Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Telmisartan Teva Pharma

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Telmisartan Teva Pharma 20 mg tabletid

Telmisartaan


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Telmisartan Teva Pharma välja näeb ja pakendi sisu


Telmisartan Teva Pharma 20 mg tabletid on valged kuni valkjad ovaalse kujuga tabletid; tableti ühele küljele on märgitud number „93“. Tableti teisele küljele on märgitud number „7458“.


Telmisartan Teva Pharma on saadaval lahti kooritavates perforeeritud üheannuselistes blistrites ja alumiinium-alumiinium perforeeritud üheannuseliste blistrites, mis sisaldavad 14x1, 28x1, 30x1, 40x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 tabletti mõlemat tüüpi blistris. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Palun pange tähele, et juhised tableti eemaldamiseks blisterribalt on toodud lahti kooritavate blistrite karbil.

Telmisartan Teva Pharma on saadaval ka 28 või 30 tabletti sisaldavates alumiinium-alumiinium blisterpakkides.


Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem Holland


Tootja:


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company H-4042 Debrecen

Pallagi út 13 Ungari


Või:


Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA, Haarlem

Holland


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Belgique/Belgien Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +36 12886400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf.

Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland

Ireland

Tel: +44 2075407117


Infoleht on viimati uuendatud {KK.AAAA}.

.