Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Leqvio

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Leqvio 284 mg süstelahus süstlis

Nõelakaitsega süstel inklisiraan (inclisiranum)


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi manustamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.


Infolehe sisukord


 1. Mis ravim on Leqvio ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Leqvio manustamist

 3. Kuidas Leqviod manustatakse

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Leqviod säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Leqvio ja milleks seda kasutatakse Mis ravim on Leqvio ja kuidas see toimib

  Leqvio sisaldab toimeainet inklisiraani. Inklisiraan vähendab LDL-kolesterooli („halb“ kolesterool) sisaldust, mis suurenenud sisalduse korral võib põhjustada südame ja vereringe probleeme.


  Inklisiraan toimib, seondudes RNA-ga (keharakkude geneetiline materjal), et piirata PCSK9-ks nimetatava valgu tootmist. See valk võib suurendada LDL-kolesterooli sisaldust ja selle tootmise ennetamine aitab vähendada LDL-kolesterooli sisaldust.


  Milleks Leqviod kasutatakse

  Leqviod kasutatakse lisaks kolesteroolisisaldust vähendavale dieedile, kui te olete täiskasvanu, kelle veres on suur kolesteroolisisaldus (esmane hüperkolesteroleemia [sealhulgas heterosügootne perekondlik ja mitteperekondlik] või segatüüpi düslipideemia).


  Leqviod kasutatakse:

  • koos statiiniga (kõrge kolesteroolisisalduse korral kasutatav ravim), mida mõnikord kombineeritakse koos teise kolesteroolisisaldust vähendava raviga, kui statiini maksimaalne annus ei toimi piisavalt hästi, või

  • üksinda või koos teiste kolesteroolisisaldust vähendavate ravimitega, kui statiinid ei toimi või neid ei saa kasutada.

 2. Mida on vaja teada enne Leqvio manustamist


  Leqviod ei tohi manustada

  • kui olete inklisiraani või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Enne Leqvio manustamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

  • kui te saate dialüüsi;

  • kui teil on raske maksahaigus;

  • kui teil on raske neeruhaigus.


  Lapsed ja noorukid

  Ravimit ei tohi manustada lastele ja noorukitele vanuses alla 18 aasta, sest puudub ravimi kasutamise kogemus selles vanuserühmas.


  Muud ravimid ja Leqvio

  Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.


  Rasedus ja imetamine

  Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi manustamist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


  Leqvio kasutamist tuleb raseduse ajal vältida.


  Veel ei teata, kas Leqvio eritub inimese rinnapiima. Arst aitab teil otsustada, kas jätkata rinnaga toitmist või alustada ravi Leqvioga. Arst hindab ravi võimalikku kasu teile, võrreldes rinnaga toitmisest saadava kasu ja riskiga teie lapsele.


  Autojuhtimine ja masinatega töötamine

  Eeldatavasti ei mõjuta Leqvio autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.


  Leqvio sisaldab naatriumi

  Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

  „naatriumivaba“.


 3. Kuidas Leqviod manustatakse


  Leqvio soovitatav annus on 284 mg, süstituna naha alla (subkutaanne süst). Teine süst tehakse 3 kuu möödudes ja järgmised süstid pärast seda iga 6 kuu järel.


  Enne Leqvioga ravi alustamist peate olema kolesteroolisisaldust vähendaval dieedil ja tõenäoliselt võtate statiini. Te peate jääma kolesteroolisisaldust vähendavale dieedile ja jätkama statiini võtmist kogu Leqvio saamise vältel.


  Inklisiraani süstitakse naha alla alakõhtu; teised võimalikud süstekohad on õlavarre või reiepiirkond. Leqviod manustab teile arst, apteeker või meditsiiniõde (tervishoiutöötaja).


  Kui te saate Leqviod rohkem, kui ette nähtud

  Seda ravimit manustab teile arst, apteeker või meditsiiniõde (tervishoiutöötaja). Äärmiselt ebatõenäolisel juhul, kui teile manustatakse ravimit liiga palju (üleannus), kontrollib arst või muu tervishoiutöötaja teid kõrvaltoimete suhtes.

  Kui Leqvio annus jääb manustamata

  Kui te unustate minna Leqvio süstimise visiidile, võtke oma arsti, apteekri või meditsiiniõega ühendust esimesel võimalusel, et kokku leppida järgmine süstimise aeg.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Sage (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10st)

 5. Kuidas Leqviod säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Mitte lasta külmuda.


  Arst, apteeker või meditsiiniõde kontrollib seda ravimit ning kui see sisaldab osakesi, siis viskab selle minema.


  Ravimeid ei tohi visata kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Teie arst, apteeker või meditsiiniõde hävitab ravimid, mida enam ei kasutata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Leqvio sisaldab


image

 1. samm. Eemaldage nõelakate

  Eemaldage nõelakate süstlist otse kindla tõmbega. Nõela otsas võite näha vedeliku tilka. See on normaalne.

  Ärge pange nõelakatet tagasi peale. Visake see ära.


  image

 2. samm. Sisestage nõel

  Pigistage õrnalt süstekohas nahka ning hoidke pigistust kogu süstimise jooksul. Teise käega torgake süstlinõel naha sisse ligikaudu 45-kraadise nurga all nagu näidatud.


  image

 3. samm. Alustage süstimist

  Jätkake naha pigistamist. Lükake kolbi aeglaselt lõpuni. See tagab kogu annuse süstimise.

  image

 4. samm. Lõpetage süstimine

  Veenduge, et kolvi pea on nõelakaitsme äärte vahel nagu näidatud. See tagab, et nõelakaitse on aktiveeritud ja katab nõela pärast süstimise lõpetamist.


  image

 5. samm. Vabastage kolb

  Hoides süstlit süstekohas, vabastage kolb aeglaselt kuni nõel on nõelakaitsega kaetud. Eemaldage süstel süstekohast.


 6. samm. Süstli äraviskamine

Visake süstel ära vastavalt kohalike nõuetele.