Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Qtern

HINNAD

QTERN tablett 5mg+10mg N28

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 105,94 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Qtern, 5 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

saksagliptiin/dapagliflosiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Qtern ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Qterni võtmist

 3. Kuidas Qterni võtta

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Qterni säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Qtern ja milleks seda kasutatakse


  Qtern sisaldab toimeaineid saksagliptiini ja dapagliflosiini. Need kuuluvad ravimite rühma, mida nimetatakse suukaudseteks diabeediravimiteks. Neid ravimeid võetakse suu kaudu suhkurtõve korral.


  Qterni kasutatakse täiskasvanud patsientidel (18-aastased ja vanemad) suhkurtõve raviks, mida nimetatakse 2. tüüpi suhkurtõveks. Kui teil on 2. tüüpi suhkurtõbi, ei tooda teie kõhunääre piisavas koguses insuliini või ei suuda teie organism toodetavat insuliini korralikult kasutada. See põhjustab suurenenud suhkrusisaldust veres. Qternis sisalduvad kaks erinevalt toimivat toimeainet aitavad veres suhkrusisaldust kontrolli all hoida ja viia liigse suhkru organismist uriiniga välja.


  Qterni kasutatakse 2. tüüpi suhkurtõve raviks, kui:

  • saksagliptiin või dapagliflosiin üksi koos metformiini ja/või sulfonüüluureaga ei suuda suhkurtõbe kontrolli all hoida;

  • teid juba ravitakse saksagliptiini ja dapagliflosiiniga eraldi tablettidena. Arst võib paluda teil üle minna selle ravimi kasutamisele.


   Tähtis on, et te järgiksite arsti, apteekri või meditsiiniõe nõuandeid dieedi ja füüsilise aktiivsuse osas.


 2. Mida on vaja teada enne Qterni võtmist Qterni ei tohi võtta:

  • kui olete saksagliptiini, dapagliflosiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus

   6) suhtes allergiline;

  • kui teil on olnud raske allergiline reaktsioon mõnele muule sarnasele ravimile (nt. DPP-4 inhibiitoritele nagu sitagliptiin, linagliptiin, alogliptiin või SGLT-2 inhibiitoritele nagu kanagliflosiin, empagliflosiin), mida te veresuhkru kontrolli all hoidmiseks võtate.


   Ärge võtke Qterni, kui mis tahes eespool nimetatust kehtib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, rääkige enne selle ravimi võtmist oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

   Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Rääkige enne Qterni võtmist ja ravi ajal oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

  • kui teil on või on olnud kõhunäärme haigus, mida nimetatakse pankreatiidiks. Pankreatiidi

   võimalikud nähud on loetletud lõigus 4;

  • kui te võtate vererõhku langetavaid ravimeid (hüpertensioonivastased ravimid) ja teil on varem esinenud madalat vererõhku (hüpotensioon). Rohkem teavet on allpool lõigus „Muud ravimid ja Qtern”;

  • kui teil on veres väga kõrge glükoosisisaldus, mis võib põhjustada dehüdreerumist (liiga suure hulga vedeliku kadu organismist). Dehüdratatsiooni võimalikud nähud on loetletud 4. lõigu alguses. Enne Qterni võtmist pidage nõu oma arstiga, kui teil esineb neid sümptomeid;

  • kui teil on või tekib iiveldus, te oksendate või teil on palavik või te ei suuda süüa ega juua.

   Need seisundid võivad põhjustada dehüdratatsiooni (vedelikukaotust). Arst võib soovitada teil Qterni võtmine katkestada kuni paranemiseni, et vältida dehüdratatsiooni;

  • kui teil on mõõdukas või raske maksaprobleem;

  • kui teil esineb kehakaalu kiire kaotus, iiveldus või oksendamine, kõhuvalu, tugev janu, kiire ja sügav hingamine, segasus, ebatavaline unisus või väsimus, magus lõhn hingeõhul, magus või metalli maitse suus või ebatavaline lõhn uriinil või higil, võtke kohe ühendust oma arsti või lähima haiglaga. Need sümptomid võivad olla diabeetilise ketoatsidoosi tunnusteks – see on harvaesinev, kuid raske ja vahel eluohtlik seisund suhkurtõve korral, mis tekib kui ketokehade hulk teie uriinis või veres on tõusnud ja mis on nähtav analüüsides. Diabeetilise ketoatsidoosi risk võib tõusta pikemal paastumisel, alkoholi liigkasutamisel, veetustumisel, insuliini annuse ootamatul vähendamisel või insuliini vajaduse suurenemisel suurema kirurgilise protseduuri või raske haiguse tõttu;

  • kui teil on 1. tüüpi diabeet, mille korral organismis ei toodeta insuliini. Qterni ei tohi kasutada selle haiguse raviks;

  • kui teil on või on esinenud tõsine ülitundlikkusreaktsioon (allergiline reaktsioon) või on tekkinud kahtlus selle esinemisele. Raske allergilise reaktsiooni nähud on loetletud lõigus 4;

  • kui teil esineb sageli kuseteede infektsioone;

  • kui teil on kunagi olnud raske südamehaigus;

  • kui teil on südamepuudulikkus või mingid riskitegurid, mille tõttu võib tekkida

   südamepuudulikkus, näiteks probleemid neerudega. Arst selgitab teile, millised on südamepuudulikkuse nähud ja sümptomid. Sümptomid võivad olla (aga ei pruugi nendega piirduda) süvenev õhupuudus, kiire kehakaalu tõus ja tursed jalalabadel. Kui teil ilmneb ükskõik milline neist sümptomitest, rääkige sellest kohe oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele;

  • kui teil on tugev liigesevalu;

  • kui teie keha nakkustele vastupanuvõime on nõrgenenud, näiteks kui te põete haigust nagu

   AIDS või te olete läbinud elundi siirdamise;

  • kui te võtate veresuhkrusisaldust vähendavaid ravimeid, näiteks sulfonüüluureaid (vt „Muud ravimid ja Qtern“).


   Kui miski ülaltoodust kehtib teie kohta (või kui te ei ole milleski kindel), rääkige enne Qterni võtmist oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


   Diabeetilised nahakahjustused (näiteks villid või haavandid) on diabeedi korral sagedased tüsistused. Nii saksagliptiini kui dapagliflosiini eraldi manustamisel (vt lõik 4) on esinenud löövet. Soovitatav on järgida arsti või meditsiiniõe antud soovitusi naha hoolduse kohta. Võtke ühendust oma arstiga, kui teil tekivad nahavillid, sest tegemist võib olla seisundiga, mida nimetatakse bulloosne pemfigoid. Teie arst võib teil paluda Qterni võtmine lõpetada.


   Nagu kõikide suhkurtõve patsientide puhul, on väga oluline, et te kontrollite regulaarselt oma jalgu ja hooldate neid nii, nagu teile on soovitanud meditsiinitöötaja.


   Kui teil tekivad samal ajal sellised sümptomid nagu valu, tundlikkus, punetus või turse suguelundite või lahkliha piirkonnas koos palaviku või üldise halva enesetundega, rääkige otsekohe oma arstiga.

   Need sümptomid võivad viidata Fournier’ gangreenile ehk nekrotiseerivale lahkliha fastsiidile, mis on harvaesinev, kuid raske või isegi eluohtlik nahaaluskude hävitav infektsioon. Fournier’ gangreen vajab viivitamatut ravi.


   Neerutalitlus

   Enne Qterni võtmise alustamist tuleb kontrollida teie neerusid. Selle ravimi võtmise ajal kontrollib arst

   teie neerutalitlust üks kord aastas või sagedamini, kui teie neerutalitlus väheneb.


   Uriinianalüüsid

   Qterni toimeviisi tõttu on selle ravimi võtmise ajal uriinianalüüs glükoosi suhtes positiivne.


   Lapsed ja noorukid

   Qtern ei ole soovitatav alla 18-aastastele lastele ja noorukitele, sest selle kasutamist neil patsientidel ei

   ole uuritud.


   Muud ravimid ja Qtern

   Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada

   mis tahes muid ravimeid.


   Eriti tähtis on öelda oma arstile:

  • kui te võtate vett väljaajavaid ravimeid (diureetikume). Arst võib soovitada teil Qterni võtmise lõpetada. Organismi liiga suure vedelikukaotuse võimalikud nähud on loetletud 4. lõigu alguses.

  • kui te võtate veresuhkrusisaldust vähendavaid ravimeid, nagu sulfonüüluurea (näiteks

   glimepiriid). Arst võib vähendada teie teise ravimi annust, et ennetada madala veresuhkru taseme tekkimist (hüpoglükeemia).

  • Kui te kasutate järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimeid, mis võivad mõjutada Qterni lagundamist teie kehas. Arst võib paluda teil veresuhkru taset sagedamini kontrollida nende ravimite kasutamise ajal:

   • karbamasepiin, fenobarbitaal või fenütoiin. Neid võidakse kasutada krambihoogude ärahoidmiseks või kroonilise valu puhul;

   • deksametasoon – steroidravim. Seda võidakse kasutada erinevate kehaosade ja elundite põletike raviks;

   • rifampitsiin. See on selliste nakkuste nagu näiteks tuberkuloosi raviks kasutatav

    antibiootikum;

   • ketokonasool. Seda võidakse kasutada seennakkuste raviks;

   • diltiaseem. Seda kasutatakse valude ravimiseks südame piirkonnas (valu rinnus) ja vererõhu langetamiseks.

    Kui miski ülaltoodust kehtib teie kohta (või kui te ei ole milleski kindel), rääkige enne Qterni võtmist oma arstiga.


    Rasedus ja imetamine

    Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Kui te jääte rasedaks, tuleb teil selle ravimi kasutamine

    lõpetada, sest Qtern ei ole raseduse ajal soovitatav. Pidage oma arstiga nõu, kuidas raseduse ajal veresuhkrut kõige paremini kontrolli all hoida.


    Ärge kasutage Qterni, kui te imetate last. Ei ole teada, kas see ravim eritub inimese rinnapiima. Enne selle ravimi võtmist pidage nõu oma arstiga, kui te soovite last imetada või kui te imetate last.


    Autojuhtimine ja masinatega töötamine

    Qtern ei peaks mõjutama teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Kui te tunnete selle ravimi võtmise ajal peapööritust, ärge juhtige autot ega kasutage mingeid tööriistu ega masinaid. Selle ravimi

    kasutamine koos teise ravimiga, mis vähendab teie veresuhkru taset, näiteks sulfonüüluurea, võib põhjustada liiga väikest suhkrusisaldust veres (hüpoglükeemia). See võib põhjustada selliseid

    sümptomeid nagu värisemist, higistamist ja muutusi nägemises ning võib mõjutada teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.


    Qtern sisaldab laktoosi

    Qtern sisaldab laktoosi (piimasuhkur). Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga.


    Qtern sisaldab naatriumi

    Qtern sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes annuses, see tähendab põhimõtteliselt

    „naatriumivaba”.


 3. Kuidas Qterni võtta


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


  Kui palju ravimit võtta

  • Soovitatav annus on üks tablett ööpäevas.


   Selle ravimi võtmine

  • Neelake tablett tervelt alla poole klaasi veega.

  • Võite tableti võtta koos toiduga või ilma.

  • Võite tableti võtta mis tahes ajal. Püüdke see siiski võtta iga päev ühel ja samal ajal. See aitab teil tableti võtmist paremini meeles pidada.


   Arst võib teile määrata teisi ravimeid veresuhkru langetamiseks. Pidage meeles, et võtaksite teist ravimit / teisi ravimeid täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. See aitab saavutada parimat tulemust teie tervisele.


   Dieet ja füüsiline aktiivsus

   Suhkurtõve kontrolli all hoidmiseks tuleb ka selle ravimi võtmise ajal järgida dieeti ja olla füüsiliselt aktiivne. Niisiis on tähtis järgida arsti, apteekri või meditsiiniõe nõuandeid dieedi ja füüsilise

   aktiivsuse kohta. Eriti tähtis on Qterni võttes jätkata diabeetikute kehakaalu langetava dieedi järgimist.


   Kui te võtate Qterni rohkem kui ette nähtud

   Kui te võtate rohkem Qterni tablette kui ette nähtud, võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge

   haiglasse. Võtke kaasa ravimipakend.


   Kui te unustate Qterni võtta

   Mida teha, kui te unustate tableti võtta.

  • Kui annuse võtmiseks ettenähtud ajast on möödunud vähem kui 12 tundi, võtke Qterni annus kohe, kui see teile meenub. Seejärel võtke järgmine annus tavalisel ajal.

  • Kui annuse võtmiseks ettenähtud ajast on möödunud rohkem kui 12 tundi, jätke annus vahele.

   Seejärel võtke järgmine annus tavalisel ajal.

  • Ärge võtke kahekordset Qterni annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


   Kui te lõpetate Qterni võtmise

   Ärge lõpetage Qterni võtmist arstiga nõu pidamata. Ilma selle ravimita võib teie vere suhkrusisaldus

   suureneda.


   Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Lõpetage Qterni võtmine ja minge kohe arsti juurde, kui märkate mõnda järgmistest rasketest kõrvaltoimetest.


  • Raske allergiline reaktsioon (anafülaktilised reaktsioonid, angioödeem), esineb harva (võib tekkida kuni 1 inimesel 1000-st), sümptomid võivad olla:

   • lööve;

   • kõrgemad laigud nahal (kublad);

   • näo, huulte, keele ja kõri turse, mis võib põhjustada hingamis- ja neelamisraskusi.


    Arst võib teile määrata ravimi allergilise reaktsiooni vastu ja diabeedi raviks mõne teise ravimi.


  • Kõhunäärmepõletik (pankreatiit), esineb aeg-ajalt (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st): tugev ja püsiv valu kõhus, mis võib ulatuda selga; samuti iiveldus ja oksendamine, sest need võivad olla kõhunäärme põletiku märgid.


  • Dehüdratatsioon (organism kaotab liiga palju vedelikku), esineb aeg-ajalt Need on dehüdratatsiooni nähud:

   • väga kuiv või kleepuv suu, tugev janutunne;

   • tugev unisus või väsimustunne;

   • uriinierituse vähenemine või puudumine;

   • kiirenenud südamelöögid.


  • Kuseteede infektsioon, esineb sageli (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st).

   Need on raske kuseteede infektsiooni nähud:

   • palavik ja/või külmavärinad;

   • põletustunne urineerimise ajal;

   • valu seljas või küljes.


    Kuigi see on ebatavaline, võib juhtuda, et märkate oma uriinis verd. Sel juhul rääkige sellest kohe oma arstile.


  • Madal veresuhkrusisaldus (hüpoglükeemia), esineb väga sageli (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st), kui kasutada koos teiste diabeediravimitega, mis teadaolevalt põhjustavad hüpoglükeemiat.

   Need on hüpoglükeemia nähud:

   • värisemine, higistamine, tugev ärevustunne, kiirenenud südamelöögid;

   • näljatunne, peavalu, muutused nägemises;

   • meeleolumuutus või segasustunne.

    Teie arst räägib teile, kuidas ravida hüpoglükeemiat ja mida teha, kui tekivad ülalkirjeldatud

    nähud.


  • Diabeetiline ketoatsidoos, esineb harva.

   Need on diabeetilise ketoatsidoosi tunnused (vt ka lõik 2 ’Hoiatused ja ettevaatusabinõud’):

   • ketokehade taseme tõus teie uriinis või veres;

   • kiire kehakaalu kaotus;

   • iiveldus või oksendamine;

   • kõhuvalu;

   • tugev janu;

   • kiire ja sügav hingamine;

   • segasus;

   • ebatavaline unisus või väsimus;

   • magus lõhn hingeõhus; magus või metallimaitse suus või ebatavaline uriini- või higilõhn.

    See seisund võib tekkida sõltumata teie veresuhkru tasemest. Teie arst võib otsustada ajutiselt või täielikult lõpetada teie ravi Qterniga.


  • Nekrotiseeriv lahkliha fastsiit ehk Fournier’ gangreen (suguelundite või lahkliha piirkonna pehmete kudede raske infektsioon), tekib väga harva (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st).


   Lõpetage Qterni võtmine ja minge kohe arsti juurde, kui märkate mõnda ülalnimetatud rasketest kõrvaltoimetest.


   Muud kõrvaltoimed, kui Qterni võtta üksi või kombinatsioonis metformiiniga: Väga sage:

  • Ülemiste hingamisteede infektsioonid, sealhulgas:

   • infektsioon rindkere ülaosas või kopsudes;

   • infektsioon ninakõrvalkoobastes (siinustes), millega kaasneb valu ja täistunne põskede ning silmade taga (sinusiit);

   • nina või neelu põletik (nasofarüngiit) (nähud võivad olla nohu või kurguvalu);


    Sage

  • suguelundite infektsioon (soor) peenisel või tupes (nähud võivad olla ärritus, sügelus,

   ebatavaline voolus või lõhn);

  • seljavalu;

  • tavalisest suurem uriinieritus või sagenenud urineerimisvajadus;

  • muutused vere kolesterooli- ja rasvasisalduses (nähtav analüüsides);

  • punaste vereliblede arvu tõus veres (nähtav analüüsides);

  • kreatiniini kliirensi vähenemine (nähtav analüüsides) ravi alguses;

  • pearinglus;

  • väsimus;

  • tugev liigesevalu (artralgia);

  • kõhuvalu ja seedehäire (düspepsia);

  • iiveldus;

  • kõhulahtisus;

  • mao- või soolepõletik, tavaliselt nakkusest põhjustatud (gastroenteriit);

  • peavalu, lihasvalu (müalgia);

  • oksendamine, põletik maos (gastriit);

  • lööve.


   Aeg-ajalt

  • janutunne;

  • kõhukinnisus;

  • öised ärkamised urineerimisvajaduse tõttu;

  • suukuivus;

  • kehakaalu langus;

  • kreatiniinisisalduse suurenemine (nähtav laboratoorsetes vereanalüüsides) ravi alguses;

  • uureasisalduse suurenemine (nähtav laboratoorsetes vereanalüüsides);

  • nahalööve, sealhulgas kõrgenenud kublad, nahaärritus või ebameeldiv sügelus;

  • raskused erektsiooni saavutamise või säilitamisega (erektsioonihäired);

  • seeninfektsioon;

  • ülitundlikkusreaktsioonid;

  • sügelus suguelundite piirkonnas (vulvovaginaalne sügelus) või ebamugavustunne

   urineerimisel.


   Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal)

  • nahavillid (bulloosne pemfigoid).


  Kõrvaltoimetest teatamine

  image

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas Qterni säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril või karbil pärast ’EXP’. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Qtern sisaldab

  • Toimeained on saksagliptiin ja dapagliflosiin.

   Üks Qtern 5 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab saksagliptiinvesinikkloriidi,

   mis vastab 5 mg saksagliptiinile, ja dapagliflosiinpropaandioolmonohüdraati, mis vastab 10 mg dapagliflosiinile.

  • Teised koostisosad on:

   • tableti tuum: mikrokristalliline tselluloos (E460i), naatriumkroskarmelloos (E468) (vt lõik 2 „Qtern sisaldab naatriumi“), laktoos (vt lõik 2 „Qtern sisaldab laktoosi”), magneesiumstearaat (E470b), dentaalne ränidioksiid (E551).

   • polümeerikate: polü(vinüülalkohol) (E1203), makrogool (3350), titaandioksiid (E171), talk (E553b), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172).

   • trükivärv: šellak, indigokarmiin alumiiniumlakk (E132).


Kuidas Qtern välja näeb ja pakendi sisu

Qtern 5 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on helepruunid kuni pruunid, kaksikkumerad,

0,8 cm ümmargused, õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on sinise tindiga trükitud

„5/10” ja teisele küljele „1122”.


Qtern 5 mg/10 mg tabletid on müügil alumiiniumblistrites 14, 28 või 98 õhukese polümeerikattega tableti kaupa kalenderblistrites ja 30 õhukese polümeerikattega tableti kaupa blistrites.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil teie riigis.


Müügiloa hoidja

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Rootsi


Tootja AstraZeneca AB Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


Belgiė/Belgique/Belgien AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550


България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 2 4455000

Luxembourg/Luxemburg AstraZeneca S.A./N.V. Tel/Tel: +32 2 370 48 11


Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország AstraZeneca Kft. Tel.: +36 1 883 6500


Danmark AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000


Deutschland AstraZeneca GmbH Tel: +49 40 809034100

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222


Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 654 9600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00


Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2 106871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH Tel: +43 1 711 31 0


España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 245 73 00


France

AstraZeneca

Tel: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 21 434 61 00


Hrvatska AstraZeneca d.o.o. Tel: +385 1 4628 000

România

Tel: +40 21 317 60 41


Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited Tel: +386 1 51 35 600


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika AstraZeneca AB, o.z. Tel: +421 2 5737 7777


Italia

AstraZeneca S.p.A. Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8553 26000


Latvija

SIA AstraZeneca Latvija Tel: +371 67377100

United Kingdom (Northern Ireland)

AstraZeneca UK Ltd Tel: +44 1582 836 836


Infoleht on viimati uuendatud