Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Myalepta

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Myalepta 3 mg süstelahuse pulber

metreleptiin


imageSellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.