Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Kepivance

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Kepivance 6,25 mg süstelahuse pulber

Palifermiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Escherichia coli’st pärinevate valkude suhtes allergiline.


Lapsed

Kepivance’i ei soovitata kasutada lastel (0–18 a)


Muud ravimid ja Kepivance

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Hepariini ja Kepivance’i koos kasutamine võib põhjustada koostoimeid. Teavitage oma arsti, kui tarvitate või olete hiljuti tarvitanud hepariini.

Rasedus ja imetamine

Kepivance’i ei ole uuritud rasedatel naistel. On oluline, et te ütleksite oma arstile, kui:


Kuidas Kepivance välja näeb ja pakendi sisu


Kepivance on valge pulber viaalis. Iga pakend sisaldab 6 viaali.


Müügiloa hoidja ja tootja


Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm

Rootsi


Infoleht on viimati uuendatud---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:


Kepivance on steriilne säilitusaineteta ravim, mis on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.


Kepivance tuleb lahustada 1,2 ml süstevees. Lahusti tuleb süstida aeglaselt Kepivance’i viaali. Viaali sisu tuleb lahjendamise ajal aeglaselt keerutades segada. Viaali ei tohi raputada ega loksutada.


Tavaliselt võtab Kepivance’i lahustamine aega alla 5 minuti. Enne manustamist peab visuaalselt kontrollima lahuse värvi ja konsistentsi. Kepivance’i ei tohi manustada, kui lahuse värvus on muutunud või osakesed ilmnenud.


Enne süstimist võib Kepivance’i hoida toatemperatuuril maksimaalselt 1 tund, kuid valguse eest kaitstult. Enam kui 1 tunniks toatemperatuurile jäänud Kepivance’i süstelahus tuleb hävitada.


Ravimil on müügiluba lõppenud

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.