Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Scenesse

Pakendi infoleht: teave patsiendile


SCENESSE 16 mg implantaat

afamelanotiid


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Implantaadi saab vajaduse korral kirurgiliselt eemaldada.