Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Afstyla

Pakendi infoleht: teave kasutajale


AFSTYLA 250 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti AFSTYLA 500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti AFSTYLA 1000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti AFSTYLA 1500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti AFSTYLA 2000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti AFSTYLA 2500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti AFSTYLA 3000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

alfalonoktokog (rekombinantne üheahelaline VIII hüübimisfaktor)


Enne ravimi kasutamist teile või teie lapsele lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


  1. Pakendi sisu ja muu teave Mida AFSTYLA sisaldab

Toimeaine on:

250 RÜ viaali kohta; pärast manustamiskõlblikuks muutmist 2,5 ml süsteveega sisaldab lahus 100 RÜ/ml alfalonoktokogi.

500 RÜ viaali kohta; pärast manustamiskõlblikuks muutmist 2,5 ml süsteveega sisaldab lahus 200 RÜ/ml alfalonoktokogi.

1000 RÜ viaali kohta; pärast manustamiskõlblikuks muutmist 2,5 ml süsteveega sisaldab lahus 400 RÜ/ml alfalonoktokogi.

1500 RÜ viaali kohta; pärast manustamiskõlblikuks muutmist 5 ml süsteveega sisaldab lahus 300 RÜ/ml alfalonoktokogi.

2000 RÜ viaali kohta; pärast manustamiskõlblikuks muutmist 5 ml süsteveega sisaldab lahus 400 RÜ/ml alfalonoktokogi.

2500 RÜ viaali kohta; pärast manustamiskõlblikuks muutmist 5 ml süsteveega sisaldab lahus 500 RÜ/ml alfalonoktokogi.

3000 RÜ viaali kohta; pärast manustamiskõlblikuks muutmist 5 ml süsteveega sisaldab lahus

600 RÜ/ml alfalonoktokogi.


Teised abiained on:

histidiin, polüsorbaat 80, kaltsiumkloriiddihüdraat, naatriumkloriid (vt lõigu 2 viimast lõiku), sahharoos.


Lahusti: süstevesi


Kuidas AFSTYLA välja näeb ja pakendi sisu

AFSTYLA on süstelahuse valge või kollakas pulber või sõmer mass ja selge, värvitu lahusti. Manustamiskõlblikuks muudetud lahus peab olema selge või kergelt veiklev, kollane kuni värvitu, s.t

see võib sädeleda valguse käes, kuid ei tohi sisaldada nähtavaid osakesi.


Pakendid

Üks 250, 500 või 1000 RÜ pakend, milles on:

1 viaal pulbriga

1 viaal 2,5 ml süsteveega

1 filterülekandeseade 20/20 Üks sisekarp, milles on:


1 ühekordne 5 ml süstal

  1. veenipunktsiooni komplekt

  2. alkoholiga immutatud tampooni 1 mittesteriilne plaaster

Üks 1500, 2000, 2500 või 3000 RÜ pakend, milles on:

1 viaal pulbriga

1 viaal 5 ml süsteveega

1 filterülekandeseade 20/20 Üks sisekarp, milles on:


1 ühekordne 10 ml süstal

  1. veenipunktsiooni komplekt

  2. alkoholiga immutatud tampooni 1 mittesteriilne plaaster


250 RÜ

Kummikorgiga klaasviaal, oranž plastkate ja roheliste triipudega alumiiniumkork

500 RÜ

Kummikorgiga klaasviaal, sinine plastkate ja roheliste triipudega alumiiniumkork

1000 RÜ

Kummikorgiga klaasviaal, roheline plastkate ja roheliste triipudega alumiiniumkork

1500 RÜ

Kummikorgiga klaasviaal, türkiissinine plastkate ja roheliste triipudega alumiiniumkork

2000 RÜ

Kummikorgiga klaasviaal, purpurpunane plastkate ja roheliste triipudega alumiiniumkork

2500 RÜ

Kummikorgiga klaasviaal, helehall plastkate ja roheliste triipudega alumiiniumkork

3000 RÜ

Kummikorgiga klaasviaal, kollane plastkate ja roheliste triipudega alumiiniumkork

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. Vahetud mahutid


Müügiloa hoidja ja tootja


CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien CSL Behring NV Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Lietuva

CSL Behring GmbH Tel: +49 69 30584437


България МагнаФарм България Тел: +359 2 810 3949

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring NV Tél/Tel: +32 15 28 89 20


Česká republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: + 420 702 137 233

Magyarország

CSL Behring Kft. Tel.: +36 1 213 4290


Danmark

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

Malta

AM Mangion Ltd. Tel: +356 2397 6333


Deutschland

CSL Behring GmbH Tel: +49 69 30584437

Nederland

CSL Behring BV

Tel: + 31 85 111 96 00


Northern Ireland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30517254


Eesti

CentralPharma Communications OÜ Tel: +3726015540

Norge

CSL Behring AB

Tlf: +46 8 544 966 70


Ελλάδα

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Österreich

CSL Behring GmbH Tel: +43 1 80101 2463


España

CSL Behring S.A. Tel: +34 933 67 1870

Polska

CSL Behring Sp.z o.o. Tel: +48 22 213 2265


France

CSL Behring S.A.

Tél: + 33 –(0)-1 53 58 54 00

Portugal

CSL Behring Lda

Tel: +351 21 782 62 30


Hrvatska PharmaSwiss d.o.o. Tel: +385 (1) 631-1833

România

Prisum International Trading S.R.L. Tel: +40 21 322 0171


Ireland

CSL Behring GmbH Tel: +49 69 30517254

Slovenija

NEOX s.r.o.-podružnica v Sloveniji

Tel:+ 386 41 42 0002


Ísland

CSL Behring AB

Sími: +46 8 544 966 70

Slovenská republika CSL Behring s.r.o. Tel: +421 911 653 862


Italia

CSL Behring S.p.A. Tel: +39 02 34964 200

Suomi/Finland

CSL Behring AB

Puh/Tel: +46 8 544 966 70


Κύπρος

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Sverige

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70


Latvija

CentralPharma Communications SIA Tel: +371 6 7450497


Lietuva

CentralPharma Communications UAB Tel: +370 5 243 0444


Infoleht on viimati uuendatud .


.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Ravi jälgimine

Ravikuuri ajal soovitatakse mõõta VIII faktori sisaldust, et määrata manustatavad annused ja kordussüstide sagedus. Patsientide individuaalne ravivastus VIII faktorile võib erineda, mistõttu on poolväärtusajad ja taastumine erinev. Kehakaalul põhinevat annust võib olla vaja ala- või ülekaalulistel patsientidel kohandada. Asendusravi peab kindlasti täpselt jälgima suuremate kirurgiliste operatsioonide korral, kasutades hüübimisanalüüsi (plasma VIII faktori aktiivsus).


In vitro tromboplastiiniaja (aPTT)-põhise üheetapilise hüübimisanalüüsi kasutamisel VIII faktori aktiivsuse määramiseks patsientide vereproovides võivad nii aPTT reaktiivi tüüp kui ka analüüsis kasutatav viitestandard plasma VIII faktori aktiivsuse tulemusi oluliselt mõjutada. Analüüsi tulemustes võib tekkida olulisi erinevusi ka aPTT-põhise üheetapilise hüübimisanalüüsi kasutamisel võrreldes Euroopa farmakopöa kohase kromogeense analüüsiga. See on oluline eriti labori ja/või analüüsis kasutatavate reaktiivide vahetamisel.


AFSTYLA't kasutavatel patsientidel tuleb jälgida plasma VIII faktori aktiivsust kas kromogeense analüüsiga või üheastmelise hüübimisanalüüsiga, et määrata manustatavad annused ja kordussüstete sagedus. Kromogeense analüüsi tulemused kajastavad AFSTYLA kliinilist hemostaatilist potentsiaali kõige täpsemalt ning see on eelistatav. Üheastmelise hüübimisanalüüsi tulemustes alahinnatakse

VIII faktori aktiivsuse taset ligikaudu 45% võrra võrreldes kromogeense analüüsi tulemusega. Üheastmelise hüübimisanalüüsi kasutamisel korrutage tulemust patsiendi VIII faktori aktiivsuse taseme kindlaksmääramiseks teisendamisteguriga 2.


Annustamine

Asendusravi annus ja kestus sõltub VIII faktori defitsiidi raskusest, verejooksu asukohast ja ulatusest ning patsiendi kliinilisest seisundist.


Manustatavate VIII faktori ühikute arvu väljendatakse rahvusvahelistes ühikutes (RÜ), mis on seotud VIII faktori toodetele kehtiva WHO kontsentraadi standardiga. VIII faktori aktiivsust plasmas väljendatakse kas protsentides (normaalse inimplasma suhtes) või eelistatult rahvusvahelistes ühikutes (VIII faktori rahvusvahelise standardi suhtes).


Üks VIII faktori aktiivsuse rahvusvaheline ühik (RÜ) on võrdne VIII faktori hulgaga ühes milliliitris normaalses inimplasmas.


Tugevus määratakse kindlaks kromogeense substraadi analüüsiga.

Plasma VIII faktori sisalduse jälgimiseks võib kasutada kas kromogeenset substraadi analüüsi või üheastmelist hüübimisanalüüsi.


Vajaduspõhine ravi

VIII faktori vajaliku annuse arvutamine põhineb empiirilisel leiul, et 1 rahvusvaheline ühik (RÜ) VIII faktorit kehamassi 1 kg kohta suurendab plasma VIII faktori aktiivsust 2 RÜ/dl.

Vajalik annus määratakse järgmise valemi abil:

Annus (RÜ) = kehamass (kg) x soovitud VIII faktori sisalduse suurenemine (RÜ/dl või % normist) x 0,5 (RÜ/kg RÜ/dl kohta)


Manustatava ravimi koguse ja manustamise sageduse määramisel peab igal üksikjuhtumil lähtuma kliinilisest efektiivsusest.

Järgmiste verejooksude korral ei tohi VIII faktori aktiivsus vastava perioodi jooksul langeda allapoole antud plasma aktiivsuse taset (väljendatud kui % normist või RÜ/dl). Järgmist tabelit võib kasutada annustamisjuhisena verejooksude ja operatsioonide korral.

Verejooksu aste / kirurgilise

protseduuri tüüp

VIII faktori vajalik tase

(%) (RÜ/dl)

Annuste sagedus (tundi) / ravi

kestus (päeva)

Verejooks

Varajane hemartroos, väiksem

lihasesisene verejooks või suuõõne verejooks

20...40

Korrata süsti iga 12 kuni 24 tunni

järel. Vähemalt 1 päev, kuni verejooksuepisood, mida näitab valu, lõpeb või saavutatakse paranemine.

Ulatuslikum hemartroos,

lihasesisene verejooks või hematoom

30...60

Korrata süsti iga 12 kuni 24 tunni

järel 3...4 päeva jooksul või kauem kuni valu ja ägeda vigastuse kadumiseni.

Eluohtlikud verejooksud

60...100

Korrata süsti iga 8 kuni 24 tunni

järel kuni oht on möödunud.

Operatsioon

Väiksem operatsioon

sealhulgas hamba väljatõmbamine

30...60

Süstida iga 24 tunni järel, vähemalt

1 päeva jooksul, kuni paranemiseni.

Suurem operatsioon

80...100 (enne ja

pärast operatsiooni)

Korrata süsti iga 8...24 tunni järel

kuni haava piisava paranemiseni, seejärel ravida veel vähemalt

7 päeva, et VIII faktori aktiivsus püsiks 30...60% (RÜ/dl).


Ennetamine

Soovitatav raviskeem ravi alustamiseks on 20...50 RÜ/kg AFSTYLA't manustamisega 2 kuni 3 korda nädalas. Raviskeemi võib kohandada olenevalt patsiendi ravivastusest.


Lapsed

Soovitatav raviskeem ravi alustamiseks lastel (vanuses 0 kuni < 12 aastat) on 30...50 RÜ/kg AFSTYLA't manustamisega 2 kuni 3 korda nädalas. Lapsed vanuses < 12 aastat võivad vajada sagedamaid või suuremaid annuseid, arvestades suuremat kliirensit sellel vanuserühmal. Annustamissoovitused 12-aastastele ja vanematele noorukitele on samad mis täiskasvanute puhul.


Eakad

AFSTYLA kliinilistesse uuringutesse ei kaasatud üle 65 aasta vanuseid patsiente.