Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Circadin

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Circadin 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Melatoniin


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Circadin välja näeb ja pakendi sisu

Circadin 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valged kuni määrdunudvalged ümmargused kaksikkumera kujuga tabletid. Igas karbis on üks blisterleht, milles on 7, 20 või 21 tabletti, või on karbis kaks blisterlehte, kummaski 15 tabletti (30 tabletiga pakend). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja


Müügiloa hoidja:


RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL 4 rue de Marivaux

75002 Paris Prantsusmaa

e-mail: regulatory@neurim.com Tootja:

Partii vabastamise eest vastutajad EMPs


Temmler Pharma GmbH & Co. KG Temmlerstrasse 2

35039 Marburg Saksamaa


Iberfar - Indústria Farmacêutica S.A.

Rua Consiglieri Pedroso, n.o 121-123 - Queluz de Baixo Barcarena, 2734-501

Portugal


Rovi Pharma Industrial Services, S.A. Vía Complutense, 140

Alcalá de Henares Madrid, 28805 Hispaania


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien Takeda Belgium Tél/Tel: +32 2 464 06 11

Takeda-Belgium@takeda.com

Lietuva

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com


България

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Teл: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11 (BE)

Takeda-Belgium@takeda.com


Česká republika

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Magyarország

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com


Danmark

Takeda Pharma A/S Tlf: +45 46 77 11 11

Malta

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com


Deutschland

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG Tel: +49 (0)2371 9370

info@medice.de

Nederland

Takeda Nederland bv Tel: +31 20 203 5492

medinfoEMEA@takeda.com

Eesti

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Norge

Takeda AS

Tlf: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com


Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Österreich

SANOVA PHARMA GesmbH Tel.: +43 (01) 80104-0

e-mail: sanova.pharma@sanova.at


España

EXELTIS HEALTHCARE, S.L. Tfno: +34 91 7711500

Polska

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG Tel.: + 48-(0)22 642 2673

e-mail: office@medice.pl


France

BIOCODEX

Tél: +33 (0)1 41 24 30 00

e-mail: medinfo@biocodex.com

Portugal

Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel. +351 214 342 530

e-mail: geral@itf-farma.pt


Hrvatska

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

România

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com


Ireland

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Slovenija

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com


Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com


Italia

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Tel: +39 049 8232222

e-mail: info@fidiapharma.it

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh/Tel: +358 20 746 5000


Κύπρος

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Τηλ: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Sverige

Takeda Pharma AB Tel: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com


Latvija

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

United Kingdom (Northern Ireland) RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com


Infoleht on viimati uuendatud {kuu AAAA}.