudest patsientidel, kellel oli varem olnud depressioon või psühhiaatriline haigus või patsientidel, kes võtsid koos selle ravimiga ribaviriini. Teie või teie hooldaja peate otsekohe teavitama arsti mis tahes muutustest käitumises või meeleolus ja kõigist suitsiidimõtetest, mis teil võivad tekkida.


    Vereanalüüsid

    Teie arst teeb teile enne ravi, ravi ajal ja pärast ravi Viekirax’iga vereanalüüse. Selle alusel saab ta:

    • otsustada, milliseid teisi ravimeid peate te koos Viekirax’iga võtma ning kui kaua.

    • olla kindel, et teie ravi toimis ning teil ei ole enam C-hepatiidi viirust.

    • kontrollida Viekirax’i või teiste viirusvastaste ravimite, mida arst teile koos Viekirax’iga kasutamiseks välja kirjutas (nt dasabuviir ja ribaviriin), kõrvaltoimeid.


   Lapsed ja noorukid

   Ärge andke Viekirax’i lastele ja alla 18-aastastele noorukitele. Viekirax’i kasutamist lastel ja noorukitel ei ole uuritud.


   Muud ravimid ja Viekirax

   Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.


   Mõnda ravimit ei tohi võtta koos Viekirax’iga. Vt tabelit “Ravimid, mida ei tohi võtta koos Viekirax’iga” eespool.


   Teatage enne Viekirax’i võtmist oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda alljärgnevas tabelis olevat ravimit. Teie arst peab võibolla teil nende ravimite annuseid muutma. Enne Viekirax’i võtmist rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate ka hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. Vt allpool lõiku „Raseduse vältimine“.


   Ravimid, millest peate enne Viekirax’i võtmist teada andma

   Ravim või toimeaine

   Ravimi võtmise eesmärk

   alprasolaam, diasepaam

   ärevuse, paanikahoogude ja unehäirete raviks

   tsüklosporiin, everoliimus, siroliimus, takroliimus

   immuunsüsteemi allasurumiseks

   tsüklobensapriin, karisoprodool

   lihasspasmide korral

   kolhitsiin patsientidele, kelle neeru- ja maksafunktsiooni analüüside tulemused on korras

   podagra või perekondliku Vahemere palaviku raviks

   digoksiin, amlodipiin, nifedipiin, valsartaan, diltiaseem, verapamiil, kandesartaan, losartaan

   südameprobleemide või kõrgenenud vererõhu raviks

   enkorafeniib

   nahavähi raviks

   furosemiid

   kehasse kogunenud liigse vedeliku korral

   fostamatiniib

   trombotsüütide arvu vähenemise korral

   hüdrokodoon

   valu korral

   levotüroksiin

   kilpnäärme probleemide raviks

   rilpiviriin, darunaviir, atasanaviir

   HIV infektsiooni raviks

   omeprasool, lansoprasool, esomeprasool

   maohaavandite ja muude maoprobleemide raviks

   ibrutiniib, imatiniib

   teatud verevähi raviks

   fluvastatiin, pitavastatiin, pravastatiin, rosuvastatiin

   vere kolesteroolitaseme langetamiseks

   dabigatraan

   vere vedeldamiseks

   feksofenadiin

   heinanohu raviks

   s-mefenütoiin

   epilepsia raviks

   sulfasalasiin

   põletikulise soolehaiguse raviks

   repagliniid

   vere glükoositaseme langetamiseks

   erütromütsiin

   bakteriaalsete infektsioonide raviks

   steroidid või kortikosteroidid (nt flutikasoon)

   paljude erinevate seisundite ravi, sh tõsised haigused ja allergiad

   trasodoon

   ärevuse ja depressiooni raviks

   varfariin ja teised sarnased ravimid, mida nimetatakse K-vitamiini antagonistideks*

   vere vedeldamiseks

   *Arstil võib olla vaja suurendada vereanalüüside sagedust, et kontrollida teie verehüübivust.


   Kui miski ülalmainitust kehtib teie kohta (või kui te ei ole kindel), pidage enne Viekirax’i võtmist nõu oma arsti või apteekriga.


   Rasedus ja raseduse vältimine


   Viekirax’i toime raseduse ajal on teadmata. Viekirax’i ei tohi kasutada raseduse ajal ega rasestumisvõimelistel naistel, kes ei kasuta tõhusat rasestumisvastast kaitset.


   • Teie või teie partner peate ravi ajal kasutama tõhusat rasestumisvastast meetodit. Koos Viekirax’iga ei tohi kasutada etünüülöstradiooli sisaldavaid rasestumisvastaseid ravimeid. Küsige oma arstilt, milline on teile sobivaim rasestumisvastane meetod.


    Erilised ettevaatusabinõud on vajalikud juhul, kui Viekirax’i võetakse koos ribaviriiniga. Ribaviriin võib põhjustada raskeid väärarenguid. Ribaviriin püsib organismis kaua aega pärast ravi lõpetamist ja seetõttu tuleb tõhusat rasestumisvastast meetodit kasutada nii ravi ajal kui ka teatud aja jooksul pärast ravi.

    • Kui ribaviriini manustatakse naispatsiendile, kes rasestub, esineb oht väärarengute tekkeks.


    • Väärarengute risk võib esineda ka juhul, kui ribaviriini võtab meespatsient, kelle naissoost partner rasestub.


    • Lugege väga hoolikalt lõiku „Raseduse vältimine“ ribaviriini pakendi infolehes. Tähtis on, et seda informatsiooni loeksid nii mehed kui naised.


    • Kui te rasestute või teie partner rasestub ravi ajal Viekirax’i ja ribaviriiniga või sellele järgnevate kuude jooksul, peate otsekohe ühendust võtma oma arstiga.


     Imetamine

     Ärge imetage Viekirax’i võtmise ajal. Ei ole teada, kas Viekirax’i toimeained (ombitasviir, paritapreviir ja ritonaviir) erituvad rinnapiima.


     Autojuhtimine ja masinatega töötamine

     Mõnedel patsientidel on esinenud suurt väsimust Viekirax’i võtmisel koos teiste C-hepatiidi infektsiooni raviks määratud ravimitega. Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, kui te tunnete, et olete väsinud.


 3. Kuidas Viekirax’i võtta


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Viekirax’i tablette võetakse tavaliselt koos teiste viirusvastaste ravimitega, nt dasabuviiri ja ribaviriiniga.


  Kui palju võtta

  Soovitatav annus on võtta kaks tabletti korraga hommikul.


  Kuidas võtta

  • Võtke tabletid hommikul koos toiduga. Toidu tüüp ei ole oluline.

  • Neelake tabletid alla tervelt koos veega.

  • Ärge närige, purustage ega poolitage tablette, sest neil võib olla mõru maitse.


   Kui kaua Viekirax’i võtta

   Te peate võtma Viekirax’i 8, 12 või 24 nädalat. Teie arst ütleb teile, kui kaua teie ravi kestab. Ärge lõpetage Viekirax’i võtmist, kui arst ei ole teile seda öelnud. On väga oluline, et te teeksite läbi täieliku ravikuuri. See annab ravimitele parimad võimalused C-hepatiidi viiruse infektsiooni hävitamiseks.


   Kui te võtate Viekirax’i rohkem, kui ette nähtud

   Kui te võtate kogemata soovitatavast suurema annuse, võtke otsekohe ühendust oma arstiga või minge lähimasse haiglasse. Võtke ravimi karp kaasa, et teil oleks lihtsam kirjeldada, mida te olete sisse võtnud.


   Kui te unustate Viekirax’i võtta

   On oluline, et selle ravimi ükski annus ei jääks võtmata. Kui teil jäi annus võtmata ning:

  • järgmise annuse võtmiseni on aega rohkem kui 12 tundi – võtke võtmata jäänud annus koos toiduga niipea kui võimalik.

  • järgmise annuse võtmiseni on aega vähem kui 12 tundi – ärge võtke võtmata jäänud annust.

   Võtke järgmine annus koos toiduga tavapärasel ajal.

   Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

   Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Lõpetage Viekirax’i võtmine ning kontakteeruge koheselt oma arstiga kui esineb mõni järgnevaist kõrvaltoimetest:


  Viekirax’i koos dasabuviiriga või ilma ja koos ribaviriiniga või ilma võtmisel esinevad kõrvaltoimed:


  Sagedus teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

  • Tõsised allergilised reaktsioonid, mis võivad väljenduda järgnevalt:

   • Raskused hingamisel või neelamisel

   • Pearinglus või peapööritus, mis võib olla tingitud madalast vererõhust

   • Näo, huulte, keele või kõri turse

   • Naha lööve ja sügelus


  • Maksaprobleemide halvenemine. Sümptomid võivad olla:

   • Iiveldus, oksendamine või söögiisu kaotus

   • Märkate naha või silmade muutumist kollaseks

   • Teie uriin on tavalisest tumedam

   • Segasus

   • Märkate paistetust kõhupiirkonnas


    Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

    Teatage oma arstile või apteekrile, kui te märkate ükskõik millist alljärgnevat kõrvaltoimet. Viekirax’i koos dasabuviiriga võtmisel esinevad kõrvaltoimed:

    Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

   • Sügelus.


    Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

   • Nahakihtide turse, mis võib tekkida ükskõik millises kehapiirkonnas, kaasa arvatud näo-, keele- või neelupiirkonnas ning põhjustada neelamis- või hingamisraskust (angioödeem).


    Viekirax’i koos dasabuviiri ja ribaviriiniga võtmisel esinevad kõrvaltoimed: Väga sage: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

   • Väsimustunne

   • Iiveldus

   • Sügelus

   • Unehäired (unetus)

   • Nõrkustunne või energia puudus (asteenia)

   • Kõhulahtisus


    Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

   • Aneemia (punaste vererakkude madal arv)

   • Oksendamine


    Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

   • Dehüdratsioon


    Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

   • Nahakihtide turse, mis võib tekkida ükskõik millises kehapiirkonnas, kaasa arvatud näo-, keele- või neelupiirkonnas ning põhjustada neelamis- või hingamisraskust (angioödeem)


    Kõrvaltoimetest teatamine

    Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt Vlisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas Viekirax’i säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Viekirax sisaldab

171) ja punane raudoksiid (E 172).


Kuidas Viekirax välja näeb ja pakendi sisu

Viekirax’i tabetid on roosad piklikud õhukese polümeerikattega tabletid mõõtmetega 18,8 mm x 10,0 mm, millele on märgitud ‘AV1’. Viekirax’i tabletid on pakendatud fooliumblistritesse, mis sisaldavad 2

tabletti. Ühes karbis on 56 tabletti (hulgipakend 4 sisemise karbiga, ühes 14 tabletti).


Müügiloa hoidja ja tootja

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Knollstrasse

67061 Ludwigshafen Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

AbbVie SA

Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva

AbbVie UAB

Tel: +370 5 205 3023

България

АбВи ЕООД

Тел.: +359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg AbbVie SA Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 10 477811


Česká republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +420 233 098 111

Magyarország

AbbVie Kft.

Tel.: +36 1 455 8600


Danmark

AbbVie A/S

Tlf: +45 72 30-20-28

Malta

V.J.Salomone Pharma Limited Tel: +356 22983201


Deutschland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland

AbbVie B.V.

Tel: +31 (0)88 322 2843


Eesti

AbbVie OÜ

Tel: +372 623 1011

Norge

AbbVie AS

Tlf: +47 67 81 80 00


Ελλάδα

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich

AbbVie GmbH

Tel: +43 1 20589-0


España

AbbVie Spain, S.L.U. Tel: +34 91 384 09 10

Polska

AbbVie Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 372 78 00


France

AbbVie

Tél: +33 (0)1 45 60 13 00

Portugal

AbbVie, Lda.

Tel: +351 (0)21 1908400


Hrvatska

AbbVie d.o.o.

Tel: +385 (0)1 5625 501

România

AbbVie S.R.L.

Tel: +40 21 529 30 35


Ireland

AbbVie Limited

Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o. Tel: +386 (1)32 08 060


Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +421 2 5050 0777


Italia

AbbVie S.r.l.

Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland

AbbVie Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200


Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Sverige

AbbVie AB

Τηλ: +357 22 34 74 40 Tel: +46 (0)8 684 44 600


Latvija

AbbVie SIA

Tel: +371 67605000

United Kingdom (Northern Ireland) AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Tel: +44 (0)1628 561090


Infoleht on viimati uuendatud

.


IV LISA


TEADUSLIKUD JÄRELDUSED JA MÜÜGILUBADE TINGIMUSTE MUUTMISE ALUSED

Teaduslikud järeldused


Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet ülalmainitud ravimi(te) kohta mittesekkuva PASS-uuringu lõpparuande baasil, on inimravimite komitee teaduslikud järeldused järgmised:


Vaatlusuuring ja süstemaatiline ülevaade/metaanalüüs ei näidanud hepatotsellulaarse kartsinoomi kordumise riski suurenemist patsientidel, keda raviti otsese toimega viirusvastaste ravimitega. Uuringu DAA-PASS kohustus loetakse täidetuks ja vastavad tooted tuleks täiendava järelevalve all olevate ravimite nimekirjast eemaldada.


Seetõttu leidis ravimiohutuse riskihindamise komitee, võttes arvesse PASS uuringu lõpparuandes olevaid andmeid, et tooteinfo muutmine on õigustatud.


Inimravimite komitee nõustub ravimiohutuse riskihindamise komitee teaduslike järeldustega.


Müügiloa (müügilubade) tingimuste muutmise alused


Ülalmainitud ravimi(te) kohta tehtud teaduslike järelduste põhjal on inimravimite komitee arvamusel, et ülalmainitud toimeaineid sisaldava(te) ravimpreparaadi (ravimpreparaatide) kasu/riski suhe ei muutu, kui ravimiteabes tehakse soovitatud muudatused.


Inimravimite komitee soovitab muuta müügiloa (müügilubade) tingimusi.