Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Pelgraz

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Pelgraz 6 mg süstelahus eeltäidetud süstevahendis

pegfilgrastiim


imageSellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Pelgraz välja näeb ja pakendi sisu


Pelgraz on selge värvitu süstelahus süstenõelaga eeltäidetud süstevahendis. Üks eeltäidetud süstevahend sisaldab 0,6 ml lahust.


Pelgraz on saadaval pakendis, mis sisaldab üksikult karpi pakendatud 1 eeltäidetud süstevahendit ja alkoholiga niisutatud puhastuslappi.


Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n Edifici Est 6ª planta

08039 Barcelona

Hispaania


Tootja

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF Ühendkuningriik

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Poola


image

Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht, Holland

image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. AT / BE / BG / CY / CZ / DE / DK / EE / EL / FI / FR / HR / HU / IS / LT / LV / LX/ MT / NL / NO /

PT / PL / RO / SE / SI / SK / UK(NI) / ES

Accord Healthcare S.L.U. Tel: +34 93 301 00 64

IT

Accord Healthcare Limited Tel: +39 02 94323700


Infoleht on viimati uuendatud KK.AAAA

image

.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajale:


Pelgraz ei sisalda säilitusaineid. Bakteriaalse saastumise riski vähendamiseks on Pelgraz’i eeltäidetud süstevahendid mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.


Mitte lasta külmuda. Juhuslik kokkupuude külmumistemperatuuridega kuni 24 tundi ei mõjuta Pelgraz’i stabiilsust. Kui külmumistemperatuuridega kokkupuude on olnud pikem kui 24 tundi või kui ravim on külmunud rohkem kui ühe korra, siis Pelgraz’i EI TOHI enam kasutada.


Selleks et tulevikus granulotsüütide kolooniat stimuleeriva faktori jälgitavust parandada peab ravimi nimetus (Pelgraz) ja kasutatud eeltäidetud süstevahendi partii number olema selgelt märgitud patsiendi haigusloosse.


Hävitamine


Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.