Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Memantine ratiopharm

HINNAD

MEMANTINE RATIOPHARM tablett 10mg N28

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 15,95 €
Hüvitatud: 0,00 €

MEMANTINE RATIOPHARM tablett 10mg N56

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 31,90 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Memantine ratiopharm 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

memantiinvesinikkloriid


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Tableti sisu

Mikrokristalliline tselluloos (E 460), eelželatiniseeritud tärklis (E 1404), laktoos, kolloidne veevaba ränidioksiid (E 460), magneesiumstearaat (E 470b).

Kate

Polüsorbaat 80 (E 433), polüvinüülalkohol (E 1203), titaandioksiid (E 171), talk (E 553b),

sojaletsitiin (E 322), ksantaankummi (E 415).


Kuidas Memantine ratiopharm välja näeb ja pakendi sisu

Valged kuni valkjad kapslikujulised kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisel

küljel on pimetrükis „20“.


Memantine ratiopharm on saadaval 10, 14, 21, 28, 30, 42, 56, 98 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavates pakendites.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksamaa


Tootja

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren Saksamaa


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Ungari


HBM Pharma s.r.o. Slabinská 30, 03680 Martin Slovakkia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД

Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg ratiopharm GmbH Allemagne/Deutschland Tél/Tel: +49 73140202


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland ratiopharm GmbH Tel: +49 73140202

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Alvogen ehf.

Sími: +354 5222900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Infoleht on viimati uuendatud


.