Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Benlysta

image

Pakendi infoleht: teave kasutajale Benlysta 200 mg süstelahus pen-süstlis belimumab

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.


Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Benlysta ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Benlysta kasutamist

 3. Kuidas Benlysta’t kasutatakse

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Benlysta’t säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave

Pen-süstli üksikasjalik kasutusjuhend


 1. Mis ravim on Benlysta ja milleks seda kasutatakse


  Naha alla süstitav Benlysta on ravim, mida kasutatakse luupuse (süsteemne erütematoosne luupus, SLE) raviks täiskasvanutel (18-aastastel ja vanematel), kelle haigus on tavaravile vaatamata siiski väga aktiivne. Benlysta’t kasutatakse ka koos teiste ravimitega aktiivse luupusnefriidiga (luupusest põhjustatud neerupõletik) täiskasvanute raviks.


  Luupus on haigus, mille puhul immuunsüsteem (immuunsüsteem võitleb infektsioonide vastu) ründab organismi enda rakke ja kudesid, põhjustades põletikku ja organkahjustust. Haigus võib haarata peaaegu iga elundi organismis ning arvatakse, et sellega on seotud teatud tüüpi valged verelibled, mida nimetatakse B-rakkudeks.


  Benlysta sisaldab belimumabi (monoklonaalne antikeha). See vähendab B-rakkude arvu teie veres, blokeerides BLyS’iks nimetatud valgu toime. See valk aitab B-rakkudel kauem elada ning luupusega inimestel on selle tase kõrge.


  Benlysta’t manustatakse koos luupuse tavaraviga.


 2. Mida on vaja teada enne Benlysta kasutamist Benlysta’t ei tohi kasutada:

  • kui olete belimumabi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes

   allergiline.


   Kui see võib kehtida teie kohta, küsige nõu oma arstilt.

   Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Enne Benlysta kasutamist pidage nõu oma arstiga:


  • kui teil on praegu esinev või pikaajaline infektsioon või esineb sageli infektsioone. Arst otsustab, kas teile võib Benlysta’t manustada.

  • kui teil on vaktsineerimine plaanis või teid on viimase 30 päeva jooksul vaktsineeritud.

   Mõningaid vaktsiine ei tohi manustada vahetult enne Benlysta-ravi või ravi ajal.

  • kui teie luupus on haaranud närvisüsteemi.

  • kui olete HIV-positiivne või teil on madal immuunglobuliinide tase.

  • kui te põete või olete põdenud B- või C-hepatiiti.

  • kui teile on tehtud elundisiirdamine või luuüdi või tüvirakkude siirdamine.

  • kui teil on olnud vähk.

   Kui midagi eespool loetletust võib kehtida teie kohta, rääkige sellest oma arstile. Depressioon ja suitsiid

   Benlysta’ga ravi ajal on teatatud depressioonist, suitsiidimõtetest ja –katsetest, kaasa arvatud suitsiidist. Öelge oma arstile, kui teil on neid seisundeid esinenud. Kui teil tekivad mis tahes ajal uued

   või süvenevad sümptomid:


   võtke otsekohe ühendust oma arstige või pöörduge haiglasse.


   Kui tunnete masendust või teil esinevad enesevigastamise või enesetapumõtted, rääkige sellest sugulase või lähedase sõbraga ning paluge neil lugeda käesolevat infolehte. Võite paluda, et nad ütleksid teile, kui on mures teie meeleolu või käitumise muutuste pärast.


   Pöörake tähelepanu olulistele sümptomitele

   Immuunsüsteemi mõjutavaid ravimeid saavatel inimestel võib olla suurem risk infektsioonide, sealhulgas progresseeruvaks multifokaalseks leukoentsefalopaatiaks (progressive multifocal leukoencephalopathy, PML) nimetatud harvaesineva, kuid tõsise ajuinfektsiooni tekkeks.


   Lugege teavet „Suurem ajuinfektsiooni tekkeoht“ käesoleva infolehe lõigus 4.


   Selle ravimi jälgitavuse parandamiseks peate teie ja teie tervishoiutöötaja kirja panema Benlysta partii numbri. See teave on soovitatav kirja panna selleks puhuks, kui teilt seda edaspidi küsitakse.


   Lapsed ja noorukid

   Ärge manustage naha alla süstitavat Benlysta’t lastele või noorukitele vanuses alla 18 aasta.


   Muud ravimid ja Benlysta


   Teatage oma arstile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.


   Eriti tähtis on arstile teatada sellest, kui te saate ravi immuunsüsteemi mõjutavate ravimitega, sealhulgas ükskõik milline B-rakke mõjutav ravim (kasutatakse vähi või põletikuliste haiguste raviks).


   Selliste ravimite kombineerimine Benlysta’ga võib nõrgestada teie immuunsüsteemi. Selle tagajärjel võib suureneda risk raske infektsiooni tekkeks.


   Rasedus ja imetamine


   Rasestumisvastane kaitse rasestumisvõimelistel naistel


  • Kasutage tõhusat rasestumisvastast meetodit Benlysta-ravi ajal ja vähemalt 4 kuud pärast viimase annuse manustamist.

   Rasedus


   Benlysta’t ei soovitata tavaliselt raseduse ajal kasutada.


  • Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, rääkige sellest oma arstile.

   Arst otsustab, kas te võite Benlysta’t kasutada.

  • Kui te rasestute Benlysta-ravi ajal, teavitage sellest oma arsti.


   Imetamine


   Kui te toidate last rinnaga, teavitage sellest oma arsti. On tõenäoline, et Benlysta võib erituda rinnapiima. Arst arutab teiega, kas peaksite rinnaga toitmise ajal lõpetama ravi Benlysta’ga või kas peaksite lõpetama rinnaga toitmise.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Benlysta võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis võivad mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.


   Benlysta sisaldab naatriumi

   See ravim sisaldab alla 1 mmol (23 mg) naatriumi annuse kohta, see tähendab praktiliselt

   „naatriumivaba“.


 3. Kuidas Benlysta’t kasutatakse


  Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Küsige nõu oma arsti või apteekri käest, kui te pole milleski kindel.


  Benlysta’t tuleb süstida naha alla ühel ja samal nädalapäeval.

  Kui palju ravimit kasutada Täiskasvanud (alates 18 aasta vanusest) Süsteemne erütematoosne luupus (SLE)

  Soovitatav annus on 200 mg (ühe pen-süstli kogu sisu) üks kord nädalas.


  Luupusnefriit

  Soovitatav annus võib erineda. Arst määrab teile sobiva annuse, mis on kas:


  • 200 mg (ühe pen-süstli kogu sisu) üks kord nädalas


   või


  • 400 mg (kahe pen-süstli kogu sisu ühel päeval) üks kord nädalas 4 nädala jooksul. Pärast seda on soovitatav annus 200 mg (ühe pen-süstli kogu sisu) üks kord nädalas.


   Kui soovite muuta ravimi manustamise päeva

   Manustage annus uuel päeval (isegi kui eelmise annuse manustamisest on möödas vähem kui nädal). Sellest päevast alates järgige uut iganädalast manustamisskeemi.


   Benlysta süstimine

   Arst või meditsiiniõde näitab teile või teie hooldajale, kuidas Benlysta’t süstida. Esimese süsti tegemist Benlysta pen-süstlist jälgib arst või meditsiiniõde. Pärast seda, kui teid on õpetatud

   pen-süstlit kasutama, otsustab arst või meditsiiniõde, kas te võite ise ravimi süstida või seda võib teha

   teie hooldaja. Arst või meditsiiniõde ütleb teile ka seda, millistele nähtudele ja sümptomitele tuleb

   Benlysta kasutamise ajal tähelepanu pöörata, sest tekkida võivad tõsised allergilised reaktsioonid (vt

   „Allergilised reaktsioonid“ lõigus 4).


   Te süstite Benlysta’t naha alla kõhu- või reiepiirkonnas.


   Benlysta subkutaanset süstelahust ei tohi süstida veeni (intravenoosselt). Pen-süstli kasutusjuhend on toodud käesoleva infolehe lõpus.

   Kui te kasutate Benlysta’t rohkem kui ette nähtud

   Kui see juhtub, võtke otsekohe ühendust oma arsti või meditsiiniõega, kes jälgib teid kõrvaltoimete nähtude või sümptomite suhtes ning vajadusel ravib neid sümptomeid. Võimalusel näidake neile ravimi pakendit või käesolevat infolehte.


   Kui te unustate Benlysta’t kasutada

   Süstige unustatud annus niipea, kui see teile meelde tuleb. Seejärel järgige tavapärast üks kord nädalas manustamisskeemi või alustage uut iganädalast manustamisskeemi alates päevast, mil te süstite unustatud annuse.

   Kui te ei märka, et olete unustanud annuse manustamata ja käes on juba järgmise annuse manustamise aeg, siis lihtsalt süstige järgmine annus nagu kavandatud.


   Benlysta’ga ravi lõpetamine

   Teie arst otsustab, kas on vaja lõpetada Benlysta kasutamine.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Allergilised reaktsioonid – te vajate kohest arstiabi

  Benlysta võib põhjustada süstimisega seotud reaktsiooni või allergilist (ülitundlikkus)reaktsiooni. Need on sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10st), mis võivad mõnikord olla rasked (aeg-ajalt, kuni ühel inimesel 100st) ja isegi eluohtlikud. Rasked reaktsioonid tekivad suurema tõenäosusega Benlysta esimesel või teisel ravipäeval, kuid võivad avalduda ka mitmeid päevi hiljem.


  Kui teil tekib mõni järgmistest allergilise või süstimisega seotud reaktsiooni sümptomitest, teavitage sellest otsekohe oma arsti või meditsiiniõde või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda:

  • näo, huulte, suu või kõri turse;

  • vilistav hingamine, hingamisraskus või õhupuudus;

  • lööve;

  • ümbritsevast nahapinnast kõrgemad sügelevad muhud ehk nõgestõbi.


   Harva võivad hiljem tekkida ka kergemad reaktsioonid, tavaliselt 5...10 päeva pärast süsti.

   Need hõlmavad selliseid sümptomeid, nagu lööve, iiveldus, väsimus, lihasevalud, peavalu või näo turse.

   Kui teil tekivad loetletud sümptomid, eriti kui samaaegselt esineb kaks või enam sümptomit:

   rääkige sellest oma arstile või meditsiiniõele.


   Infektsioonid

   Benlysta toimel võivad teil suurema tõenäosusega tekkida infektsioonid, sealhulgas kuseteede ja hingamisteede infektsioonid. Neid esineb väga sageli ja need võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel

   10st. Mõned infektsioonid võivad olla tõsised ja aeg-ajalt lõppeda surmaga.


   Kui teil tekib mõni järgmistest infektsiooninähtudest:

  • palavik ja/või külmavärinad;

  • köha, hingamisraskused;

  • kõhulahtisus, oksendamine;

  • põletustunne urineerimisel, sage urineerimine;

  • soe, punetav või valulik nahk või nahahaavandid,


   teavitage sellest otsekohe oma arsti või meditsiiniõde.


   Depressioon ja suitsiid

   Benlysta’ga ravi ajal on teatatud depressioonist, suitsiidimõtetest ja –katsetest. Depressioon võib tekkida kuni ühel inimesel 10st, suitsiidimõtted ja –katsed kuni ühel inimesel 100st. Kui tunnete masendust, teil esinevad enesevigastamise või muud murettekitavad mõtted või kui te olete depressioonis ja tunnete ennast halvemini või teil tekivad uued sümptomid:

   võtke otsekohe ühendust oma arstiga või pöörduge haiglasse. Suurem ajuinfektsiooni tekkeoht

   Immuunsüsteemi nõrgestavad ravimid, nagu Benlysta, võivad suurendada riski harvaesineva, kuid

   tõsise ja eluohtliku ajuinfektsiooni tekkeks, mille nimetus on progresseeruv multifokaalne leukoentsefalopaatia (PML).


   PML-i sümptomid on:

  • mälukaotus;

  • mõtlemishäired;

  • kõnehäired või kõndimisraskused;

  • nägemise kaotus.


   Teavitage oma arsti otsekohe sellest, kui teil esinevad mõned loetletud sümptomitest või sarnased probleemid, mis on püsinud mitu päeva.


   Kui teil esinesid need sümptomid juba enne Benlysta’ga ravi alustamist:


   Teavitage oma arsti otsekohe kõikidest nende sümptomite muutustest.

   Muud võimalikud kõrvaltoimed: Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

   Need võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10st:

  • bakteriaalsed infektsioonid (vt „Infektsioonid“ eespool);

  • iiveldus, kõhulahtisus.


   Sageli esinevad kõrvaltoimed

   Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10st:

  • kõrge kehatemperatuur ehk palavik;

  • madal valgete vereliblede arv (seda näitab vereanalüüs);

  • nina-, neelu- või mao- ja soolepõletik;

  • valu kätes või jalgades;

  • migreen;

  • süstekoha reaktsioonid, näiteks lööve, naha punetus, sügelus või turse Benlysta süstimise kohas.


   Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

   Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 100st:

  • sügelev, ümbritsevast nahapinnast kõrgem lööve (nõgestõbi), nahalööve.


   Kõrvaltoimetest teatamine

   image

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

 5. Kuidas Benlysta’t säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „Kõlblik kuni“ (EXP). Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida külmkapis (2 °C...8 °C). Mitte lasta külmuda.

  Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.


  Üksikut Benlysta pen-süstlit võib hoida toatemperatuuril (kuni 25 °C) maksimaalselt 12 tundi, kui see on kaitstud valguse eest. Pärast külmkapist väljavõtmist tuleb pen-süstel ära kasutada 12 tunni jooksul või minema visata.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Benlysta sisaldab Toimeaine on belimumab.

Üks 1 ml pen-süstel sisaldab 200 mg belimumabi.


Teised koostisosad on arginiinvesinikkloriid, histidiin, histidiinmonovesinikkloriid, polüsorbaat 80, naatriumkloriid, süstevesi. Lisateave vt „Oluline teave Benlysta koostise kohta“ lõigus 2.


Kuidas Benlysta välja näeb ja pakendi sisu

Benlysta on saadaval 1 ml värvitu kuni kergelt kollaka lahusena ühekordselt kasutatavas pen-süstlis. Saadaval 1 või 4 pen-süstlit sisaldavate pakenditena või 12 pen-süstlit (kolme 4 pen-süstliga pakendit)

sisaldavate mitmikpakenditena.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja


GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 12 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Iirimaa


Tootja


GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A Strada Provinciale Asolana, 90

43056 San Polo di Torrile

Parma

Itaalia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00


България

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Teл.: + 359 80018205

Magyarország

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel.: + 36 80088309


Česká republika GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 356 80065004


Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Nederland GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)33 2081100


Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00


Eesti

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 372 8002640

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com


Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

Polska

GSK Services Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000


España GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 900 202 700

es-ci@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com


France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 40 800672524


Hrvatska

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel:+ 385 800787089

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 386 80688869

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenská republika GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 421 800500589


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30


Italia

GlaxoSmithKline S.p.A. Tel: + 39 (0)45 7741111

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com


Κύπρος

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Τηλ: + 357 80070017

United Kingdom (Northern Ireland) GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com


Latvija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 371 80205045


Lietuva

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 370 80000334


Infoleht on viimati uuendatud


.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pen-süstli üksikasjalik kasutusjuhend


Üks kord nädalas


Järgige allpool toodud juhiseid pen-süstli õige kasutamise kohta. Juhiste mittejärgimine võib mõjutada pen-süstli õiget tööd. Lisaks õpetatakse teile, kuidas pen-süstlit kasutada.


Benlysta on ette nähtud ainult naha alla (subkutaanseks) manustamiseks.


Selle ravimi jälgitavuse parandamiseks peate teie ja teie tervishoiutöötaja kirja panema Benlysta partii numbri. See teave on soovitatav kirja panna selleks puhuks, kui teilt seda edaspidi küsitakse.


Säilitamine 1. Äraviskamine ja kontroll


  Kasutatud pen-süstli minema viskamine


  • Ärge pange auguga korki tagasi pen-süstlile.


  • Visake kasutatud pen-süstel ja auguga kork tihedalt sulguva kaanega konteinerisse.


  • Küsige arstilt või apteekrilt, kuidas kasutatud pen-süstel või kasutatud pen-süstleid sisaldav konteiner õigesti minema visata.


  • Ärge kasutatud pen-süstlit korduvkasutage ega visake seda või kasutatud pen-süstleid sisaldavat konteinerit olmejäätmete hulka.


   Süstekoha kontrollimine


   Süstekohas võib olla veidi verd.


  • Vajadusel suruge vastu süstekohta vatitampoon või marlipadjake.

  • Ärge süstekohta hõõruge.