Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Quixidar

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE


Quixidar 5 mg/0,4 ml süstelahus Quixidar 7,5 mg/0,6 ml süstelahus Quixidar 10 mg/0,8 ml süstelahus fondapariinuksnaatrium


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

Öelge oma arstile, kui midagi eelnevalt loetletust kehtib teie kohta.


Lapsed

Quixidar’i ei ole uuritud lastel ja alla 17-aastastel noorukitel.


Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid

muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Mõned ravimid võivad mõjutada Quixidar’i toimet ja vastupidi.


Rasedus ja imetamine

Quixidar’i tohib raseduse ajal kasutada ainult äärmisel vajadusel. Quixidar-ravi ajal ei ole soovitatav

last rinnaga toita. Kui te olete rase, kahtlustate rasedust või toidate last rinnaga:

rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Oluline teave mõningate Quixidar’i koostisainete suhtes

Ravim sisaldab alla 23 mg naatriumit igas annuses ning on seetõttu praktiliselt naatriumivaba.


 1. KUIDAS QUIXIDAR’I KASUTADA


  Ravimil on müügiluba lõppenud

  Kasutage Quixidar’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Teie kehakaal

  Tavaline annus

  Alla 50 kg

  5 mg üks kord päevas

  50…100 kg

  7,5 mg üks kord päevas

  Üle 100 kg

  10 mg üks kord päevas. Mõõduka neeruhaiguse

  korral võib seda annust vähendada 7,5 mg-ni üks kord päevas.


  Ravimit tuleb süstida iga päev umbes samal kellaajal.


  Kuidas Quixidar’i manustatakse

  • Quixidar’i manustatakse nahaaluse süste teel (subkutaanselt) nahavolti alakõhu piirkonnas.

   Ravim on süstelites, mis sisaldavad täpset annust, mida te vajate. Saadaval on erinevad 5 mg, 7,5 mg ja 10 mg annuseid sisaldavad süstelid. Aste-astmelised juhised on toodud infolehe lõpus.

  • Ärge süstige Quixidar’i lihasesse.


   Kui kaua tuleb Quixidar’i kasutada

   Te peate ravi Quixidar’iga jätkama seni kui arst on teile seda öelnud, sest Quixidar hoiab ära raske tüsistuse tekkimise.


   Kui te süstite liiga palju Quixidar’i

   Võtke ühendust arsti või apteekriga niipea kui võimalik, sest teil on suurenenud risk veritsuse tekkeks.


   Kui te unustate Quixidar’i kasutada

  • Manustage annus niipea kui meelde tuleb. Ärge süstige kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

  • Kui te ei ole kindel, mida teha, küsige arstilt või apteekrilt.


  Ärge lõpetage Quixidar’i kasutamist ilma arsti soovituseta

  Kui te lõpetate ravi enne, kui arst teile seda ütleb, ei pruugi verehüübe ravi olla piisav ning teid ähvardab ka risk uue verehüübe tekkeks teie jala- või kopsuveenis. Võtke enne ravi katkestamist ühendust arsti või apteekriga.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 2. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED


  Nagu kõik ravimid, võib ka Quixidar põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Sageli esinevad kõrvaltoimed

  Need võivad tekkida rohkem kui ühel juhul 100 Quixidar-ravi saava inimese kohta.

  • verejooks (näiteks operatsioonikohast, olemasolevast maohaavandist, ninaverejooks, verevalumite teke)


   Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

   Need võivad tekkida kuni ühel juhul 100 Quixidar-ravi saava inimese kohta.

  • tursed

  • peavalu

  • valu

  • iiveldus või oksendamine

  • punavereliblede arvu langus (aneemia)

  • trombotsüütide ehk vereliistakute (verehüübimises osalevad rakud) arvu langus

  • maksaensüümide aktiivsuse suurenemine


   Ravimil on müügiluba lõppenud

   Harvaesinevad kõrvaltoimed

   Need võivad tekkida kuni ühel juhul 1000 Quixidar-ravi saava inimese kohta.

  • allergiline reaktsioon

  • maksaverejooks, kolju- või kõhuõõnesisene verejooks

  • lööve

  • pearinglus

  • süstekoha valu ja turse

  • trombotsüütide ehk vereliistakute (verehüübimises osalevad rakud) arvu suurenemine

  • mittevalgulise lämmastiku sisalduse suurenemine veres


   Kui teil tekib kõrvaltoimeid

   Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või häirivaks või kui te märkate mõnda

   kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


 3. KUIDAS QUIXIDAR’I SÄILITADA


  • Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

  • Mitte hoida sügavkülmas

  • Quixidar’i ei ole vaja hoida külmkapis.


   Ärge kasutage Quixidar’i:

  • pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil

  • kui märkate lahuses võõrosakesi või lahuse värvuse muutust

  • kui märkate, et süstel on kahjustunud

  • kui te olete süsteli avanud, kuid ei kasuta seda otsekohe.


   Süstelite hävitamine:

   Ravimeid ja süstlaid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 4. LISAINFO


Mida Quixidar sisaldab

Toimeaine on:


Abiained on naatriumkloriid, süstevesi ning vesinikkloriidhape ja/või naatriumhüdroksiid pH korrigeerimiseks.


Quixidar ei sisalda ühtegi loomset päritolu materjali.


Kuidas Quixidar välja näeb ja pakendi sisu

Quixidar on selge ja värvitu või kergelt kollakas süstelahus, mis on automaatse turvasüsteemiga

varustatud süstelis, aitamaks vältida nõelatorke kahjustusi manustamisjärgselt.

Quixidar on saadaval 2, 7, 10 ja 20 süstelit pakendis (kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil).

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

Ravimil on müügiluba lõppenud

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Ühendkuningriik.


Tootja:

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Prantsusmaa.


Infoleht on viimati kooskõlastatud


Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMEA) kodulehel

https://www.emea.europa.eu/.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien GlaxoSmithKline s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline s.a./n.v. Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11


България ГлаксоСмитКлайн ЕООД Teл.: + 359 2 953 10 34

Magyarország GlaxoSmithKline Kft. Tel.: + 36 1 225 5300


Česká republika GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

Malta GlaxoSmithKline Malta Tel: + 356 21 238131


Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

info@glaxosmithkline.dk

Nederland GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com


Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no


Eesti

Ravimil on müügiluba lõppenud

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

España GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com


France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208


Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com


Ísland GlaxoSmithKline ehf. Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A. Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com


Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

Τηλ: + 357 22 89 95 01

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

info.produkt@gsk.com


Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 7312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom GlaxoSmithKline UK Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com


Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

Ravimil on müügiluba lõppenud

info.lt@gsk.com

image

Turvasüsteli osad


1

Jäik nõelakaitse


2


Kate


3


Kolvivars


4


Sõrmetugi


5


Turvaümbris


Süstel ENNE KASUTAMIST


Süstel PÄRAST KASUTAMISTlõppen

image

image

ud

QUIXIDAR'I KASUTAMISE ASTE-ASTMELISED JUHISED


Kasutamisjuhend


 1. Pese oma käed hoolikalt seebi ja veega. Kuivata käterätiga.


 2. Eemalda süstel pakendist ja kontrolli:

  Ravimil on müügiluba

  • kas kõlblikkusaeg ei ole möödunud

  • kas lahus on selge ja värvitu ega sisalda võõrosakesi

  • kas süstelit ei ole avatud ega kahjustatud


   image

 3. Istu või lama mugavas asendis.

  Vali koht kõhu alaosas, vähemalt 5 cm nabast allpool (pilt A). Igaks süstekorraks kasutage kordamööda vasakut ja

  paremat alakõhu poolt. See aitab vähendada ebamugavust süstekohas.

  Kui alakõhu piirkonda süstimine võimalik ei ole, pidage juhiste saamiseks nõu arsti või õega. 4. Puhasta süstekoht alkoholis niisutatud tupsuga.


 5. Hoia süstlakorpust kindlalt ühes käes.

  Eemalda kate, mis kaitseb kolbi, tõmmates selle ära (pilt B).

  Viska kolvikate ära.

  Pilt A


  image

  Pilt B

  image

 6. Eemalda nõelakaitse, keerates seda esmalt ja tõmmates siis selle otse süsteli otsast piki süstlaliini ära (pilt C). Hävita nõelakaitse.


  Oluline märkus

  • Ärge puuduta nõela ega lase sellel puutuda vastu mistahes muud pinda enne süstimist.

  • Väikese õhumulli olemasolu süstelis on normaalne. Ära püüa seda õhumulli enne süstimist eemaldada -

  image


  lõppe

  vastasel juhul võite kaotada osa ravimist. Pilt C


  nud

 7. Pigista õrnalt puhastatud nahka, et tekiks volt. Hoia nahavolti pöidla ja nimetissõrme vahel kogu süstimise aja (pilt D).


  image

  Pilt D  uba

 8. Hoia süstelit tugevalt sõrmetugedest.

  Sisesta nõel õige nurga all kogupikkuses nahavolti (pilt E).


  image

  Pilt E


 9. Süsti KOGU süsteli sisu, vajutades kolbi nii sügavale kui see läheb. See aktiveerib automaatse nõelakaitse süsteemi (pilt F).


  image

  Ravimil onmüügil

  Pilt F


 10. Vabasta kolb ja nõel tõmbub automaatselt nahast välja ning kattub turvakattega, kuhu nõel jääb püsivalt lukku (pilt G).


Pilt G

Ärge visake kasutatud süstelit ära koos majapidamisprügiga. Hävitage kasutatud süstel, nagu arst või apteeker on juhendanud.