Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Abiraterone Accord

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Abiraterone Accord 250 mg tabletid

abirateroonatsetaat (abirateroni acetas)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Müügiloa hoidja

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona s/n, Edifici Est, 6a Planta,

Barcelona, 08039, Hispaania


Tootja

Synthon Hispania S.L. Castelló 1

Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat Hispaania


Synthon B.V.

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holland


image

Wessling Hungary Kft Anonymus u. 6, Budapest, 1045, Ungari


image

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

image

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040 Barcelona, Hispaania


Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o. ul.Lutomierska 50,

95-200, Pabianice, Poola


Pharmadox Healthcare Limited

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola PLA 3000, Malta


Infoleht on viimati uuendatud

.