Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

HBVaxPro

Pakendi infoleht: teave kasutajale


HBVAXPRO 5 mikrogrammi, süstesuspensioon süstlis

hepatiit B vaktsiin (rekombinantne DNA)


Enne teie või teie lapse vaktsineerimist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Hiljutise kokkupuute korral hepatiit B viirusega võib HBVAXPRO esimese annuse manustada koos immuunglobuliini sobiva annusega.


Mõned kohalikud vaktsinatsiooniskeemid sisaldavad revaktsineerimise soovitust. Teie arst, apteeker või meditsiiniõde teavitab teid korduva annuse manustamise vajadusest.


Manustamisviis


Arst või meditsiiniõde süstib vaktsiini lihasesse. Vastsündinutel ja imikutel on eelistatud süstekoht reie eesmine külg. Lastel ja noorukitel on eelistatud süstekoht õlavarre lihas.


Seda vaktsiini ei tohi kunagi manustada veresoonde.


Erandjuhtudel võib trombotsütopeenia (vereliistakute vähesus) või verejooksuohuga patsientidele manustada vaktsiini naha alla.


Kui teile või teie lapsele jääb üks annus HBVAXPRO 5 mikrogrammi manustamata


Kui teile või teie lapsele jäi süst ettenähtud ajal tegemata, rääkige oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Teie arst või meditsiiniõde otsustab, millal saamata jäänud annus manustada.


Kui teil või teie lapsel on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


 1. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see vaktsiin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

  Nagu ka teiste hepatiit B vaktsiinidega, ei ole paljudel juhtudel kõrvaltoimete põhjuslik seos vaktsiiniga kindlaks tehtud.


  Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed on süstekoha reaktsioonid: valulikkus, punetus ja kõvastumine.


  Teistest kõrvaltoimetest teatatakse väga harva:

  vereliistakute vähesus, lümfisõlmehaigus;

  allergilised reaktsioonid;

  • närvisüsteemi häired, nagu surisemistunne („sipelgad“); näonärvi halvatus; närvipõletikud, sh Guillaini-Barré sündroom; silmanärvi põletik, mis põhjustab nägemise halvenemist; peaajupõletik; hulgikoldekõvastumus (hulgiskleroos, sclerosis multiplex) ja selle ägenemine;

  krambid; peavalu; pearinglus ja minestamine;

  madal vererõhk, veresoone põletik;

  astmale sarnanevad haigustunnused;

  oksendamine, iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu;

  nahareaktsioonid, nagu ekseem, lööve, sügelemine, nõgeslööve ja villid nahal, juustekadu;

  liigesevalu, artriit, lihasevalu, valu jäsemetes;

  väsimus, palavik, haiglane olek, gripile sarnanevad haigustunnused;

  maksaensüümide aktiivsuse tõus;

  silmapõletik, mis põhjustab valu ja punetust.


  Väga enneaegsetel lastel (sündinud ≤28. rasedusnädalal) võib 2…3 päeva pärast vaktsineerimist esineda hingetõmmete vahel normaalsest pikemaid pause.


  Kõrvaltoimetest teatamine

  image

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 2. Kuidas HBVAXPRO 5 mikrogrammi säilitada


  Hoidke seda vaktsiini laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

  Ärge kasutage seda vaktsiini pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Hoida külmkapis (2 °C…8 °C).

  Mitte lasta külmuda.


  Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 3. Pakendi sisu ja muu teave


Mida HBVAXPRO 5 mikrogrammi sisaldab


Toimeaine on:

5 mikrogrammi hepatiit B viiruse rekombinantset pinnaantigeeni (HBsAg)* adsorbeerituna (0,25 milligrammile Al+) amorfsele alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaadile#.

* toodetud Saccharomyces cerevisiae (tüvi 2150-2-3) pärmis rekombinantse DNA tehnoloogiaga.


# Selles vaktsiinis on adsorbendina kasutatud amorfset alumiiniumhüdroksüfosfaatsulfaati. Adsorbendid on ained, mida lisatakse teatud vaktsiinidele, et kiirendada, parendada ja/või pikendada vaktsiini kaitsvat toimet.


Teised koostisosad on naatriumkloriid (NaCl), booraks ja süstevesi.


Kuidas HBVAXPRO 5 mikrogrammi välja näeb ja pakendi sisu


HBVAXPRO 5 mikrogrammi on süstesuspensioon süstlas.

1, 10, 20 või 50 ilma nõelata või koos 2 eraldi nõelaga süstlit pakendis. 1 või 10 ühe eraldi nõelaga süstlit pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja


Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Holland


Lisaküsimuste tekkimisel selle vaktsiini kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370.5.2780.247

msd_lietuva@merck.com


България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com


Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com


Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o Tel.: +420.233.010.111

dpoc_czechslovak@merck.com


Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com


Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com


Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 0)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com


Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel: +372.614.4200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no


Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com


Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48.22.549.51.00

msdpolska@merck.com


France

MSD France

Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com


Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: +385 1 66 11 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com


Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386.1.520.4201

msd.slovenia@merck.com


Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel: +421.2.58282010

dpoc_czechslovak@merck.com


Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi


Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited,

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com


Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com


Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371.67364.224

msd_lv@merck.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfoNI@msd.com


Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.


.


Järgmine teave on ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale Juhendid

Vaktsiini tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida võõrosakeste või ebanormaalse väljanägemise

suhtes. Süstalt tuleb korralikult loksutada, kuni tekib kergelt hägune valge suspensioon. Nõel kinnitatakse päripäeva keerates, kuni see on kindlalt süstla küljes.