Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Takhzyro

Pakendi infoleht: teave kasutajale


TAKHZYRO 300 mg süstelahus süstlis

lanadelumab (lanadelumabum)


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
 1. samm. Süstimiseks ettevalmistamine

  Joonis A


  1. Pange valmis alkoholilapp, vatitups/marlilapp, plaaster ja teravate esemete hävitamiseks mõeldud mahuti (Joonis B) ning asetage need puhtale, siledale pinnale hästi valgustatud alal. Need tarvikud ei sisaldu TAKHZYRO pakendis.


   image


   Joonis B


  2. Võtke TAKHZYRO külmkapist välja, avage karp ja eemaldage TAKHZYRO süstel aluselt.


   • Ärge kasutage TAKHZYRO süstlit, kui avamist tuvastada võimaldav turvakleebis on avatud või katki.


   • Laske süstlil saavutada toatemperatuur 15–30 minuti jooksul, enne kui hakkate süstimiseks valmistuma.


   • Ravim on tundlik soojale temperatuurile. Ärge kasutage välist kuumaallikat (nt kuum vesi) TAKHZYRO süstli üles soojendamiseks.


   • Ärge eemaldage nõelakatet enne, kui olete süstimiseks valmis.


  3. Peske käed vee ja seebiga. Laske kätel täielikult kuivada (Joonis C).

   image


   Joonis C


  4. Kontrollige sildil olevat kõlblikkusaega (Joonis D).


   • Ärge kasutage TAKHZYRO süstlit kui kõlblikkusaeg on möödunud.


    image


    Joonis D


  5. Vaadelge TAKHZYRO süstlit, et sellel ei ilmneks kahjustusi ja veenduge, et ravim oleks värvitu või kergelt kollakas.


   • Ärge kasutage toodet, kui nõel on kahjustunud (nt murdunud).


   • Ärge manustage ravimit, kui näete selles värvimuutusi, hägusust, helbeid või osakesi, võtke ühendust oma tervishoiuteenuse osutajaga.


   • TAKHZYRO süstlis võib esineda õhumulle. See on tavapärane ega mõjuta teie annust.


 2. samm. Süstekoha valimine ja ettevalmistamine


  1. TAKHZYRO süstliga tuleks süstida kõhtu, reide või õlavarde (isesüstimisel ei ole soovitatav kasutada õlavarre väliskülge) (Joonis E).


   • Naha tervise huvides on tähtis kasutada erinevaid süstekohti. Iga uus süstekoht peaks jääma eelmisest 3 cm kaugusele.


   • Ärge süstige kehal ühtegi kohta, kus on nahaärritust, punetust, verevalumeid või põletikku.


   • Süstimiseks valitav ala peab olema vähemalt 5 cm kaugusel kõigist armidest ja nabast.

    image


    Joonis E


  2. Puhastage süstekohta alkoholilapiga ja laske nahal täielikult kuivada.


   • Ärge tuulutage ega puhuge puhastatud kohale.


   • Ärge puudutage seda piirkonda rohkem kuni süstimiseni.


  3. Eemaldage TAKHZYRO süstli nõelakate. Tõmmake ühe käega õrnalt sirge liigutusega nõelakate ära ja hoidke teise käega kindlalt TAKHZYRO süstlist kinni. Visake nõelakate minema (Joonis F).


   • Ärge pange TAKHZYRO süstlile nõelakatet tagasi.


   • Ärge kasutage TAKHZYRO süstlit, kui see on kukkunud ilma nõelakatteta maha või kui nõel tundub kahjustunud või paindunud.


   • Ärge puudutage nõela ega laske sellel puutuda vastu muid pindu.


    image


 3. samm: TAKHZYRO süstimine


  Joonis F


  1. Võtke TAKHZYRO süstel kätte nagu pliiats. Vältige nõela puudutamist või kolvi vajutamist (Joonis G).


   image


   Joonis G

  2. Pigistage teise käega puhastatud süstekohas kergelt kokku u 3 cm nahka.


  3. Lükake kiire lühikese liigutusega nõel täielikult naha sisse. Veenduge, et nõel püsiks paigal. (Joonis H).


   image


   Joonis H


  4. Vajutage kolb aeglaselt alla, kuni kogu ravim on ära süstitud ja süstal on tühi.


  5. Tõmmake nõel aeglaselt välja, hoides seda sama nurga all (Joonis I).


   image


   Joonis I


  6. Vajadusel vajutage vatitupsu või marlilapiga süstekohta ja hoidke 10 sekundit.


   • Ärge hõõruge süstekohta. Teil võib esineda kerget verejooksu. See on tavaline.


   • Pange vajadusel süstekohale plaaster.


  7. Visake kasutatud TAKHZYRO süstel minema.


   • Ärge puudutage nõela.


   • Nõelaga vigastamise vältimiseks ärge pange nõelakatet tagasi peale.


   • Asetage kasutatud TAKHZYRO süstel teravate esemete hävitamiseks mõeldud mahutisse.


   • Ärge taaskasutage TAKHZYRO süstlit ega teisi süstetarvikuid.


Tähtis! Hoidke teravate esemete hävitamiseks mõeldud mahutit lastele kättesaamatus kohas.