Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Lysodren

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Lysodren 500 mg tabletid

mitotaan


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Seda ravimit ei tohi keegi peale patsiendi ja tema hooldajate poolt käsitseda, eriti mitte lapseootel naiste poolt. Hooldajad peavad tablettide käsitsemisel kandma ühekordseid kindaid.


Tingituna Lysodreni toimest võib arst Teile ravi ajal välja kirjutada teatud hormoonpreparaate (steroidhormoone).

Kandke endaga alati kaasas käesoleva infolehe lõpus toodud Lysodreni patsiendikaarti.


Muud ravimid ja Lysodren

Informeerige oma arsti või farmatseuti kõigist ravimitest, mida Te hetkel kasutate või olete hiljuti kasutanud, sealhulgas käsimüügiravimid.


Te ei tohi kasutada Lysodreni koos spironolaktooniga, mida kasutatakse tihti südame-, maksa- ja neeruhaiguste puhul diureetikumina.


Lysodren võib segada mitmete teiste ravimite mõju. Seetõttu peaksite arsti informeerima, kui kasutate järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimeid:


Kuidas Lysodren välja näeb ja pakendi sisuLysodreni tabletid on valged, kaksikkumerad, ümarad poolitusjoonega. Lysodren on saadaval 100-tabletilises plastpurgis.

Müügiloa hoidja

HRA Pharma Rare Diseases 200 avenue de Paris 92320 CHATILLON

Prantsusmaa


Tootja

Corden Pharma Latina S.p.A. Via Murillo, 7

04013 Sermoneta (LT)

Itaalia või

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES

76-78, avenue du Midi

63800 COURNON D’AUVERGNE FRANCE


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


Infoleht on viimati uuendatud

. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.


See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LYSODRENI PATSIENDIKAART


image

image

Ma saan ravi Lysodreniga (mitotaaniga).


Mul võib tekkida äge neerupealiste puudulikkus.


Erakorralisel juhul tuleb kasutusele võtta vastavad ettevaatusabinõud.

Minu arsti nimi on:


……………………………………….. Telefon: ……………………………….


Teavet antud ravimi kohta on võimalik saada:

HRA Pharma Rare Diseases Tel: + 331 40 33 93 14

Medinfo-rd@hra-pharma.com