Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Hefiya

Pakendi infoleht: teave patsiendile Hefiya 40 mg süstelahus eeltäidetud süstlas

adalimumab (adalimumabum)


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.

.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Infolehe sisukord


 1. Mis ravim on Hefiya ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Hefiya’i kasutamist

 3. Kuidas Hefiya’i kasutada

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Hefiya’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave

 2. Kasutusjuhend


 1. Mis ravim on Hefiya ja milleks seda kasutatakse


  Hefiya sisaldab toimeainet adalimumab, mis on organismi immuunsüsteemile (kaitsemehhanismile) toimiv ravim.


  Hefiya’i kasutatakse allpool kirjeldatud põletikuliste haiguste raviks:

  • Reumatoidartriit;

  • polüartikulaarne juveniilne idiopaatiline artriit;

  • entesiidiga seotud artriit;

  • anküloseeriv spondüliit;

  • anküloseeriva spondüliidi radioloogilise leiuta aksiaalne spondüloartriit;

  • psoriaatiline artriit;

  • psoriaas;

  • mädane higinäärmepõletik;

  • Crohni tõbi;

  • haavandiline koliit ja

  • mitteinfektsioosne soonkestapõletik.


   Hefiya’i toimeaine adalimumab on inimese monoklonaalne antikeha. Monoklonaalsed antikehad on proteiinid ehk valgud, mis seonduvad kehas spetsiifilise sihtmärgiga.


   Adalimumabi sihtmärgiks on üks teine proteiin, mida nimetatakse tuumorinekroosifaktoriks (TNFα), mis esineb eespool loetletud põletikuliste haiguste puhul organismis suurtes kogustes. Seondudes TNFα-ga blokeerib Hefiya selle ja vähendab nende haigustega kaasnevat põletikulist protsessi.

   Reumatoidartriit


   Reumatoidartriit on liigeste põletikuline haigus.


   Hefiya’i kasutatakse reumatoidartriidi raviks täiskasvanutel. Kui teil on mõõdukas või raske äge reumatoidartriit, võidakse teile esialgu anda teisi haigust modifitseerivaid ravimeid, näiteks metotreksaati. Kui nende preparaatidega ravi ei ole tõhus, määratakse teile Hefiya reumatoidartriidi raviks.


   Hefiya’i võib kasutada raske, ägeda ja progresseeruva reumatoidartriidi raviks ka ilma eelneva metotreksaatravita.


   Hefiya võib aeglustada haigusest põhjustatud liigeste luulise ja kõhrelise osa kahjustumist ja parandada füüsilist funktsiooni.


   Tavaliselt kasutatakse Hefiya’i koos metotreksaadiga. Kui arst arvab, et metotreksaadi kasutamine on sobimatu, võib Hefiya’i kasutada üksinda.


   Polüartikulaarne juveniilne idiopaatiline artriit ja entesiidiga seotud artriit


   Polüartikulaarne juveniilne idiopaatiline artriit ja entesiidiga seotud artriit on liigeste põletikulised haigused, mis avalduvad lapsepõlves.


   Hefiya’i kasutatakse polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidi raviks 2...17-aastastel lastel ja noorukitel ning entesiidiga seotud artriidi raviks lastel ja noorukitel vanuses 6 kuni 17 eluaastat. Alguses võidakse patsientidele anda teisi haigust modifitseerivaid ravimeid, nagu metotreksaati. Kui ravi nende ravimitega ei ole piisavalt tõhus, antakse patsientidele polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidi või entesiidiga seotud artriidi raviks Hefiya’i.


   Anküloseeriv spondüliit ja anküloseeriva spondüliidi radioloogilise leiuta aksiaalne spondüloartriit


   Anküloseeriv spondüliit ja anküloseeriva spondüliidi radioloogilise leiuta aksiaalne spondüloartriit on lülisamba põletikulised haigused.


   Hefiya’i kasutatakse täiskasvanutel nende seisundite raviks. Kui teil on anküloseeriv spondüliit või anküloseeriva spondüliidi radioloogilise leiuta aksiaalne spondüloartriit, antakse teile esmalt teisi ravimeid. Kui need ravimid ei ole piisavalt tõhusad, antakse teile haiguse nähtude ja sümptomite vähendamiseks Hefiya’i.


   Naastuline psoriaas täiskasvanutel ja lastel


   Naastuline psoriaas on põletikuline nahahaigus, mille tagajärjel ilmuvad nahale punetavad ketendavad laigud, mis on kaetud hõbedaste naastukestega. Naastuline psoriaas võib kahjustada ka küüsi, põhjustades nende murenemist, paksenemist ja küüneloožist üles kerkimist, millega võib kaasneda valu. Psoriaasi põhjuseks arvatakse olevat probleemid organismi immuunsüsteemi töös, mille tõttu hoogustub naharakkude moodustumine.


   Hefiya’i kasutatakse mõõduka kuni raske naastulise psoriaasi raviks täiskasvanutel. Hefiya’i kasutatakse ka raske naastulise psoriaasi raviks lastel ja noorukitel vanuses 4...17 aastat, kellel nahale kantavad ravimid ja UV-kiirgusega tehtud ravi ei ole andnud piisavaid tulemusi või kellele selline ravi ei sobi.


   Psoriaatiline artriit


   Psoriaatiline artriit on liigeste põletikuline haigus, mida seostatakse psoriaasiga.

   Hefiya’i kasutatakse psoriaatilise artriidi raviks täiskasvanutel. Hefiya suudab pidurdada haigusest tulenevat liigeste luu- ja kõhrekahjustuse süvenemist ja füüsilist funktsiooni.


   Mädane higinäärmepõletik täiskasvanutel ja noorukitel


   Mädane higinäärmepõletik (nimetatakse ka acne inversa’ks) on pikaajaline ja sageli valulik põletikuline nahahaigus. Nähtudeks võivad olla hellad sõlmekesed (kühmud) ja abstsessid (paised), millest võib immitseda mäda.

   Kõige sagedamini mõjutab see teatud nahapiirkondi, nagu rindade alune, kaenlaalused, reite siseküljed, kube ja tuharad. Haaratud piirkonnas võib tekkida armkude.


   Hefiya’i kasutatakse mädase higinäärmepõletiku raviks täiskasvanutel ja noorukitel alates 12 aasta vanusest. Hefiya’i toimel võib väheneda teil esinevate kühmude ja abstsesside arv ning valu, mis sageli haigusega kaasneb. Esmalt määratakse teile teisi ravimeid. Kui ravi nende ravimitega ei ole piisavalt tõhus, määratakse teile Hefiya.


   Crohni tõbi täiskasvanutel ja lastel


   Crohni tõbi on seedetrakti põletikuline haigus.


   Hefiya’i kasutatakse Crohni tõve raviks täiskasvanutel ja 6...17-aastastel lastel. Kui teil on Crohni tõbi, antakse teile esmalt teisi ravimeid. Kui ravi nende ravimitega ei ole piisavalt tõhus, antakse teile Crohni tõve nähtude ja sümptomite vähendamiseks Hefiya’i.


   Haavandiline koliit täiskasvanutel ja lastel


   Haavandiline koliit on jämesoole põletikuline haigus.


   Hefiya’i kasutatakse mõõduka kuni raske haavandilise koliidi raviks täiskasvanutel ja lastel vanuses 6 kuni 17 aastat. Kui teil on haavandiline koliit, võidakse teile esmalt määrata teisi ravimeid. Kui ravi nende ravimitegad ei ole piisavalt tõhus, antakse teile haiguse nähtude ja sümptomite vähendamiseks Hefiya’i.


   Mitteinfektsioosne soonkestapõletik täiskasvanutel ja lastel


   Mitteinfektsioosne soonkestapõletik on põletikuline haigus, mis haarab silma teatud osad. See põletik võib põhjustada nägemise halvenemist ja/või hõljumite esinemist silmas (mustad täpid või virvendavad jooned, mis liiguvad üle nägemisvälja). Hefiya’i toimel põletik väheneb.


   Hefiya’i kasutatakse

  • täiskasvanutel mitteinfektsioosse soonkestapõletiku raviks, kus põletik esineb silma tagaosas.

  • kroonilise mitteinfektsioosse soonkestapõletiku raviks lastel alates 2 aasta vanusest, kellel põletik haarab silma eesmist osa.


 2. Mida on vaja teada enne Hefiya’i kasutamist Hefiya’i ei tohi kasutada Hefiya

  • kui olete adalimumabi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

  • kui te põete rasket infektsiooni, kaasa arvatud aktiivset tuberkuloosi, sepsist (veremürgistus) või teisi oportunistlikke infektsioone (ebatavalised infektsioonid, mis on seotud nõrgenenud immuunsüsteemiga). Tähtis on arsti informeerida sellest, kui teil esinevad infektsiooni sümptomid, näiteks palavik, haavad, väsimus, hambaprobleemid (vt „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

  • kui teil on mõõdukas või raske südamepuudulikkus. Tähtis on arsti informeerida sellest, kui te olete põdenud või põete rasket südamehaigust (vt „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud


   Enne Hefiya’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Allergiline reaktsioon

  • Kui teil tekib allergiline reaktsioon koos sümptomitega, nagu rindkere pingsus, vilisev hingamine, pearinglus, tursed või lööve, ärge rohkem Hefiya’i süstige ja võtke otsekohe ühendust oma arstiga, sest harvadel juhtudel võivad need reaktsioonid olla eluohtlikud.


   Infektsioon


  • Kui teil esineb infektsioon (sh pikaajaline või piirdunud infektsioon, näiteks jala haavand), konsulteerige enne Hefiya’i kasutamist oma arstiga. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arstiga.

  • Hefiya’iga ravi ajal võivad teil kergemini tekkida infektsioonid. See risk võib suureneda, kui teie kopsufunktsioon on vähenenud. Need infektsioonid võivad olla tõsised, sh tuberkuloos, infektsioonid, mis on põhjustatud viiruste, seente, parasiitide või bakterite poolt või teised ebatavalised infektsioonitekitajad ja sepsis (veremürgistus).

  • Harvadel juhtudel võivad need infektsioonid olla eluohtlikud. Tähtis on arsti informeerida sellest, kui teil tekivad infektsiooni sümptomid, näiteks palavik, haavad, väsimus või hambaprobleemid. Teie arst võib soovitada teil Hefiya’iga ravi ajutiselt katkestada.


   Tuberkuloos (TB)


  • Kuna adalimumabiga ravi saanud patsientidel on kirjeldatud tuberkuloosi juhte, kontrollib arst teid enne Hefiya’iga ravi alustamist tuberkuloosi nähtude ja sümptomite suhtes. See sisaldab teie haigusloo põhjalikku hindamist koos skriiningtestidega (nt röntgenülesvõte rindkerest ja tuberkuliintest). Nende uuringute teostamine ja tulemused tuleb kirja panna patsiendi teabekaardile. On väga tähtis, et te informeeriksite arsti sellest, kui te olete kunagi tuberkuloosi põdenud või kui te olete olnud lähikontaktis tuberkuloosihaigega. Teil võib ravi jooksul areneda tuberkuloos isegi sel juhul, kui olete saanud tuberkuloosi ennetavat ravi. Kui teil tekivad ravi ajal või pärast ravi tuberkuloosi sümptomid (püsiv köha, kaalulangus, loidus, väike palavik) või avaldub mõni muu infektsioon, informeerige sellest otsekohe oma arsti.


   Reisiinfektsioon / korduv infektsioon


  • Teavitage oma arsti, kui te elate või reisite piirkondades, kus seeninfektsioonid, nagu histoplasmoos, koktsidioidmükoos või blastomükoos on tavapärased.

  • Teavitage arsti sellest, kui te olete põdenud korduvaid infektsioone või teisi haigusi, mis suurendavad infektsiooniohtu.


   B-hepatiidiviirus


  • Informeerige oma arsti, kui te olete B-hepatiidi viiruse (HBV) kandja, kui teil on aktiivne HBV infektsioon või kui te arvate, et teil on oht nakatuda HBV-sse. Teie arst peab teid HBV suhtes testima. Adalimumab võib HBV infektsiooni reaktiveerida selle viiruse kandjatel. Mõnedel harvadel juhtudel, eriti kui te võtate teisi ravimeid, mis suruvad immuunsüsteemi alla, võib HBV infektsiooni reaktivatsioon olla eluohtlik.

   Vanus üle 65 aasta


  • Kui olete vanem kui 65-aastane, võib teil Hefiya’i võtmise ajal olla suurem kalduvus infektsioonide tekkeks. Kui te saate ravi Hefiya’iga, peate te koos oma arstiga pöörama erilist tähelepanu infektsioonisümptomitele. On tähtis, et räägiksite oma arstile, kui teil tekivad infektsiooni sümptomid, näiteks palavik, haavad, väsimustunne või probleemid hammastega.


   Kirurgia või probleemid hammastega


  • Kui teil planeeritakse kirurgilisi või hambaraviprotseduure, informeerige oma arsti, et te kasutate Hefiya’i. Teie arst võib soovitada Hefiya’iga ravi ajutiselt katkestada.


   Demüeliniseeriv haigus


  • Kui teil on või avaldub demüeliniseeriv haigus (haigus, mis mõjutab närve ümbritsevat kihti), nagu sclerosis multiplex (hulgiskleroos), siis otsustab arst, kas te tohite Hefiya’i kasutada või ravi Hefiya’iga jätkata. Teavitage oma arsti otsekohe, kui teil tekivad sellised sümptomid nagu nägemise muutused, käte või jalgade nõrkus või tuimus või surisemistunne ükskõik millises kehaosas.


   Vaktsiinid


  • Teatud vaktsiinid sisaldavad elus, kuid nõrgestatud haigust põhjustavaid baktereid või viiruseid ja neid ei tohi Hefiya’i kasutamise ajal manustada, sest nad võivad põhjustada infektsioone. Palun pidage enne mistahes vaktsiinide saamist nõu oma arstiga. On soovitatav, et lastel teostatakse võimaluse korral kõik immuniseerimised vastavalt kehtivale immuniseerimise juhendile enne Hefiya’iga ravi alustamist. Kui te saate raseduse ajal Hefiya’i, võib teie lapsel kuni ligikaudu viie kuu jooksul pärast teie viimast raseduse ajal saadud annust olla suurem risk infektsioonide tekkeks. On tähtis, et te räägiksite oma lapse arstile ja teistele arstidele teie raseduse aegsest Hefiya’iga ravist, et nad saaksid otsustada, millal teie last vaktsineerida.


   Südamepuudulikkus


  • Tähtis on arsti informeerida sellest, kui te olete põdenud või põete rasket südamehaigust. Kui teil on kerge südamepuudulikkus ja te saate ravi Hefiya’iga, peab arst hoolikalt jälgima teie südamepuudulikkuse seisundit. Kui teil tekivad südamepuudulikkuse uued või raskemad sümptomid (nt õhupuudus või jalgade turse), pöörduge otsekohe arsti poole.


   Palavik, hematoomid, veritsus või kahvatu väljanägemine


  • Mõnede patsientide puhul võib keha lakata tootmast vajalikul hulgal vererakke, mis võitlevad infektsioonidega või aitavad peatada verejooksu. Kui teil tekib püsiv palavik või kui teil tekib kergesti sinikaid või verejookse või te olete väga kahvatu, võtke otsekohe ühendust oma arstiga. Arst võib otsustada ravi katkestada.


   Kasvaja


  • Väga harvadel juhtudel on esinenud adalimumabi või teisi TNF blokaatoreid võtvatel lapse- ja täiskasvanueas patsientidel teatud kasvajaid. Väga tõsise reumatoidartriidiga inimestel või haigust pikka aega põdenuil võib olla keskmisest suurem risk lümfoomi või leukeemia (vererakkude ja luuüdiga seotud kasvajad) tekkeks. Kui te võtate Hefiya’i, võib suureneda risk lümfoomi, leukeemia või teiste kasvajate tekkeks. Harvadel juhtudel on adalimumabi võtvatel patsientidel leitud spetsiifiline ja halvaloomuline lümfoom. Mõningaid nendest patsientidest raviti asatiopriini või 6-merkaptopuriiniga. Rääkige oma arstile kui te võtate asatiopriini

   või 6-merkaptopuriini koos Hefiya’iga.

  • Lisaks on adalimumabi kasutavatel patsientidel täheldatud mittemelanoomseid nahakasvajaid.

   Kui ravi ajal või pärast ravi ilmnevad uued kahjustatud naha kolded või muutub vanade kahjustuskollete välimus, rääkige sellest oma arstile.

  • Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) (spetsiifiline kopsuhaigus) patsientidel, kes said ravi teise TNFα blokaatoriga, esines peale lümfoomi ka teisi vähkkasvajaid. Kui teil on krooniline obstruktiivne kopsuhaigus või kui te suitsetate palju, peaksite te oma arstiga nõu pidama, kas ravi TNFα blokaatoriga on teile sobiv.


   Autoimmuunhaigused


  • Harvadel juhtudel võib ravi Hefiya’iga põhjustada luupuselaadset sündroomi. Pöörduge arstile, kui tekivad sümptomid, nagu püsiv selge põhjuseta lööve, palavik, liigesevalu või väsimus.


   Lapsed ja noorukid


  • Ärge manustage Hefiya’i alla 2 aasta vanustele polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidiga lastele.

  • Ärge manustage Hefiya’i alla 4 aasta vanustele lastele, kellel on laste naastuline psoriaas või laste haavandiline koliit.

  • Ärge manustage Hefiya’i alla 6 aasta vanustele lastele, kellel esineb laste Crohn’i tõbi.

  • Ärge kasutage 40 mg eeltäidetud süstalt, kui soovitatud on teisi annuseid kui 40 mg.


   Muud ravimid ja Hefiya


   Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.


   Hefiya’i võib kasutada koos metotreksaadi või teatud teiste haigust modifitseerivate antireumaatiliste ravimitega (sulfasalasiin, hüdroksüklorokviin, leflunomiid ja süstitavad

   kullapreparaadid), kortikosteroidhormoonide või valuvaigistitega (sh mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, MSPVA-d).


   Suurenenud riski tõttu tõsiste infektsioonide tekkeks ei tohi Hefiya’i võtta koos ravimitega, mis sisaldavad toimeainena anakinrat või abatatsepti. Adalimumabi ja ka teiste TNF blokaatorite kombineerimine anakinra või abatatseptiga võib suurendada infektsioonide, sealhulgas tõsiste infektsioonide, ja muude interaktsioonide tekkeriski. Kui teil on küsimusi, pöörduge palun oma arsti poole.


   Rasedus ja imetamine


  • Te peate teadlikult kasutama usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid raseduse vältimiseks ja jätkama nende kasutamist vähemalt 5 kuu jooksul pärast viimast ravi Hefiya’iga.

  • Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage selle ravimi kasutamise suhtes nõu oma arstiga.

  • Hefiya’i tohib raseduse ajal kasutada üksnes vajaduse korral.

  • Rasedusuuringu alusel ei esinenud suuremat sünnidefektide riski, kui ema sai raseduse ajal ravi adalimumabiga, võrreldes rasedustega, mille korral sama haigusega emad ei saanud ravi adalimumabiga.

  • Hefiya’i võib kasutada imetamise ajal.

  • Kui saate Hefiya’i raseduse ajal, võib teie lapsel esineda suurenenud risk infektsioonide tekkeks.

  • On tähtis, et te räägiksite enne teie lapse vaktsineerimist oma lapse arstile ja teistele arstidele teie raseduse aegsest Hefiya’iga ravist (lisateavet vaktsiinide kohta vaadake vaktsineerimist puudutavast lõigust „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

   Autojuhtimine ja masinatega töötamine


   Hefiya mõjutab kergelt autojuhtimise, jalgrattaga sõitmise ja masinatega töötamise võimet. Pärast Hefiya’i manustamist võib tekkida tunne, nagu tuba pöörleks (vertiigo), ja nägemishäireid.


   Hefiya sisaldab naatriumi


   Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi 0,8 ml annusessee tähendab põhimõtteliselt naatriumivaba.


 3. Kuidas Hefiya’i kasutada


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Hefiya on saadaval 40 mg pensüstla ja 20 mg ning 40 mg eeltäidetud süstliga patsientidele, kes vajavad 20 mg või 40 mg täisannust.Hefiya


  Reumatoidartriit, psoriaatiline artriit, anküloseeriv spondüliit või aksiaalne spondüloartriit ilma anküloseeriva spondüliidi radiograafiliste tõenditeta

  Vanus ja kehakaal

  Kui palju ja kui sageli võtta?

  Märkused

  Täiskasvanud

  40 mg igal teisel nädalal ühekordse annusena

  Reumatoidartriidi korral jätkatakse Hefiya’iga ravi ajal metotreksaadi kasutamist. Kui arst leiab, et metotreksaadi kasutamine on sobimatu, võib Hefiya’i manustada üksinda.


  Kui teil on reumatoidartriit ning te ei saa Hefiya’iga ravi ajal metotreksaati, võib arst otsustada, et saate 40 mg Hefiya’i igal nädalal või

  80 mg igal teisel nädalal.


  Polüartikulaarne juveniilne idiopaatiline artriit

  Vanus ja kehakaal

  Kui palju ja kui sageli võtta?

  Märkused

  Lapsed, noorukid ja täiskasvanud alates 2 aasta vanusest, kehakaaluga 30 kg või rohkem

  40 mg igal teisel nädalal

  ei kohaldata

  Lapsed ja noorukid alates vanusest 2 aastat, kehakaaluga 10 kg kuni alla 30 kg

  20 mg igal teisel nädalal

  ei kohaldata


  Entesiidiga seotud artriit

  Vanus ja kehakaal

  Kui palju ja kui sageli võtta?

  Märkused

  Lapsed, noorukid ja täiskasvanud alates vanusest

  6 aastat, kehakaaluga 30 kg või rohkem

  40 mg igal teisel nädalal

  ei ole kohaldatav

  Lapsed ja noorukid alates vanusest 6 aastat, kehakaaluga 15 kg kuni alla 30 kg

  20 mg igal teisel nädalal

  ei ole kohaldatav


  Psoriaas

  Vanus ja kehakaal

  Kui palju ja kui sageli võtta?

  Märkused

  Täiskasvanud

  Algannus 80 mg (kahe 40 mg süstena ühe päeva jooksul), millele järgneb 40 mg igal teisel nädalal, üks nädal pärast algannust.

  Hefiya’i süstimist tuleb jätkata senikaua, kui arst on teile öelnud. Kui see annus ei ole piisavalt tõhus, võib arst suurendada annust 40 mg-ni igal nädalal või 80 mg-ni igal teisel nädalal.


  Naastuline psoriaas lastel

  Vanus ja kehakaal

  Kui palju ja kui sageli võtta?

  Märkused

  Lapsed ja noorukid vanuses 4 kuni 17 aastat, kehakaaluga 30 kg või rohkem

  Algannus 40 mg, seejärel 40 mg üks nädal hiljem


  Edaspidi on tavaline annus 40 mg igal teisel nädalal.

  ei ole kohaldatav

  Lapsed ja noorukid vanuses 4 kuni 17 aastat, kehakaaluga

  15 kg kuni alla 30 kg

  Algannus 20 mg, millele järgneb 20 mg kahe nädala pärast.


  Edaspidi on tavaline annus 20 mg igal teisel nädalal.

  ei ole kohaldatav


  Mädane higinäärmepõletik

  Vanus ja kehakaal

  Kui palju ja kui sageli võtta?

  Märkused

  Täiskasvanud

  Algannus 160 mg (nelja 40 mg süstena ühel päeval või kahe 40 mg süstena päevas kahel järjestikusel päeval), millele järgneb 80 mg (kahe 40 mg

  süstena ühel päeval) kahe nädala pärast.


  Pärast veel 2 nädala möödumist jätkake annusega 40 mg igal nädalal või 80 mg igal teisel nädalal, nagu arst on teile määranud.

  Soovitatav on igapäevaselt puhastada haaratud piirkondi antiseptilise ainega.


  Mädane higinäärmepõletik

  Vanus ja kehakaal

  Kui palju ja kui sageli võtta?

  Märkused

  Noorukid vanuses

  Algannus 80 mg (kahe 40 mg

  Kui see annus ei ole piisavalt

  12 kuni 17 aastat,

  süstena ühel päeval) ravi

  tõhus, võib teie arst suurendada

  kehakaaluga 30 kg

  alguses, millele järgneb ühe

  annust 40 mg-ni igal nädalal

  või rohkem

  nädala pärast 40 mg igal teisel

  või 80 mg-ni igal teisel nädalal.

  nädalal.

  Soovitatav on igapäevaselt

  puhastada haaratud piirkondi

  antiseptilise ainega.


  Crohni tõbi

  Vanus ja kehakaal

  Kui palju ja kui sageli võtta?

  Märkused

  Täiskasvanud

  Algannus 80 mg (manustatakse kahe 40 mg süstena ühe päeva jooksul), seejärel 40 mg igal teisel nädalal kahe nädala pärast.


  Kui on tarvis kiiremat ravivastust, võib teie arst määrata algannuse 160 mg (nelja 40 mg süstena ühel päeval või kahe 40 mg süstena päevas kahel järjestikusel päeval), millele järgneb 80 mg (kahe 40 mg süstena ühel päeval) kahe nädala pärast.


  Edaspidi on tavaline annus 40 mg igal teisel nädalal.

  Kui see annus ei ole piisavalt tõhus, võib teie arst suurendada annust 40 mg-ni igal nädalal või 80 mg-ni igal teisel nädalal.


  Crohni tõbi lastel

  Vanus ja kehakaal

  Kui palju ja kui sageli võtta?

  Märkused

  Lapsed ja noorukid vanuses 6 kuni 17 aastat, kehakaaluga 40 kg või rohkem

  Algannus 80 mg (manustatakse kahe 40 mg süstena ühe päeva jooksul), seejärel 40 mg igal teisel nädalal kahe nädala pärast.


  Kui on tarvis kiiremat ravivastust, võib teie arst määrata algannuse 160 mg (nelja 40 mg süstena ühel päeval või kahe 40 mg süstena päevas kahel järjestikusel päeval), millele järgneb 80 mg (kahe 40 mg süstena ühel päeval) kahe nädala pärast.


  Edaspidi on tavaline annus 40 mg igal teisel nädalal.

  Kui see annus ei ole piisavalt tõhus, võib teie lapse arst suurendada annust 40 mg-ni igal nädalal või 80 mg-ni igal teisel nädalal.


  Crohni tõbi lastel

  Vanus ja kehakaal

  Kui palju ja kui sageli võtta?

  Märkused

  Lapsed ja noorukid vanuses 6 kuni 17 aastat, kehakaaluga

  alla 40 kg

  Algannus 40 mg, edaspidi on tavaline annus 20 mg igal teisel nädalal kahe nädala pärast.


  Kui on tarvis kiiremat ravivastust, võib teie arst määrata algannuse 80 mg (kahe 40 mg süstena ühel päeval), millele järgneb 40 mg kahe nädala pärast.


  Edaspidi on tavaline annus 20 mg igal teisel nädalal.

  Kui see annus ei ole piisavalt tõhus, võib teie lapse arst suurendada annust 20 mg-ni igal nädalal.


  Haavandiline koliit

  Vanus ja kehakaal

  Kui palju ja kui sageli võtta?

  Märkused

  Täiskasvanud

  Algannus 160 mg (nelja 40 mg süstena ühel päeval või kahe 40 mg süstena päevas kahel järjestikusel päeval), millele järgneb 80 mg (kahe 40 mg

  süstena ühel päeval) kahe nädala pärast.


  Edaspidi on tavaline annus 40 mg igal teisel nädalal.

  Kui see annus ei ole piisavalt tõhus, võib teie arst suurendada annust 40 mg-ni igal nädalal või 80 mg-ni igal teisel nädalal.


  Haavandiline koliit lastel

  Vanus või kehakaal

  Kui palju ja kui sageli manustada?

  Märkused

  Lapsed ja noorukid alates vanusest 6 aastat, kehakaaluga 40 kg või rohkem

  Algannus 160 mg (neli 40 mg süstet ühe päeva jooksul või kaks 40 mg süstet päevas kahel järjestikusel päeval), millele järgneb kahe nädala pärast

  80 mg (kaks 40 mg süstet ühel päeval).


  Seejärel on tavaline annus

  80 mg (kaks 40 mg süstet ühel päeval) igal teisel nädalal.

  Patsiendid, kellele on välja kirjutatud annus 80 mg igal teisel nädalal, peavad jätkama ettenähtud annusega ka pärast 18-aastaseks saamist.

  Lapsed ja noorukid alates vanusest 6 aastat, kehakaaluga vähem kui 40 kg

  Algannus on 80 mg (kaks 40 mg süstet ühel päeval), millele järgneb 40 mg (üks 40 mg süste) kahe nädala pärast.


  Seejärel on tavaline annus 40 mg igal teisel nädalal.

  Patsiendid, kellele on välja kirjutatud annus 40 mg igal teisel nädalal, peavad jätkama ettenähtud annusega ka pärast 18-aastaseks saamist.


  Mitteinfektsioosne soonkestapõletik

  Vanus ja kehakaal

  Kui palju ja kui sageli võtta?

  Märkused

  Täiskasvanud

  Algannus 80 mg (kahe 40 mg süstena), millele järgneb

  40 mg igal teisel nädalal kaks nädalat pärast algannust.

  Mitteinfektsioosse soonkestapõletiku korral võib Hefiya ravi ajal jätkata kortikosteroidide või teiste immuunsüsteemi mõjutavate ravimite kasutamist. Hefiya’i võib kasutada ka üksinda.


  Hefiya’i süstimist tuleb jätkata senikaua, kui arst on teile öelnud.

  Lapsed ja noorukid alates vanusest 2 aastat, kehakaaluga 30 kg või rohkem

  40 mg igal teisel nädalal metotreksaadiga

  Arst võib teile määrata ka algannuse 80 mg, mida võib manustada üks nädal enne tavalise annuse algust.

  Lapsed ja noorukid alates vanusest 2 aastat, kehakaaluga alla 30 kg

  20 mg igal teisel nädalal metotreksaadiga

  Arst võib teile määrata ka algannuse 40 mg, mida võib manustada üks nädal enne tavalise annuse algust.


  Manustamisviis ja -tee


  Hefiya’i manustatakse süstena naha alla (subkutaanse süstena).


  Täpsed juhised, kuidas Hefiya’i süstida, on toodud lõigus 7 „Kasutusjuhend“. Kui te kasutate Hefiya’i rohkem, kui ette nähtud

  Kui te süstite Hefiya’i kogemata sagedamini kui ette nähtud, helistage oma arstile või apteekrile ning öelge talle, et süstisite rohkem, kui vaja. Võtke endaga alati kaasa selle ravimi välispakend, isegi kui see on tühi.


  Kui te unustate Hefiya’i kasutada


  Kui te unustate end süstida, manustage Hefiya’i järgmine annus niipea kui meelde tuleb. Sellele järgnev annus manustage tavalisel ettenähtud ajal.


  Kui te lõpetate Hefiya’i kasutamise


  Otsus ravi lõpetamiseks peab olema langetatud koos arstiga. Ravi lõpetamisel võivad teie haiguse sümptomid jälle tagasi tulla.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik kõrvaltoimeid on kerged või keskmise raskusega. Ent mõned kõrvaltoimed võivad olla rasked ja vajada ravi. Kõrvaltoimed võivad avalduda vähemalt kuni 4 kuu jooksul pärast viimast Hefiya’i süsti.


  Järgmiste allergilise reaktsiooni või südamepuudulikkuse sümptomide korral tuleb koheselt otsida meditsiinilist abi:

  • tõsine lööve, nõgestõbi;näo, käte, jalgade turse;

  • hingamis- või neelamisraskus;

  • õhupuudus pingutusel või pikaliheitmisel või jalgade turse.


   Järgmistest kõrvaltoimetest tuleb arsti informeerida niipea kui võimalik:

  • infektsiooninähud ja süptomid, nagu palavik, iiveldus, haavad, hambaprobleemid, põletustunne urineerimisel, nõrkus või väsimus või, köha;

  • närviprobleemi sümptomid, nagu „sipelgate jooksmise tunne“, tuimus, kahelinägemine või, käte või jalgade nõrkus;

  • nahavähi nähud, nagu kühm või lahtine haavand, mis ei parane;

  • verepildi muutustega seotud nähud ja sümptomid, nagu püsiv palavik, verevalumite teke, verejooks, kahvatus.


   Järgmisi kõrvaltoimeid on täheldatud adalimumabi kasutamisel:


   Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st)


  • süstekoha reaktsioonid (sh valu, turse, punetus või sügelus);

  • hingamisteede infektsioonid (sh külmetus, vesine nina, põskkoopapõletik, kopsupõletik);

  • peavalu;

  • kõhuvalu;

  • iiveldus ja oksendamine;

  • lööve;

  • lihasvalu.


   Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st)


  • tõsised infektsioonid (sh veremürgistus ja gripp);

  • soole infektsioonid (nt gastroenteriit);

  • nahainfektsioonid (sh tselluliit ja vöötohatis);

  • kõrvainfektsioonid;

  • suuinfektsioonid (sh hammaste infektsioonid ja külmavillid);

  • suguteede infektsioonid;

  • kuseteede infektsioon;

  • seeninfektsioonid;

  • liigeste infektsioonid;

  • healoomulised kasvajad;

  • nahavähk;

  • allergilised reaktsioonid (sh hooajaline allergia);

  • dehüdratsioon;

  • tujukõikumised (sh depressioon);

  • ärevus;

  • unehäired;

  • tundehäired, nagu surin, torkimise tunne või tuimus;

  • migreen;

  • närvijuure kompressiooni nähud (sh alaselja valu ja jalavalu);

  • nägemishäired;

  • silmapõletik;

  • silmalau põletik ja silmade turse;

  • vertiigo (ruumi pöörlemise tunne);

  • südamepekslemise tunne;

  • kõrge vererõhk;

  • õhetus;

  • hematoom (kompaktne paistetus hüübinud verega);

  • köha;

  • astma;

  • õhupuuduse tunne;

  • seedetrakti verejooks;

  • düspepsia (seedehäired, puhitus, kõrvetised);

  • maohappe reflukshaigus;

  • Sjögreni sündroom (sh silmade ja suu kuivus);

  • sügelus;

  • sügelev lööve;

  • verevalumid;

  • nahapõletik (nagu ekseem);

  • sõrme- ja varbaküünte murdumine;

  • suurenenud higistamine;

  • juustekaotus;

  • psoriaasi avaldumine või halvenemine;

  • lihasspasmid;

  • veri uriinis;

  • neeruprobleemid;

  • valu rinnus;

  • turse (vedeliku kogunemine kehas, mis põhjustab mõjutatud koe paistetust);

  • palavik;

  • vähenenud vere trombotsüütide arv, mis suurendab veritsuste või verevalumite tekkeriski;

  • aeglasem paranemine.


   Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st)


  • ebatavalised infektsioonid (sh tuberkuloos ja teised infektsioonid, mis tekivad, kui vastupanuvõime haigusele on vähenenud);

  • neuroloogilised infektsioonid (sh viiruslik meningiit);

  • silmainfektsioonid;

  • bakteriaalsed infektsioonid;

  • divertikuliit (jämesoole põletik ja infektsioon);

  • vähk, sealhulgas

  • lümfisüsteemi vähk (lümfoom) ja

  • melanoom (nahavähi tüüp);

  • immuunhäired, mis võivad mõjutada kopse, nahka ja lümfisõlmi (kõige sagedamini seisund nimega sarkoidoos);

  • vaskuliit (veresoonte põletik);

  • treemor;

  • neuropaatia (närvikahjustus);

  • insult;

  • kahelinägemine;

  • kuulmiskaotus, sumin kõrvus;

  • tunne, et süda lööb ebaregulaarselt, nagu jätaks lööke vahele;

  • südameprobleemid, mis võivad põhjustada õhupuuduse tunnet või turset pahkluude piirkonnas;

  • südameinfarkt;

  • suure arteri seina väljasopistumine, veenipõletik ja tromb, veresoone ummistus;

  • kopsuhaigused, mis põhjustavad õhupuuduse tunnet (sh põletikku);

  • kopsuembolism (takistus kopsuarteris);

  • pleuraefusioon (vedeliku ebanormaalne kogunemine rinnakelmeõõnde);

  • kõhunäärme põletik, mis põhjustab tugevat valu kõhus ja seljas;

  • raskused neelamisel;

  • näo turse;

  • sapipõie põletik, kivid sapipõies;

  • rasvmaks (rasva ladestumine maksarakkudesse);

  • öine higistamine;

  • armid;

  • ebanormaalne lihaskoe lagunemine;

  • süsteemne erütematoosne luupus (sh naha, südame, kopsude, liigeste ja teiste organsüsteemide immuunhäire);

  • unehäired;

  • impotentsus;

  • põletikud.


   Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st)


  • leukeemia (vähkkasvaja, mis mõjutab verd ja luuüdi);

  • rasked allergilised reaktsioonid koos šokiga;

  • hulgiskleroos;

  • närvide häired (nagu silmanärvi põletik ja Guillain-Barré sündroom ehk seisund, mis võib põhjustada lihasnõrkust, ebanormaalseid aistinguid, torkimistunnet kätel ja ülakehal);

  • süda lõpetab pumpamise;

  • kopsufibroos (kopsude armistumine);

  • soolemulgustus (auk soole seinas);

  • hepatiit (maksapõletik);

  • B-hepatiidi infektsiooni reaktivatsioon;

  • autoimmuunne hepatiit (organismi enda immuunsüsteemi põhjustatud maksapõletik);

  • kutaanne vaskuliit (naha veresoonte põletik);

  • Stevensi-Johnsoni sündroom (eluohtlikud reaktsioonid gripilaadsete sümptomide ja villilise lööbega);

  • allergilise reaktsiooniga seotud näo turse;

  • mitmekujuline erüteem (põletikuline nahalööve);

  • luupuselaadne sündroom;

  • angioödeem (piirdunud nahaturse);

  • lihhenoidne nahalööve (sügelev punakaslilla lööve nahal).


  Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)


  • hepatospleeniline T-rakuline lümfoom (harvaesinev verevähk, mis lõpeb sageli surmaga);

  • merkelirakk-kartsinoom (nahavähi tüüp);

  • Kaposi sarkoom, harvaesinev vähk, mis on seotud inimese herpesviirus 8 infektsiooniga. Kaposi sarkoom esineb tavaliselt lillade nahakahjustustena;

  • maksapuudulikkus;

  • dermatomüosiidiks nimetatava seisundi halvenemine (avaldub nahalööbena, millega kaasneb lihasnõrkus);

  • kehamassi suurenemine (enamikul patsientidel oli muutus väike).


   Mõnedel adalimumabiga täheldatud kõrvaltoimetel puuduvad sümptomid ning neid võib tuvastada vaid veretestide abil. Nende hulgas on:


   Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st)

  • valgeliblede madal sisaldus veres;

  • punaliblede madal sisaldus veres;

  • tõusnud lipiidide sisaldus veres;

  • suurenenud maksaensüümide aktiivsus.


   Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

  • valgeliblede kõrge sisaldus veres;

  • vereliistakute madal sisaldus veres;

  • tõusnud kusihappesisaldus veres;

  • ebanormaalne naatriumisisaldus veres;

  • madal kaltsiumisisaldus veres;

  • madal fosfaatidesisaldus veres;

  • kõrge veresuhkru tase;

  • kõrge laktaatdehüdrogenaasi sisaldus veres;

  • autoantikehad veres;

  • madal kaaliumisisaldus veres.


   Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st)


  • bilirubiinisisalduse tõus veres (maksa tööd näitav vereanalüüs).


   Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st)


  • madal vere valgeliblede, punaliblede ja trombotsüütide sisaldus.


   Kõrvaltoimetest teatamine


   image

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitamissüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas Hefiya’i säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil/blistril/karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida külmkapis (2 °C...8 °C). Mitte lasta külmuda.


  Hoida eeltäidetud süstal välispakendis, valguse eest kaitstult. Alternatiivne säilitamine:

  Vajaduse korral (näiteks reisides) võib Hefiya’i eeltäidetud süstalt säilitada toatemperatuuril (kuni 25°C) maksimaalselt 21 päeva, valguse eest kaitstult. Kui see on külmkapist välja võetud ja säilitatakse toatemperatuuril, tuleb eeltäidetud süstal ära kasutada 21 päeva jooksul või ära visata, isegi kui see on hiljem külmkappi tagasi pandud. Märkige üles kuupäev, millal eeltäidetud süstal külmkapist välja võeti, ning kuupäev, pärast mida tuleb see ära visata.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Hefiya sisaldab

  • Toimeaine on adalimumab. Iga eeltäidetud süstal sisaldab 40 mg adalimumabi 0,8 ml lahuses.

  • Abiained on adipiinhape, sidrunhappe monohüdraat, naatriumkloriid, mannitool (E 421), polüsorbaat 80 (E 433), vesinikkloriidhape (E 507), naatriumhüdroksiid (E 524) ja süstevesi.

   Kuidas Hefiya’i välja näeb ja pakendi sisu


   Hefiya 40 mg süstelahus eeltäidetud süstlas on 0,8 ml selge kuni kergelt läbipaistmatu, värvitu kuni kergelt kollakas lahus.


   Hefiya on ühekordselt kasutatavas läbipaistvas (I tüüpi klaas) süstlas, millel on roostevabast terasest nõel nõelakaitsega koos sõrmeääriku, kummist nõelakorgi ja plastist kolvivardaga, sisaldades 0,8 ml lahust.


   Pakendid sisaldavad 1 ja 2 eeltäidetud Hefiya’i süstalt.

   Mitmikpakendid sisaldavad 6 (3 kahest pakki) eeltäidetud Hefiya’i süstalt. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

   Hefiya on saadaval eeltäidetud süstla ja/või pensüstlina (SensoReady).


   Müügiloa hoidja


   Sandoz GmbH Biochemiestr. 10

   6250 Kundl Austria


   Tootja


   Sandoz GmbH Schaftenau Biochemiestr. 10

   6336 Langkampfen Austria


   Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


   België/Belgique/Belgien

   Sandoz nv/sa

   Tél/Tel: +32 2 722 97 97

   Lietuva

   Sandoz Pharmaceuticals d.d filialas Tel: +370 5 2636 037


   България

   Сандоз България КЧТ Тел.: +359 2 970 47 47

   Luxembourg/Luxemburg

   Sandoz nv/saTél/Tel.: +32 2 722 97 97


   Česká republika

   Sandoz s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország Sandoz Hungária Kft. Tel.: +36 1 430 2890


   Danmark/Norge/Ísland/Sverige

   Sandoz A/S

   Tlf: +45 63 95 10 00

   Malta

   Sandoz Pharmaceuticals d.d. Tel: +356 21222872


   Deutschland

   Hexal AG

   Tel: +49 8024 908 0

   Nederland

   Sandoz B.V.

   Tel: +31 36 52 41 600


   Eesti

   Sandoz d.d. Eesti filiaal Tel: +372 665 2400

   Österreich

   Sandoz GmbH

   Tel: +43 5338 2000

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Polska

   Sandoz Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 209 70 00


   España

   Sandoz Farmacéutica, S.A. Tel: +34 900 456 856

   Portugal

   Sandoz Farmacêutica Lda. Tel: +351 21 196 40 00


   France

   Sandoz SAS

   Tél: +33 1 49 64 48 00

   România

   Terapia S.A.

   Tel:+40 264 50 15 00   Hrvatska

   Sandoz d.o.o.

   Tel: +385 1 23 53 111

   Slovenija

   Lek farmacevtska družba d.d. Tel: +386 1 580 21 11


   Ireland

   Rowex Ltd.

   Tel: + 353 27 50077

   Slovenská republika

   Sandoz d.d. - organizačná zložka

   Tel: +421 2 48 200 600


   Italia

   Sandoz S.p.A. Tel: +39 02 96541

   Suomi/Finland

   Sandoz A/S

   Puh/Tel: +358 10 6133 400


   Κύπρος

   Sandoz Pharmaceuticals d.d.

   Τηλ: +357 22 69 0690

   United Kingdom (Northern Ireland)

   Sandoz GmbH

   Tel: +43 5338 2000


   Latvija

   Sandoz d.d. Pārstāvniecība Latvijā

   Tel: +371 67 892 006


   Infoleht on viimati uuendatud

   Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel:

   .


 7. Kasutusjuhend

  Võimalike infektsioonide vältimiseks ja ravimi õigeks kasutamiseks on oluline järgida antud juhiseid. Enne Hefiya’i süstimist lugege, mõistke ja järgige antud juhiseid. Enne esimest korda kasutamist

  peaks teile tervishoiuteenuse osutaja näitama, kuidas Hefiya’i õigesti ette valmistada ja süstida, kasutades selleks eeltäidetud süstalt. Küsimuste korral pöörduge tervishoiuteenuse osutaja poole.

  Teie Hefiya’i ühekordne eeltäidetud süstal nõelakaitse ja lisatava sõrmeäärikuga


  image

  Joonis A: Hefiya’i eeltäidetud süstal nõelakaitse ja lisatava sõrmeäärikuga


  Tähtis on, et te:

  • ei ava välispakendit enne, kui olete valmis süstalt kasutama.

  • ei kasuta süstalt, kui blistripitserid on katki, sest see ei pruugi olla kasutamiseks ohutu.

  • kunagi ei jäta süstalt valveta, kus teised võivad seda rikkuda.

  • ei kasuta süstalt, kui see kukkus maha ja näeb kahjustatud välja või see kukkus maha ilma nõelakorgita.

  • ei eemalda nõelakorki varem, kui vahetult enne süstet.

  • olete ettevaatlik, et mitte puutuda nõelakaitse tiibu enne kasutamist. Nende puutumine võib põhjustada kaitse liiga varast aktiveerumist. Ärge eemaldage sõrmeäärikuid enne süstet.

  • süstite Hefiya’i 15…30 minutit pärast külmkapist väljavõtmist, et süste oleks mugavam.

  • viskate kasutatud süstla ära kohe pärast kasutamist. Ärge taaskasutage süstalt. Vt „4. Kasutatud süstalde käitlemine“ kasutusjuhendi lõpus.


   Kuidas Hefiya’i säilitada?

  • Hoidke süstalde välispakendit külmkapis (2°C … 8°C).

  • Vajaduse korral (näiteks reisides) võib Hefiya’i säilitada toatemperatuuril (kuni 25°C) maksimaalselt 21 päeva, valguse eest kaitstult. Kui see on külmkapist välja võetud ja säilitatakse toatemperatuuril, tuleb eeltäidetud süstal ära kasutada 21 päeva jooksul või ära visata, isegi kui see on hiljem külmkappi tagasi pandud. Märkige üles kuupäev, millal eeltäidetud süstal külmkapist välja võeti, ning kuupäev, pärast mida tuleb see ära visata.

  • Hoidke süstlaid originaalpakendis kuni kasutamiseni, valguse eest kaitstult.

  • Ärge hoidke süstlaid ekstreemses kuumuses ega külmas.

  • Ärge külmutage süstlaid.


   Hoidke Hefiya ja kõik ravimid laste eest kättesaamatus kohas. Mida on süsteks vaja?

   Paigutage järgmised esemed puhtale tasasele pinnasele.


   Hefiya’i pakendis on kaasas:

  • Hefiya’i eeltäidetud süstal(ad) (vt Joonis A). Iga süstal sisaldab 40 mg / 0,8 ml Hefiya’i.


   Pakendis ei ole (vt Joonis B):

  • Alkoholilapp

  • Vatitups või marli

  • Teravate esemete anum


   image

   Joonis B: pakendis mittesisalduvad esemed


   Vt „4. Kasutatud süstalde käitlemine“ kasutusjuhendi lõpus.


   Enne süstet


   image

   Joonis C: nõelakaitse ei ole aktiveeritud – süstal on valmis kasutamiseks

   image

   Joonis D: nõelakaitse on aktiveeritud – mitte kasutada


   • Selle seisundi korral nõelakaitse EI OLE AKTIVEERITUD.

   • Süstal on kasutamiseks valmis (vt

    Joonis C).

   • Selle seisundi korral on nõelakaitse AKTIVEERITUD.

   • Süstalt MITTE KASUTADA

(vt Joonis D).


Süstla ettevalmistamine


Võtke apteekriga ühendust, kui süstal ei vasta mis tahes ülaltoodud punktile.

 1. Süstekoha valimine:


  • Soovitatav süstekoht on reie eesmine osa. Samuti võite kasutada alakõhtu, kuid mitte 5 cm ulatuses naba ümbrusest (vt Joonis E).

  • Iga kord, kui süste teete, valige erinev koht.

  • Ärge süstige kohta, kus nahk on tundlik, sinine, punane, ketendav või kõva. Vältige armide või venitusarmidega piirkondi. Kui teil on psoriaas, ÄRGE süstige otse psoriaasi naastu sisse.


   image

   Joonis E: valige süstekoht


 2. Süstekoha puhastamine:


  • Peske käed korralikult seebi ja veega.

  • Puhastage süstekoht alkoholipadjakesega ringjate liigutustega. Enne süstet laske kuivada (vt Joonis F).

  • Ärge puutuge puhast ala enne süstet.


   image

   Joonis F: puhastage süstekoht


 3. Süste tegemine:


  • Tõmmake ettevaatlikult nõelakork pealt ära, et see süstlalt eemaldada (vt Joonis G).

  • Visake nõelakork ära.

  • Nõela otsas võite näha vedelikutilka. See on normaalne.


   image

   Joonis G: tõmmake nõelakork ära


  • Näpistage õrnalt nahka süstekohas (vt Joonis H).

  • Sisestage nõel nahka, nagu pildil näidatud.

  • Lükake nõel kogu ulatuses sisse, et ravim saaks täielikult manustatud.


   Joonis H: sisestage nõel

   • Hoidke nõela, nagu pildil näidatud (vt Joonis I).

   • Vajutage kolb aeglaselt alla nii palju, kui see läheb. Kolvi pea peaks olema täielikult nõelakaitse tiibade vahel.

   • Hoidke kolb täiesti all, samal ajal hoidke nõela 5 sekundit paigal.   • Hoidke kolb täiesti alla vajutatuna, samal ajal tõmmake nõel ettevaatlikult süstekohast otse välja ja laske nahast lahti (vt Joonis J).


   • Laske aeglaselt kolvist lahti ja lubage nõela ohutuskaitsel automaatselt paljastatud nõel katta (vt Joonis K).

   • Süstekohas võib esineda väike kogus verd. Suruge vatitups või marli süstekohale ja hoidke 10 sekundit. Ärge hõõruge süstekohta. Vajadusel võite süstekoha katta ka väikese plaastriga.

   Joonis I: hoidke süstalt


   image

   Joonis J: tõmmake nõel otse välja


   image

   Joonis K: vabastage aeglaselt kolb

 4. Kasutatud süstalde käitlemine:


  image

  • Visake kasutatud süstlad teravate esemete konteinerisse (suletav läbistamiskindel konteiner). Teie ning teiste ohutuse tagamiseks ei tohi nõelu ega süstlaid korduvkasutada.

  • Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.


Kui teil on küsimusi, pidage nõu arsti, apteekri või meditsiiniõega, kes on Hefiya’iga tuttavad.