Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Ziagen

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Ziagen 20 mg/ml suukaudne lahus

Abakaviir


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.


TÄHTIS – Ülitundlikkusreaktsioonid


Ziagen sisaldab abakaviiri (mis on ka selliste ravimite, nagu Kivexa, Triumeq ja Trizivir toimeaine). Mõnedel inimestel, kes võtavad abakaviiri, võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (raske allergiline reaktsioon), mis võivad abakaviiri sisaldavate ravimite võtmise jätkamisel olla eluohtlikud.

Te peate hoolikalt lugema lõigus 4 „Ülitundlikkusreaktsioonid” kogu informatsiooni.


Ziagen’i pakendisse kuulub ka infokaart, mis tuletab teile ja meditsiinipersonalile meelde abakaviiriga seotud ülitundlikkuse ohtu. See kaart tuleb pakendist eemaldada ja endaga kogu aeg kaasas kanda.


Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Ziagen ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Ziagen’i võtmist

 3. Kuidas Ziagen’i võtta

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Ziagen’i säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Ziagen ja milleks seda kasutatakse


  Ziagen’i kasutatakse HIV (inimese immuunpuudulikkuse viirus) infektsiooni raviks.


  Ziagen sisaldab toimeainena abakaviiri. Abakaviir kuulub retroviiruste vastaste ravimite rühma, mida nimetatakse nukleosiid-pöördtranskriptaasi inhibiitoriteks (NRTId).


  Ziagen ei ravi HIV-infektsiooni täielikult, vaid see vähendab viiruse hulka organismis ja hoiab seda madalal tasemel. Ravim suurendab ka CD4 rakkude arvu teie veres. CD4 rakud on teatud tüüpi valgeverelible, millel on tähtis roll aitamaks võidelda infektsiooni vastu.


  Kõik inimesed ei reageeri Ziagen -ravile ühtemoodi. Teie arst jälgib teie ravi tõhusust.


 2. Mida on vaja teada enne Ziagen’i võtmist Ziagen’i ei tohi võtta:

  • kui te olete allergiline (ülitundlik) abakaviiri (või muude abakaviiri sisaldavate ravimite, nt Trizivir’i, Triumeq’i või Kivexa suhtes) või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes.

   Lugege lõigus 4 hoolikalt kogu „Ülitundlikkusreaktsioonid” informatsiooni.

   Rääkige oma arstiga, kui arvate, et see kehtib teie kohta.

   Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ziagen

   Mõnedel patsientidel, kes võtavad Ziagen’i, on suurem risk raskete kõrvaltoimete tekkeks. Te peate olema eriti tähelepanelik:

  • kui teil on mõõdukas või raske maksahaigus.

  • kui teil on kunagi olnud maksahaigus, sh B- või C-hepatiit.

  • kui te olete tõsiselt ülekaaluline (eriti kui te olete naine).

  • kui te olete diabeetik ja kasutate insuliini.

  • kui teil on raske neeruhaigus.

   Rääkige oma arstiga, kui midagi sellest käib teie kohta. Te vajate oma ravimi võtmise ajal täiendavat arstlikku jälgimist, sh vereanalüüside tegemist. Vt täiendavat infot lõigust 4.


   Abakaviiriga seotud ülitundlikkusreaktsioonid

   Ülitundlikkusreaktsioon (raske allergiline reaktsioon) võib tekkida isegi ilma HLA-B*5701 geenita patsientidel.


   Lugege hoolikalt kogu ülitundlikkusreaktsioonide kohta käivat informatsiooni selle infolehe lõigus 4.


   Südameataki oht

   Ei saa välistada võimalikku seost abakaviiri ja südamelihaseinfarkti suurenenud riski vahel.

   Kui teil esineb probleeme südamega, kui te suitsetate või põete haigusi, mis suurendavad südamehaiguse riski (nagu kõrge vererõhk ja suhkurtõbi), rääkige sellest oma arstile. Ärge

   lõpetage Ziagen’i võtmist, kui seda ei ole soovitanud teie arst.


   Jälgige olulisi sümptomeid

   Mõnedel patsientidel, kes võtavad HIV-infektsiooni ravimeid, tekivad teised seisundid, mis võivad olla tõsised. Te peate Ziagen’i võtmise ajal olema teadlik olulistest nähtudest ja sümptomitest, mida

   jälgida.

   Lugege lõigust 4 informatsiooni „Teised võimalikud kõrvaltoimed HIV kombineeritud ravis”.


   Kaitske teisi inimesi

   HIV levib sugulisel teel kellegi kaudu, kellel on infektsioon või kandub üle nakatunud verega (nt süstlanõelu jagades). Selle ravimi võtmise ajal võite siiski HIV-nakkust edasi anda, kuigi efektiivne

   retroviirusevastane ravi vähendab seda riski. Arutage oma arstiga, milliseid ettevaatusabinõusid

   kasutada, et vältida teiste inimeste nakatamist.


   Muud ravimid ja Ziagen

   Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud taimseid või ilma retseptita ostetud ravimeid. Pidage meeles, et räägite oma arstile või apteekrile ka nendest ravimitest, mida te hakkate võtma siis, kui te juba Ziagen’i võtate.


   Mõned ravimid võivad anda koos Ziagen’iga koostoimeid

   Siia kuuluvad:


  • epilepsiaravim fenütoiin.

   Kui te võtate fenütoiini, öelge seda oma arstile. Teie arst võib pidada vajalikuks teid Ziagen’i võtmise ajal jälgida.


  • metadoon, mida kasutatakse heroiini asendusravis. Abakaviir suurendab metadooni organismist eemaldamise kiirust. Kui te võtate metadooni, kontrollitakse teid võõrutusnähtude suhtes. Arst võib teie metadooni annust muuta.

   Öelge oma arstile, kui te võtate metadooni.

  • Riotsiguaat, mida kasutatakse kõrge rõhu raviks veresoontes (kopsuarterites), mis viivad verd südamest kopsudesse. Teie arst võib vähendada riotsiguaadi annust, sest abakaviir võib suurendada riotsiguaadi sisaldust veres.


   Rasedus

   Ziagen’i ei soovitata raseduse ajal kasutada. Ziagen ja teised sarnased ravimid võivad sündimata lastel tekitada kõrvaltoimeid. Kui te olete raseduse ajal kasutanud Ziagen’i, võib arst teie lapse arengu jälgimiseks nõuda regulaarselt vereanalüüside ja teiste diagnostiliste analüüside tegemist. Lastel, kelle emad kasutasid raseduse ajal nukleosiid-pöördtranskriptaasi inhibiitoreid, kaalus kaitse HIV-i eest üles kõrvaltoimete riski.


   Imetamine

   HIV-positiivsed naised ei tohi last rinnaga toita, sest HIV-infektsioon võib rinnapiimaga kanduda üle lapsele. Ziagen’is sisalduvad koostisained võivad väikeses koguses erituda ka rinnapiima.

   Kui te toidate last rinnaga või mõtlete rinnaga toitmise peale,

   Rääkige sellest koheselt oma arstile.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid, kui te ennast hästi ei tunne.


   Oluline teave Ziagen suukaudse lahuse mõnede koostisainete kohta


   Se ravim sisaldab magusainet sorbitooli (umbes 5 g igas 15 ml annuses), millel võib olla kerge lahtistav toimet. Kui teil on kaasasündinud fruktoositalumatus, ärge võtke sorbitooli sisaldavaid ravimeid. Sorbitooli kalorsus on 2,6 kcal/g.


   Ziagen sisaldab ka säilitusaineid (parahüdroksübensoaate), mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (võimalik, ka et hilist tüüpi).


   Ziagen sisaldab naatriumi

   Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

   „naatriumivaba“.


 3. Kuidas Ziagen’i kasutada


Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Ziagen’i võib võtta toidukordadest sõltumata.


Hoidke oma arstiga regulaarselt ühendust

Ziagen aitab teie seisundit kontrollida. Te peate haiguse süvenemise peatamiseks võtma ravimit iga päev. Kuid teil võivad ikkagi tekkida ka teised infektsioonid ja haigused, mis on HIV-infektsiooniga

seotud.

Hoidke oma arstiga ühendust ning ärge katkestage Ziagen’i võtmist ilma arstipoolse soovituseta.

Kui palju võtta


Täiskasvanud, noorukid ja lapsed kehakaaluga vähemalt 25 kg


Ziagen’i tavaline annus on 600 mg (30 ml) ööpäevas. Selle võib võtta kas 300 mg (15 ml) kaupa kaks korda ööpäevas või 600 mg (30 ml) üks kord ööpäevas.


Lapsed alates 3 kuu vanusest kehakaaluga alla 25 kg

Annus sõltub teie lapse kehakaalust. Soovitatav annus on 8 mg/kg kaks korda päevas või 16 mg/kg üks kord päevas kuni maksimaalse ööpäevase koguannuseni 600 mg.


Kuidas mõõta annust ja võtta ravimit


Annuse täpseks mõõtmiseks kasutage pakendis olevat suukaudse annustamise süstalt. Täissüstal sisaldab 10 ml lahust.


 1. Eemaldage süstlalt/adapterilt plastist pakkematerjal.

 2. Eemaldage pudelilt kork. Hoidke seda turvaliselt.

 3. Eemaldage adapter süstlalt.

 4. Hoidke pudelit kindlalt paigal. Suruge plastikadapter pudeli kaela sisse.

 5. Pange süstal kindlalt adapterisse.

 6. Pöörake pudel ümber.

 7. Tõmmake süstla kolbi väljapoole senikaua, kuni süstal sisaldab esimest osa teie täisannusest.

 8. Pöörake pudel õiget pidi. Eemaldage süstal adapterist.

 9. Viige süstal omale suhu, asetades süstla otsa vastu põse sisepinda. Vajutage kolb aeglaselt lõpuni. Ärge suruge liiga jõuliselt ja pritsige vastu neelu tagaseina või te hakkate läkastama.

 10. Korrake samme 5 kuni 9 samal moel kuni olete saanud kogu vajaliku annuse. Näiteks, kui teie annus on 30 ml, peate te võtma kolm süstlatäit ravimit.

 11. Eemaldage süstal pudelist ja peske korralikult veega puhtaks. Laske sel enne uut kasutuskorda korralikult kuivada.

 12. Sulgege pudel korralikult korgiga, jättes adapteri paigale.


Kui te võtate Ziagen’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju Ziagen’i, öelge oma arstile või apteekrile või võtke lähima erakorralise meditsiini osakonnaga ühendust, et nõu küsida.


Kui te unustate Ziagen’i võtta

Kui te unustate annuse võtmata, tehke seda niipea kui meelde tuleb. Seejärel jätkake nagu tavaliselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


Tähtis on Ziagen’i võtta regulaarselt, kuna ebaregulaarse kasutamise korral võib suureneda ülitundlikkusreaktsiooni tekke risk.


Kui te lõpetate Ziagen’i võtmise

Kui te olete Ziagen-ravi mingil põhjusel lõpetanud - eriti kõrvaltoimete kahtluse või muu haiguse tõttu:

On tähtis enne ravi taasalustamist nõu pidada arstiga. Teie arst kontrollib, kas teie sümptomid olid seotud ülitundlikkusreaktsiooniga. Kui arst otsustab, et need võivad olla seotud, palub ta teil enam mitte kunagi Ziagen’i või teisi abakaviiri sisaldavaid ravimeid

(nt Triumeq’i, Trizivir’i või Kivexa’t) võtta. On tähtis, et te järgiksite tema nõuannet.


Kui teie arst soovitab teil Ziagen’i võtmist uuesti alustada, võib ta paluda teil esimesed annused võtta kohas, kus arstiabi on vajadusel kergesti kättesaadav.

4. Võimalikud kõrvaltoimed


HIV ravi ajal võib tekkida kehakaalu ning vere lipiidide- ja glükoosisisalduse suurenemine. See on osaliselt seotud tervise ja eluviisi taastumisega ning vere lipiididesisalduse muutusi põhjustavad mõnikord HIV ravimid ise. Arst uurib teid nende muutuste suhtes.


Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


HIV-infektsiooni ravimisel ei ole alati võimalik öelda, kas kõrvaltoime on tingitud Ziagen’ist, teistest samaaegselt kasutatavatest ravimitest või HIV-infektsioonist endast. Seetõttu on väga tähtis, et te informeeriksite arsti kõigist oma tervisliku seisundi muutustest.


Ülitundlikkusreaktsioon (raske allergiline reaktsioon) võib tekkida isegi ilma HLA-B*5701 geenita patsientidel. Seda kirjeldatakse käesoleva infolehe lõigus pealkirjaga

„Ülitundlikkusreaktsioonid”.

Tähtis on see tõsist reaktsiooni puudutav informatsioon läbi lugeda ja sellest aru saada. Nagu allpool Ziagen’i kohta loetletud kõrvaltoimed, võivad HIV kombineeritud ravis tekkida ka

teised seisundid.

image

On oluline, et te loeksite sellest lõigust hiljem informatsiooni pealkirja „Teised võimalikud kõrvaltoimed HIV kombineeritud ravis” alt.


Ülitundlikkusreaktsioonid

Ziagen sisaldab abakaviiri (mis on ka selliste ravimite nagu Trizivir, Triumeq ja Kivexa toimeaine). Abakaviir võib põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone, mida nimetatakse

ülitundlikkusreaktsioonideks. Neid ülitundlikkusreaktsioone on sagedamini täheldatud abakaviiri sisaldavaid ravimeid võtvatel inimestel.


Kellel see reaktsioon esineb?

Igaühel, kes võtab Ziagen’i, võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon abakaviirile, mis võib olla eluohtlik kui Ziagen´i võtmist jätkata.


Teil võib selline reaktsioon tekkida suurema tõenäosusega, kui teil esineb geen, mida nimetatakse HLA-B*5701 (aga teil võib reaktsioon tekkida ka siis, kui teil see geen puudub). Enne teile Ziagen’i väljakirjutamist tuleb teilt võtta analüüse selle geeni tuvastamiseks. Kui te teate, et teil esineb see geenitüüp, öelge seda oma arstile enne Ziagen’i võtmist.


Ülitundlikkusreaktsioon tekkis umbes 3...4-l igast 100-st kliinilises uuringus abakaviiriga ravitud patsiendist, kellel puudus HLA-B*5701 geen.


Millised on sümptomid?

Kõige sagedasemad sümptomid on:

Kui teil tekib mõni neist sümptomitest:

Rääkige oma arstiga.


Kõrvaltoimetest teatamine

image

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 1. Kuidas Ziagen’i säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida temperatuuril kuni 30°C.


  Hävitage suukaudne lahus kahe kuu möödudes pärast esmast avamist.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 2. Pakendi sisu ja muu teave Mida Ziagen sisaldab

Ziagen suukaudse lahuse toimeaineks on 20 mg abakaviiri (sulfaadina) lahuse igas milliliitris.


Abiained: Sorbitool 70% (E420), sahhariinnaatrium, naatriumtsitraat, veevaba sidrunhape, metüülparahüdroksübensoaat (E218), propüülparahüdroksübensoaat (E216), propüleenglükool (E1520), maltodekstriin, piimhape, glütserüültriatsetaat, kunstlikud maasika ja banaani maitselisandid, puhastatud vesi, naatriumhüdroksiid ja/või vesinikkloriidhape pH reguleerimiseks.


Kuidas Ziagen välja näeb ja pakendi sisu

Ziagen suukaudne lahus on selge kuni kollaka värvusega maasika-/banaanimaitseline lahus, mille värvus võib aja jooksul muutuda pruuniks. Karbis on lastekindla korgiga suletud valge polüetüleenpudel. Pudelis on 240 ml (20 mg abakaviiri/ml) lahust. Pakendis on ka 10 ml suukaudse annustamise süstal ja plastikadapter pudelile.


Müügiloa hoidja: ViiV Healthcare BV, Van Asch van Wijckstraat 55H, 3811 LP Amersfoort, Holland


Tootja: Glaxo Operations UK Ltd. (turustamistegevuse eest vastutab GlaxoWellcome Operations) Harmire Road Barnard Castle Co. Durham DL12 8DT Ühendkuningriik või ViiV Healthcare Trading Services UK Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Iirimaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien ViiV Healthcare srl/bv Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Lietuva

ViiV Healthcare BV Tel: + 370 80000334


България

ViiV Healthcare BV Teл.: + 359 80018205

Luxembourg/Luxemburg ViiV Healthcare srl/bv Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00


Česká republika GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország ViiV Healthcare BV Tel.: + 36 80088309


Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

ViiV Healthcare BV Tel: + 356 80065004


Deutschland

ViiV Healthcare GmbH Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Nederland

ViiV Healthcare BV Tel: + 31 (0) 33 2081199


Eesti

ViiV Healthcare BV Tel: + 372 8002640


Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com


España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

Tel: +34 900 923 501

es-ci@viivhealthcare.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

ViiV Healthcare SAS Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969

Infomed@viivhealthcare.com


Hrvatska

ViiV Healthcare BV Tel: + 385 800787089

Portugal

VIIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA Tel: + 351 21 094 08 01

FI.PT@gsk.com


România

ViiV Healthcare BV Tel: + 40 800672524


Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

ViiV Healthcare BV Tel: + 386 80688869


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika ViiV Healthcare BV Tel: + 421 800500589


Italia

ViiV Healthcare S.r.l Tel: + 39 (0)45 7741600

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30


Κύπρος

ViiV Healthcare BV

Τηλ: + 357 80070017

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com


Latvija

ViiV Healthcare BV Tel: + 371 80205045

United Kingdom (Northern Ireland)

ViiV Healthcare BV Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com


Infoleht on viimati uuendatud