Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Ozempic

HINNAD

OZEMPIC süstelahus pen-süstlis 0,25mg/d 4D

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 113,17 €
Hüvitatud: 0,00 €

OZEMPIC süstelahus pen-süstlis 0,5mg/d 4D

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 113,17 €
Hüvitatud: 0,00 €

OZEMPIC süstelahus pen-süstlis 1mg/d 4D

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 113,17 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Ozempic 2 mg süstelahus pen-süstlis

semaglutiid (semaglutidum)


imageSellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.


Infolehe sisukord


 1. Mis ravim on Ozempic ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Ozempic’u kasutamist

 3. Kuidas Ozempic’ut kasutada

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Ozempic’ut säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Ozempic ja milleks seda kasutatakse


  Ozempic sisaldab toimeainet semaglutiidi. See aitab teie organismil alandada veresuhkru sisaldust ainult siis, kui veresuhkru sisaldus on liiga kõrge, ning võib aidata ennetada südamehaigust.


  Ozempic’ut kasutatakse:

  • ainsa ravimina, kui ainult dieedi ja füüsilise koormusega ei ole võimalik teie veresuhkru sisaldust piisavalt kontrolli all hoida ning te ei saa kasutada metformiini (ühte teist diabeediravimit);

  • koos teiste diabeediravimitega, kui need üksi ei kontrolli piisavalt teie veresuhkru sisaldust.

   Nende ravimite hulka võivad kuuluda suukaudsed diabeediravimid (näiteks metformiin, tiasolidiindioonid, sulfonüüluurea preparaadid, naatrium-glükoosi kotransporter 2 (SGLT2) inhibiitor) või insuliin.


   On oluline, et jätkaksite oma dieedi ja treeningplaaniga, mille on määranud teie arst, apteeker või meditsiiniõde.


 2. Mida on vaja teada enne Ozempic’u kasutamist Ozempic’ut ei tohi kasutada

  • kui olete semaglutiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

   See ravim ei ole insuliin ja seda ei tohi kasutada, kui:

  • teil on 1. tüüpi diabeet – haigusseisund, mille korral organism ei tooda insuliini;

  • teil tekib diabeetiline ketoatsidoos – diabeedi tüsistus, millega kaasnevad kõrge veresuhkur, hingamisraskused, segasusseisund, ülemäärane janu, hingeõhu magus lõhn või magus või

   metalne maitse suus.


   Ozempic ei ole insuliin ja seetõttu ei tohi seda kasutada insuliini asendajana. Toime seedeelunditele

   Selle ravimi kasutamise ajal võite tunda iiveldust, oksendada või kannatada kõhulahtisuse all. Need kõrvaltoimed võivad põhjustada vedelikupuudust (dehüdratsiooni). On oluline, et jooksite vedelikupuuduse vältimiseks piisavalt vedelikke. See on eriti tähtis siis, kui teil on neeruprobleeme. Kui teil on küsimusi või kahtlusi, pidage nõu oma arstiga.


   Tugev ja pidev kõhuvalu, mis võib olla tingitud ägedast pankreatiidist


   Kui teil on kõhupiirkonnas tugev ja püsiv valu, pöörduge viivitamatult arsti poole, sest tegu võib olla ägeda pankreatiidi (kõhunäärme põletiku) sümptomiga. Kõhunäärmepõletikule viitavad hoiatavad nähud on loetletud lõigus 4.


   Hüpoglükeemia


   Selle ravimi kombineerimine sulfonüüluurea või insuliiniga võib suurendada madala veresuhkru (hüpoglükeemia) tekkeriski. Madala veresuhkru ohumärkidega tutvumiseks vt lõik 4. Arst võib paluda teil veresuhkru sisaldust mõõta. See aitab arstil otsustada, kas madala veresuhkru tekkeriski vähendamiseks tuleb muuta sulfonüüluurea või insuliini annust.


   Diabeetiline silmahaigus (retinopaatia)


   Kui teil on diabeetiline silmahaigus ja te kasutate insuliini, siis võib see ravim põhjustada nägemise halvenemist ning see seisund võib vajada ravi. Rääkige arstile, kui teil on diabeetiline silmahaigus või kui teil esineb selle ravimi kasutamisel probleeme silmadega. Kui teil on potentsiaalselt ebastabiilne diabeetiline silmahaigus, ei ole teil soovitatav Ozempic 2 mg kasutada.


   Lapsed ja noorukid

   Seda ravimit ei soovitata alla 18-aasta vanustele lastele ja noorukitele, sest ravimi ohutus ja efektiivsus selles vanuserühmas ei ole veel tõestatud.


   Muud ravimid ja Ozempic

   Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, muu hulgas taimseid preparaate või käsimüügiravimeid, mille ostmiseks ei ole vaja retsepti.


   Teavitage kindlasti oma arsti, apteekrit või meditsiiniõde, kui te võtate mõnda alljärgnevatest ravimitest:

  • varfariin või muud sarnased ravimid, mida võetakse suu kaudu vere hüübimise vähendamiseks

   (suukaudsed antikoagulandid). Vere hüübivuse kindlaksmääramiseks võib olla vajalik sage vereanalüüside tegemine.

  • kui te kasutate insuliini, räägib arst teile, kuidas insuliini annust vähendada, ning soovitab teil

   oma veresuhkru taset sagedamini jälgida, et vältida hüperglükeemiat (kõrge veresuhkru tase) ja diabeetilist ketoatsidoosi (diabeedi tüsistus, mis tekib siis, kui organism ei suuda insuliinipuuduse tõttu glükoosi lagundada).


   Rasedus ja imetamine

   Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

   Seda ravimit ei tohi raseduse ajal kasutada, sest ei ole teada, kas see võib mõjutada teie sündimata last. Seetõttu on selle ravimi kasutamise ajal soovitatav kasutada rasestumisvastaseid vahendeid. Kui planeerite rasedust, tuleb selle ravimi kasutamine lõpetada vähemalt kaks kuud enne rasestumist. Kui jääte selle ravimi kasutamise ajal rasedaks, rääkige viivitamatult oma arstiga, sest teie ravi on vaja muuta.


   Ärge kasutage seda ravimit imetamise ajal, sest ei ole teada, kas see eritub rinnapiima.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Tõenäoliselt ei mõjuta Ozempic autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Kui kasutate seda ravimit koos sulfonüüluurea või insuliiniga, võib tekkida veresuhkru langus (hüpoglükeemia), mis võib vähendada teie keskendumisvõimet. Vältige autojuhtimist või masinate kasutamist, kui kogete madala veresuhkru sümptomeid. Tutvuge madala veresuhkru suurenenud riski puudutava teabega lõigu 2 osas „Hoiatused ja ettevaatusabinõud” ning madala veresuhkru ohumärkidega lõigus 4. Lisateabe saamiseks pidage nõu oma arstiga.


   Naatriumi sisaldus

   See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

   „naatriumivaba“.


 3. Kuidas Ozempic’ut kasutada


  Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


  Millist annust kasutada

  • Algannus esimeseks neljaks nädalaks on 0,25 mg üks kord nädalas.

  • Nelja nädala möödudes suurendab arst teie annuse 0,5 mg-ni üks kord nädalas.

  • Arst võib otsustada suurendada teie annust1 mg-ni üks kord nädalas, kui annus 0,5 mg üks kord nädalas ei hoia teie veresuhkrut piisavalt kontrolli all.

  • Arst võib suurendada teie annust 2 mg -ni üks kord nädalas, kui annus 1 mg üks kord nädalas ei hoia teie veresuhkrut piisavalt kontrolli all.


   Ärge muutke oma annust, kui arst ei ole seda soovitanud.


   Kuidas Ozempic’ut manustatakse

   Ozempic’ut süstitakse naha alla (subkutaanselt). Seda ravimit ei tohi süstida veeni ega lihasesse.

  • Sobivaimad kohad süstimiseks on reite esiküljed, kõhupiirkond või õlavars.

  • Kui kasutate pen-süstlit esimest korda, näitab arst või meditsiiniõde teile, kuidas seda kasutada. Üksikasjalikud kasutusjuhised on toodud käesoleva infolehe teisel küljel.


   Millal tuleb Ozempic’ut kasutada

  • Kasutage seda ravimit üks kord nädalas ja võimalusel alati samal nädalapäeval.

  • Võite ennast süstida mis tahes kellaajal ja söögikordadest sõltumatult.


   Et teil oleks lihtsam selle ravimi ainult üks kord nädalas süstimist meeles pidada, on soovitatav märkida karbile süstimiseks valitud nädalapäev (näiteks kolmapäev) ning kirjutada igal süstimiskorral karbile vastav kuupäev.


   Vajaduse korral võite ravimi iganädalase süsti tegemise päeva muuta, kuid viimasest süstimiskorrast peab möödas olema vähemalt 3 päeva. Pärast uue annustamispäeva valimist jätkake ravimi manustamisega üks kord nädalas.

   Kui te kasutate Ozempic’ut rohkem kui ette nähtud

   Kui kasutate Ozempic’ut rohkem kui ette nähtud, teavitage sellest viivitamatult oma arsti. Teil võib tekkida kõrvaltoimeid, nagu näiteks iiveldus.


   Kui te unustate Ozempic’ut kasutada

   Kui unustasite ühe annuse süstida ja:

  • Ozempic’u ettenähtud manustamispäevast on möödunud 5 päeva või vähem, kasutage ravimit kohe, kui see teile meelde tuleb, ning seejärel süstige järgmine annus manustamisgraafikus

   ettenähtud päeval nagu tavaliselt;

  • Ozempic’u ettenähtud manustamispäevast on möödunud rohkem kui 5 päeva, jätke ununenud annus vahele ning seejärel süstige järgmine annus manustamisgraafikus ettenähtud päeval nagu

   tavaliselt.

   Ärge süstige kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.


   Kui te lõpetate Ozempic’u kasutamise

   Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma oma arstiga rääkimata. Kui te lõpetate ravimi kasutamise, võib teie veresuhkur tõusta.


   Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Tõsised kõrvaltoimed


  Sage (võivad esined kuni ühel inimesel 10-st)

  • Diabeetilise silmahaiguse (retinopaatia) tüsistused – peate kohe rääkima arstile, kui teil esineb selle ravimi kasutamisel silmadega probleeme, näiteks nägemishäireid.


   Aeg-ajalt (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st)

  • Pankrease põletik (äge pankreatiit), mis võib põhjustada püsivat tugevat valu kõhus ja seljas.

   Selliste sümptomite ilmnemisel pöörduge viivitamatult arsti poole.


   Harv (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st)

  • Rasked allergilised reaktsioonid (anafülaktilised reaktsioonid, angioödeem). Otsige viivitamatult arstiabi ja teavitage kohe oma arsti, kui teil tekivad sümptomid, nagu hingamisraskused, näo, huulte, keele ja/või kõri turse koos neelamisraskusega ning kiired südamelöögid.


   Muud kõrvaltoimed


   Väga sage (võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st)

  • Iiveldus – see möödub tavaliselt aja jooksul.

  • Kõhulahtisus – see möödub tavaliselt aja jooksul.


   Sage (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st)

  • Oksendamine.

  • Madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia), kui seda ravimit kasutatakse koos mõne teise diabeediravimiga.


   Madala veresuhkru ohumärgid võivad ilmneda ootamatult. Nende hulka võivad kuuluda külm higi, jahe kahvatu nahk, peavalu, kiire südame löögisagedus, iiveldus või tugev näljatunne, muutused nägemises, unisus- või nõrkustunne, närvilisus, ärevus- või segadustunne, keskendumisraskused või värisemine.

   Arst õpetab teile kuidas käituda madala veresuhkru korral ja annab teile juhised olukorraks, kui peaksite täheldama neid sümptomeid.

   Veresuhkru madalale tasemele langemise tõenäosus on suurem, kui kasutate ka sulfonüüluureat või insuliini. Teie arst võib vähendada nende ravimite annust enne, kui alustate selle ravimi kasutamist.


  • Seedehäire

  • Maopõletik (gastriit) – sümptomite hulka kuuluvad kõhuvalu, iiveldus või oksendamine

  • Maohappe tagasivool ehk kõrvetised, mida nimetatakse ka gastroösofageaalseks reflukshaiguseks

  • Kõhuvalu

  • Kõhu pundumine

  • Kõhukinnisus

  • Röhatus

  • Sapikivid

  • Peapööritus

  • Väsimus

  • Kehakaalu vähenemine

  • Söögiisu vähenemine

  • Kõhugaasid (kõhupuhitus)

  • Pankrease ensüümide (näiteks lipaasi ja amülaasi) taseme tõus


   Aeg-ajalt (võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st)

  • Toidu või jookide muutunud maitse

  • Kiire pulss

  • Süstekoha reaktsioonid – näiteks verevalum, valu, ärritus, sügelus ja lööve

  • Allergilised reaktsioonid nagu lööve, sügelus või nõgestõbi.


   Kõrvaltoimetest teatamine

   image

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise

   teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi

   ohutusest.


 5. Kuidas Ozempic’ut säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pen-süstli sildil ja karbil pärast tähist „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Enne avamist


  Hoida külmkapis (2 °C...8 °C). Mitte lasta külmuda. Hoida eemal jahutuselemendist. Hoida valguse eest kaitstult.


  Kasutamise ajal


  • Võite pen-süstlit säilitada 6 nädalat, kui hoiate seda temperatuuril kuni 30 °C või külmkapis (2 °C...8 °C) jahutuselemendist eemal. Ärge laske Ozempic’ul külmuda ja ärge kasutage ravimit, kui see on olnud külmunud.

  • Kui te pen-süstlit ei kasuta, peab see olema suletud korgiga, et hoida ravimit valguse eest kaitstult.


   Ärge kasutage seda ravimit, kui märkate, et lahus ei ole selge ja värvitu või peaaegu värvitu.

   Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Ozempic sisaldab


Kuidas Ozempic välja näeb ja pakendi sisu

Ozempic on selge ja värvitu või peaaegu värvitu süstelahus pen-süstlis. Üks pen-süstel sisaldab 3 ml lahust, mis on mõeldud 4-ks 2 mg annuseks.


Ozempic 2 mg süstelahus on saadaval pakendites suurustega: 1 pen-süstel ja 4 ühekordselt kasutatavat nõela NovoFine Plus.

3 pen-süstlit ja 12 ühekordselt kasutatavat nõela NovoFine Plus.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja

Novo Nordisk A/S Novo Allé

DK-2880 Bagsværd Taani


Infoleht on viimati uuendatud

.

image

image

image


Ozempic 2 mg/annus süstelahus pen-süstlis kasutusjuhend

Tutvuge nende juhistega hoolikalt enne Ozempic pen-süstli kasutamist.

Ärge kasutage pen-süstlit, kui teie arst või meditsiiniõde ei ole

teid põhjalikult juhendanud.

Esmalt kontrollige pen-süstlit veendumaks, et see sisaldab ravimit Ozempic 2 mg/annus, ning seejärel vaadake alltoodud

jooniseid, et õppida tundma pen-süstli ja nõela erinevaid osi.

Kui olete pime või vaegnägija ning te ei ole võimeline pen- süstlil olevat annuse loendurit lugema, siis ärge kasutage seda pen-süstlit ilma kõrvalise abita. Küsige abi hea nägemisega isikult, keda on õpetatud Ozempic pen-süstlit kasutama.


Pen-süstel on süstevahend, mis võimaldab valida annuse suurust. See sisaldab 8 mg semaglutiidi ning valida saab ainult 2 mg annuseid. Pen-süstel on ette nähtud kasutamiseks kuni 8 mm pikkuste ühekordsete nõeltega NovoFine ja NovoTwist.

Pakendisse kuuluvad nõelad NovoFine Plus.


Ozempic pen-süstel ja nõel (näide)


Nõela

Pen-süstli väliskate kork


Nõela sisekate


Nõel


Paber- kleebis


Pen-süstli aken


Pen-süstli etikett


Annuse loendur Annuse osuti


Dosaator

Välja-

Annusenupp voolu tähis

Oluline teave

Lugege käesolevaid märkusi tähelepanelikult, kuna need on olulised pen-süstli ohutuks kasutamiseks.

1. Pen-süstli ettevalmistamine uue nõelaga

 • Kontrollige pen-süstli nime ja värvilist etiketti

 • Eemaldage pen-süstli kork.

veendumaks, et see sisaldab ravimit Ozempic 2 mg/annus. See on eriti oluline, kui kasutate enam kui üht tüüpi

süsteravimeid. Vale ravimi kasutamine võib põhjustada

raskeid tervisekahjustusi.

A

 • Kontrollige, kas pen-süstlis olev lahus on selge ja värvitu. Vaadake läbi pen-süstli akna. Kui lahus näib

hägune või on värvunud, ärge seda pen-süstlit kasutage.

B

image

image

image

image

image


 • Võtke uus nõel.

 • Rebige paberkleebis ära.

Kontrollige paberkleebist ja nõela väliskatet kahjustuste osas, mis võivad mõjutada steriilsust. Kahjustuste

ilmnemisel kasutage uut nõela.

C

 • Lükake nõel otse pen-süstlile. Keerake, kuni see on

tugevalt kinnitunud.

D

 • Tõmmake ära nõela väliskate ja hoidke see alles.

Vajate seda pärast süstimist, et nõela ohutult pen-süstlilt eemaldada.

E

 • Eemaldage nõela sisekate ja visake see ära. Kui üritate seda tagasi asetada, võite end nõelaga kogemata torgata.


Nõela otsa võib ilmuda lahusetilk. See on normaalne, kuid peate väljavoolu siiski kontrollima, kui kasutate uut pen-süstlit esimest korda. Vaadake punkti 2 „Väljavoolu kontrollimine”. Ärge kinnitage pen-süstlile uut nõela enne, kui olete valmis süsti tegema.

F

Kasutage igaks süsteks alati uut nõela.

See võib ennetada nõelade ummistumise, saastumise, nakkuste ja ebatäpse annustamise riski.

Ärge kunagi kasutage paindunud või kahjustunud nõela.

2. Väljavoolu kontrollimine

 • Enne uue pen-süstliga esimese süsti tegemist

 • Keerake dosaatorit, kuni annuse loenduril on näha väljavoolu tähis (image).

kontrollige väljavoolu. Kui pen-süstel on juba kasutusel, jätkake punktiga 3 „Annuse valimine”.

A


Väljavoolu tähis valitud

 • Hoidke pen-süstlit nii, et nõel oleks suunatud üles.

Vajutage ja hoidke annusenuppu all, kuni annuse loendur tagasi väärtuseni 0 jõuab. Number 0 peab olema

annuse osutiga kohakuti.

Nõela otsa peab ilmuma lahusetilk.

B

Nõela otsa võib jääda väike tilk, kuid seda ei süstita.

Kui tilka ei ilmu, korrake punkti 2 „Väljavoolu kontrollimine” kuni 6 korda. Kui ka siis tilka ei ilmu, vahetage nõel ja korrake punkti 2 „Väljavoolu kontrollimine” veel kord.

Kui tilka siiski nõela otsast ei välju, visake pen-süstel ära ja kasutage uut.

image

image

image

image

image


image Veenduge alati, et tilk ilmub nõela otsa, enne kui kasutate uut pen-süstlit esmakordselt. See tagab lahuse voolamise.

Kui tilka ei ilmu, ei süsti te ravimit isegi siis, kui annuse loendur liigub. See võib osutada ummistunud või kahjustunud nõelale.

Kui te ei kontrolli enne uue pen-süstliga esimese süsti tegemist väljavoolu, ei pruugi te manustada ettenähtud annust ning Ozempic®’u eeldatav toime pole tagatud.

3. Annuse valimine

 • Keerake dosaatorit, et valida 2 mg annust.

Jätkake keeramist kuni annuse loendur peatub ning näitab 2 mg.

A


Valitud on 2 mg

Ainult annuse loendur ja annuse osuti näitavad, et valitud on 2 mg.

Annuse kohta saate valida ainult 2 mg. Kui teie pen-süstel sisaldab vähem kui 2 mg, peatub annuse loendur enne, kui kuvatakse 2.

Dosaator klõpsatab edasi, tagasi ja üle 2 mg keeramisel erinevalt. Ärge loendage pen-süstli klõpsatusi.

Enne selle ravimi süstimist kontrollige alati annuse loenduri ja annuse osuti abil, et olete valinud 2 mg.

Ärge loendage pen-süstli klõpsatusi.

Annuse loenduril peab valima vaid 2 mg annuse. 2 mg peab õige annuse tagamiseks olema annuse osutiga täpselt joondatud.

Järelejäänud lahuse koguse kontrollimine

 • Järelejäänud lahuse koguse kontrollimiseks, kasutage

annuse loendurit: keerake dosaatorit, kuni annuse loendur peatub.

Kui see näitab arvu 2, on pen-süstlisse jäänud

vähemalt 2 mg.

Kui annuse loendur peatub enne 2 mg tähist, pole järelejäänud lahuse kogus 2 mg manustamiseks piisav.

A


Annuse loendur peatus:

2 mg alles

Kui pen-süstlisse pole jäänud piisavalt lahust vajaliku annuse manustamiseks, ärge seda kasutage. Kasutage uut Ozempic pen-süstlit.

4. Annuse süstimine

 • Sisestage nõel nahka nii, nagu arst või meditsiiniõde teile

 • Veenduge, et näete annuse loendurit. Ärge katke annuse loendurit sõrmedega. See võib süstimist takistada.

näidanud on.

A

 • Vajutage ja hoidke annusenuppu all, kuni annuse loendur näitab väärtust 0. Number 0 peab olema annuse osutiga kohakuti. Seejärel võite kuulda või tunda

klõpsatust.

B

image

image

image


 • Pärast annuse loenduri väärtuseni 0 jõudmist hoidke nõela nahas ja lugege aeglaselt kuueni.

 • Kui nõel eemaldada varem, võite näha nõela otsast

voolavat lahuseniret. Sellisel juhul te ei manustanud kogu annust.

C Loenda aeglaselt:

1-2-3-4-5-6

 • Tõmmake nõel nahast välja. Kui süstekohale ilmub

verd, vajutage sellele õrnalt. Ärge hõõruge piirkonda.

D

Pärast süstimist võib nõela otsa ilmuda lahusetilk. See on normaalne ega mõjuta äsja süstitud annust.

Jälgige alati annuse loendurit, et teada, mitu mg süstite. Vajutage annusenuppu ja hoidke seda all, kuni annuse loendur jõuab väärtuseni 0.


Ummistunud või kahjustunud nõela tuvastamine

 • Kui pärast korduvat annusenupu vajutamist ei näita annuse loendur väärtust 0, võisite kasutada ummistunud või kahjustunud nõela.

 • Sellisel juhul ei saanud te üldse ravimit, kuigi annuse loendur liikus määratud algannuse väärtuse juurest edasi.


Ummistunud nõela kõrvaldamine

Asendage nõel, järgides punktis 5 „Pärast süstimist” kirjeldatud suuniseid, ning korrake kõiki toiminguid, alustades punktist 1 „Uue nõelaga pen-süstli ettevalmistamine”. Valige kindlasti vajalik

tervikannus.


Ärge kunagi puudutage annuse loendurit süstimise ajal. See võib süstimist takistada.

5. Pärast süstimist

 • Juhtige nõela ots tasasel pinnal nõela väliskattesse ilma nõela ja nõela väliskatet puudutamata.

A

 • Kui nõel on kaetud, suruge nõela väliskate ettevaatlikult nõelale täielikult peale.

 • Keerake nõel lahti ja visake see ära.

B

 • Pange pen-süstli kork pärast iga kasutuskorda pen-

süstlile, et kaitsta lahust valguse eest.

C

Visake nõel pärast iga süstimist alati ära, et tagada süstimismugavus ja vältida nõelte ummistumist. Kui nõel on ummistunud, ei süsti te üldse ravimit.

Kui pen-süstel saab tühjaks, visake see ära ilma nõelata, järgides arsti, meditsiiniõe, apteekri või kohaliku omavalitsuse antud juhiseid.

image

image


Ärge kunagi proovige panna nõela sisekatet tagasi nõelale. Te võite end nõelaga torgata.

Eemaldage nõel alati pärast iga süstimist kohe pen-süstlilt.

See võib ennetada nõelade ummistumise, saastumise, nakkuste, lahuse lekkimise ja ebatäpse annustamise riski.

Täiendav oluline teave

 • Hoidke pen-süstlit ning nõelu alati teiste, eeskätt laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 • Ärge kunagi jagage oma pen-süstlit või nõelu teiste inimestega.

 • Hooldajad peavad kasutatud nõelte käsitsemisel olema väga ettevaatlikud, et vältida nendega enda vigastamist ja ristnakatumist.

Pen-süstli hooldamine

Olge pen-süstli käsitsemisel hoolikas. Nõuetele mittevastava käsitsemise või väärkasutamisega võib kaasneda ebatäpne annustamine. Kui see peaks juhtuma, ei pruugi olla tagatud selle ravimi eeldatav toime.

 • Ärge jätke pen-süstlit autosse ega muusse kohta, kus see võib liiga kuumaks või liiga külmaks minna.

 • Ärge süstige Ozempic’ut, mis on olnud külmunud. Selle juhise eiramisel ei pruugi olla tagatud

 • Ärge süstige Ozempic’ut, mis on olnud otsese päikesevalguse käes. Selle juhise eiramisel ei pruugi olla tagatud ravimi eeldatav toime.

 • Ärge laske pen-süstlil kokku puutuda tolmu, mustuse ega vedelikega.

 • Ärge peske, leotage ega määrige pen-süstlit. Seda võib puhastada õrnatoimelise pesuaine ja niiske lapiga.

 • Ärge pillake pen-süstlit maha ega lööge seda kõvade pindade vastu. Mahapillamisel või mingi

 • Ärge üritage pen-süstlit uuesti täita. Tühjaks saanud pen-süstel tuleb ära visata.

 • Ärge proovige pen-süstlit parandada ega seda osadeks lahti võtta.

ravimi eeldatav toime.

probleemi kahtluse korral kinnitage uus nõel ja kontrollige enne süstimist väljavoolu.