Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Galvus

HINNAD

GALVUS tablett 50mg N60

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 19,50 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Galvus 50 mg tabletid

vildagliptiin (vildagliptinum)


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.


Galvus’t ei tohi kasutada raseduse ajal. Ei ole teada kas Galvus satub rinnapiima. Galvus’t ei tohi võtta last rinnaga toitmise ajal või rinnaga toitmise planeerimisel.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui teil tekib Galvus’e võtmise ajal peapööritus, ärge juhtige autot ega töötage masinatega.


Galvus sisaldab laktoosi

Galvus sisaldab laktoosi (piimasuhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Galvus sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi tabletis, see tähendab põhimõtteliselt

„naatriumivaba“.

 1. Kuidas Galvus’t võtta


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Kui palju ja millal ravimit võtta

  Galvus’e annus sõltub haiguse raskusest. Arst ütleb teile täpselt, kui palju Galvus’e tablette võtta.

  Maksimaalne päevane annus on 100 mg.


  Galvus’e tavaline annus on:

  • 50 mg ööpäevas ühe annusena hommikul, kui võtate Galvus’t samaaegselt koos teise ravimiga, mida kutsutakse sulfonüüluureaks.


  • 100 mg ööpäevas, 50 mg hommikul ja 50 mg õhtul kui võtate Galvus’t üksinda, samaaegselt koos teise ravimiga, mida kutsutakse metformiiniks või glitasooniks, kombinatsioonis metformiini ja sulfonüüluureaga või koos insuliiniga.


  • 50 mg hommikul, kui teil on mõõdukas või raske neeruhaigus või kui te saate dialüüsi.


   Kuidas Galvus’t võtta

  • Neelake tabletid tervelt koos veega.


   Kui kaua Galvus’t võtta

  • Võtke Galvus’t iga päev senikaua, kui arst on määranud. See ravi võib olla pikaajaline.

  • Arst jälgib regulaarselt teie seisundit kontrollimaks, kas ravi avaldab soovitud toimet.


   Kui te võtate Galvus’t rohkem kui ette nähtud

   Kui te võtate liiga palju Galvus’e tablette või keegi teine on võtnud teie ravimit, pöörduge otsekohe

   oma arsti poole. Vajalikuks võib osutuda arstiabi. Võtke ravimi pakend endaga arsti juurde või haiglasse kaasa.


   Kui te unustate Galvus’t võtta

   Kui te unustate ravimi annuse võtmata, võtke see niipea kui meelde tuleb. Järgmine annus võtke

   tavalisel ajal. Kui on juba peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, jätke unustatud annus võtmata. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.


   Kui te lõpetate Galvus’e võtmise

   Ärge lõpetage Galvus’e võtmist enne, kui arst seda soovitab. Kui teil on küsimusi selle kohta, kui kaua

   seda ravimit võtta, pidage nõu oma arstiga.


 2. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Mõned sümptomid võivad vajada kohest arstiabi:

  Te peaksite lõpetama Galvus’e võtmise ja pöörduma koheselt arsti poole kui märkate järgmisi kõrvaltoimeid:

  • Angioödeem (harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st): Sümptomiteks on tursunud nägu, keel või kurk, neelamisraskused, hingamisraskused, järsku tekkiv nahalööve või sügelus, mis võivad viidata „angioödeemi“ tekkele

  • Maksahaigus (hepatiit) (harv). Sümptomiteks on kollane nahk ja silmad, iiveldus, isutus või värvuselt tumenenud uriin, mis võivad viidata maksahaigusele (hepatiit)

  • Kõhunäärmepõletik (pankreatiit) (sagedus teadmata): sümptomitena tugev ja kestev kõhuvalu (mao piirkonnas), mis võib kiirguda selga, samuti iiveldus ja oksendamine.

   Muud kõrvaltoimed

   Mõnedel patsientidel on Galvus’e ja metformiini võtmisel tekkinud järgmised kõrvaltoimed:

  • Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st): värinad, peavalu, pearinglus, iiveldus, madal vere glükoosisisaldus

  • Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st): väsimus


   Mõnedel patsientidel on Galvus’e ja sulfonüüluurea võtmisel tekkinud järgmised kõrvaltoimed:

  • Sage: värinad, peavalu, pearinglus, nõrkus, madal vere glükoosisisaldus

  • Aeg-ajalt: kõhukinnisus

  • Väga harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st): kurguvalu, ninavesisus


   Mõnedel patsientidel on Galvus’e ja glitasooni võtmisel tekkinud järgmised kõrvaltoimed:

  • Sage: kehakaalu tõus, käte, pöidade või jalalabade turse (ödeem)

  • Aeg-ajalt: peavalu, nõrkus, madal vere glükoosisisaldus


   Mõnedel patsientidel on ainult Galvus’e võtmisel tekkinud järgmised kõrvaltoimed:

  • Sage: pearinglus

  • Aeg-ajalt: peavalu, kõhukinnisus, käte, pahkluupiirkonna või jalalabade turse (ödeem), liigesvalud, madal vere glükoosisisaldus

  • Väga harv: kurguvalu, ninavesisus, palavik


   Mõnedel patsientidel on Galvus’e, metformiini ja sulfonüüluurea võtmise ajal tekkinud järgmised kõrvaltoimed:

  • Sage: peapööritus, värisemine, nõrkus, madal veresuhkru tase, liigne higistamine


   Mõnedel patsientidel on Galvus’e ja insuliini võtmise ajal (metformiiniga või ilma) tekkinud järgmised kõrvaltoimed:

  • Sage: peavalu, külmavärinad, iiveldus (halb enesetunne), madal veresuhkru tase, kõrvetised

  • Aeg-ajalt: kõhulahtisus, kõhupuhitus


   Alates ravimi turustamisest on kirjeldatud järgnevaid kõrvaltoimeid:

  • Esinemissagedus teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): Sügelus, lööve, kõhunäärmepõletik, lokaliseerunud naha koorumine või villid, lihasvalu


   Kõrvaltoimetest teatamine

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise

   teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 3. Kuidas Galvus’t säilitada


  • Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

  • Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

  • Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

  • Ärge kasutage Galvus’t, mille pakend on rikutud või avamise jälgedega.

  • Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

 4. Pakendi sisu ja muu teave


  Mida Galvus sisaldab

  • Toimeaine on vildagliptiin.

   Üks tablett sisaldab 50 mg vildagliptiini.

  • Teised koostisosad on veevaba laktoos, mikrokristalne tselluloos, naatriumtärklisglükolaat (tüüp

  1. ja magneesiumstearaat.


Kuidas Galvus välja näeb ja pakendi sisu

Galvus 50 mg on ümmargused, valged kuni helekollased lamedad tabletid, mille ühel küljel on kiri

„NVR” ja teisel „FB”.


Galvus 50 mg tablette on pakendis 7, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 112, 180 või 336 tk ja mitmikpakendis, mis koosneb 3-st karbist, millest igaüks sisaldab 112 tabletti.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla teie riigis müügil.


Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Iirimaa


Tootja

Lek d.d. Verovskova ulica 57

image

Ljubljana 1526 Sloveenia


Novartis Farmacéutica S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Hispaania


Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg Saksamaa


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888


France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited Tel: +44 1276 698370


Infoleht on viimati uuendatud